Onderwerp: Bezoek-historie

Dienstvoorschrift vervoer gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen buitenland
Geldigheid:01-01-2016 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 3 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dienstvoorschrift vervoer gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen buitenland

Gelet op artikel 9, tweede lid, van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
28-05-04DJZC/2004001663 13-06-04
14-11-06DJZC/2006036485Art. 329-11-06
14-12-15DJZBS/2015021420Art. 301-01-16

 

Artikel 1

In dit dienstvoorschrift wordt verstaan onder militair vervoermiddel: een voertuig of vaartuig dat in eigendom toebehoort aan of zich bevindt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse krijgsmacht.

Artikel 2

De op het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen van toepassing zijnde regels bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gesteld, zijn van overeenkomstige toepassing op dat vervoer in het buitenland onverminderd de in het betrokken land geldende wet- en regelgeving en internationaalrechtelijke bepalingen terzake.

Artikel 3

1. In afwijking van artikel 2 van dit dienstvoorschrift kan de Minister in bijzondere omstandigheden schriftelijk besluiten dat de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gestelde regels, bedoeld in artikel 2 van dit dienstvoorschrift, voor een daarbij bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in acht behoeven te worden genomen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen in het buitenland. De Minister kan hieraan voorwaarden verbinden.

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee.

3.  Tot  het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mandaat verleend aan:

  1. de  Commandant der Strijdkrachten in alle gevallen van het in het eerste lid bedoelde vervoer;
  2. de  Directeur van de directie Operaties voor zover het in het eerste lid bedoelde vervoer plaatsvindt in het kader van daadwerkelijke inzet van de krijgsmacht;
  3. de  Directeur van de directie Aansturen Operationele Gereedheid voor zover het  in het eerste lid bedoelde vervoer plaatsvindt  in het kader van een oefening van de krijgsmacht.

4. Bij afwezigheid of verhindering van de in het derde lid genoemde functionaris treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 4

De commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in dit dienstvoorschrift.

Artikel 5

Dit dienstvoorschrift treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling inzake publicatie in de serie Ministeriële Publicaties wordt gedaan.


Toelichting

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de daarop gebaseerde regelgeving schrijven voor aan welke regels het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland moet voldoen. De regels hebben onder meer betrekking op de eisen ten aanzien van constructie, inrichting en uitrusting van vervoermiddelen en op de eisen ten aanzien van de verpakking van gevaarlijke stoffen. Deze regels zijn in beginsel ook van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen binnen Nederland. Voor bepaalde aspecten van het vervoer van ontplofbare stoffen met militaire vervoermiddelen worden in verband met de operationele taakuitvoering van de krijgsmacht bij of krachtens het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht eigen regels gegeven.

In het jaarverslag van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht 2002 is aandacht gevraagd voor de controle op het door de Nederlandse krijgsmacht te verrichten vervoer van gevaarlijke stoffen in het buitenland. Om er voor te zorgen dat de voorschriften van de hierbovengenoemde territoriaal werkende wet- en regelgeving toch van toepassing worden op Nederlandse militairen in het buitenland is het onderhavige dienstvoorschrift opgesteld op basis van artikel 9, tweede lid, van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht. Ingevolge het onderhavige dienstvoorschrift worden de op het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen van toepassing zijnde regels bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gesteld, van overeenkomstige toepassing verklaard op dat vervoer in het buitenland. Een en ander onverminderd de in het betrokken land geldende wet- en regelgeving en internationaalrechtelijke bepalingen terzake. Met het woord onverminderd wordt uitgedrukt dat dit dienstvoorschrift niet de in het betrokken land geldende wet- en regelgeving en internationaalrechtelijke bepalingen terzake opzij zet.

Artikel 3, eerste lid, van het dienstvoorschrift voorziet in een afwijkingsmogelijkheid in bijzondere omstandigheden. In dergelijke gevallen kan de Minister in afwijking van artikel 2 van dit dienstvoorschrift schriftelijk besluiten dat de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gestelde regels, bedoeld in artikel 2 van dit dienstvoorschrift, voor een daarbij bepaalde periode geheel of gedeeltelijk niet in acht behoeven te worden genomen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen in het buitenland. De in het eerste lid opgenomen mogelijkheid om hieraan voorwaarden te verbinden, is opgenomen om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld het in het eerste lid bedoelde besluit slechts te laten uitstrekken tot bepaalde militaire vervoermiddelen. Ingevolge het derde lid van artikel 3 wordt aan de chef defensiestaf mandaat verleend tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid. Gelet op het belang van het onderwerp is hierbij overigens niet voorzien in de mogelijkheid van doormandatering. Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee.

De commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van dit dienstvoorschrift.  

Naar boven