Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling verplaatsingen te voet defensie
Geldigheid:01-08-2007 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling verplaatsingen te voet defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IV

???

Vaststelling 17-06-98
29-06-99IV 8648/99

???

29-06-99
12-10-04SAIVSAIV/2004/9009 Punt 3 en 415-10-04
24-07-07DAOGS200701180 onbekend01-08-07

1. Algemeen

Bij verplaatsingen van militairen die zich voor de uitoefening van de dienst te voet op de weg bevinden, gelden art. 2, 4, 9 en 37 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990 (RVV). Daarnaast heeft het Ministerie van Defensie aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid van militairen bij verplaatsingen te voet, zowel individueel als in formatie, te verbeteren.

2. Het begrip militaire colonne te voet

Een groep militairen die zich in een aaneengesloten formatie marcherend voortbeweegt onder leiding van een commandant, is een door voetgangers gevormde colonne in de zin van de Wegenverkeerswet 1994. Het begrip ’militaire colonne te voet’, bestaat in het RVV 1990 echter niet.

3. ’Verplaatsingen te voet’ onder nabootsing van tactische omstandigheden

’Verplaatsingen te voet’ onder nabootsing van tactische omstandigheden vallen niet onder het begrip ’door voetgangers gevormde colonne’. Derhalve dienen militairen zich bij dit soort verplaatsingen, v.w.b. de plaats op de weg, zich te gedragen als individuele weggebruikers.

4. Tekens te voeren door colonnes gevormd door voetgangers

In het RVV (art. 37) zijn tekens vastgesteld die door voetgangers gevormde colonnes overdag, buiten de bebouwde kom, indien het zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht moeten voeren:

  1. aan de kop van de colonne, aan de linker voorzijde een naar alle zijden, wit of geel licht uitstralende lantaarn;
  2. aan de staart van de colonne, aan de linkerzijde een naar alle zijden rood licht uitstralende lantaarn. De personen die deze lantaarns voeren, maken deel uit van de colonne.

5. Aanvullende door Defensie gestelde voorwaarden m.b.t. tekens te voeren bij een militaire verplaatsing te voet in colonneverband

Naast de tekens als omschreven in punt 4 van deze regeling zijn de navolgende aanvullende voorwaarden verplicht gesteld door Defensie:

  1. Alle leden van de colonne dragen de zilvergrijze reflecterende armband om de bovenarm of, indien daardoor de zichtbaarheid wordt verbeterd, op een andere plaats die de band steeds zichtbaar maakt (bijvoorbeeld om een enkel). De band moet worden aangebracht aan die zijde waar het gevaar het meest waarschijnlijk is;
  2. de laatste, meest linker en de laatste, meest rechter persoon dragen een reflecterende gevarendriehoek op de rug.

Nader: Indien niet aan het gestelde in punt 4 en 5 van deze regeling kan worden voldaan, is het verplaatsen in een door militaire voetgangers gevormde colonne een verboden gedraging, waarvoor de opdrachtgever en/of de commandant van de colonne aansprakelijk gesteld kan worden. Men dient de verplaatsing uit te voeren als een verplaatsing van individuele voetgangers.

6. Tekens te voeren bij een militaire verplaatsing te voet buiten colonneverband

Het is verplicht om overdag tijdens elke militaire verplaatsing te voet buiten colonneverband indien het zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht de zilvergrijze reflecterende armband te dragen en wel om de bovenarm, of indien daardoor de zichtbaarheid wordt verbeterd, op een andere plaats die de band steeds zichtbaar maakt (bijvoorbeeld om de enkel). De zilvergrijze reflecterende armband moet worden aangebracht aan die zijde waar het gevaar het meest waarschijnlijk is.

7. Veiligheidsmaatregelen bij militaire verplaatsing te voet in tabelvorm

 Militaire verplaatsing te voet overdag indien zicht ernstig wordt belemmerd en bij nacht
VeiligheidsmaatregelenBinnen colonneverbandBuiten colonneverband
Verlichting voor- en achterzijdeVerplichtNiet verplicht
Zilvergrijze reflecterende armbandVerplichtVerplicht
Reflecterende gevarendriehoekVerplichtNiet verplicht

8. Militaire verplaatsingen te voet in het buitenland

Voor militaire verplaatsingen te voet in het buitenland gelden eveneens de in punt 7 van deze regeling genoemde veiligheidsmaatregelen. Echter in het buitenland kunnen afwijkende of aanvullende bepalingen van toepassing zijn zoals de plaats op de weg, de juridische positie en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Voorafgaand aan een militaire verplaatsingen te voet in het buitenland dient de commandant zich op de hoogte te stellen van eventuele afwijkende wet- en regelgeving en overeenkomstig te handelen . De benodigde informatie is te verkrijgen via de Nederlandse Militaire Defensie Attaché (Defat) van het betreffende land.

Betreffende artikelen uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Artikel 2 RVV 1990

1. De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn mede van toepassing op bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, indien zij van een voetpad of trottoir gebruik maken of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken.

2. De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.

3. De regels van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

Artikel 4 RVV 1990

1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.

2. Zij gebruiken het fietspad of fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.

3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

Artikel 9 RVV 1990

Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een colonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen.

Artikel 37 RVV 1990

Door voetgangers gevormde colonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht aan de linker voorzijde een naar alle zijden wit of geel licht uitstralende lantaarn en aan de linker achterzijde een naar alle zijden rood licht uitstralende lantaarn meevoeren.

Naar boven