Onderwerp: Bezoek-historie

Slepen van militaire voertuigen
Geldigheid:01-10-2013 t/m 01-01-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Slepen van militaire voertuigen

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IV--17-06-98
01-08-13 BS2013033560

Herziening

01-10-13

 

1. Algemeen

Met een militair voertuig mag niet meer dan één militair motorrijtuig of samenstel van voertuigen worden voortbewogen. Een afsleepdolly en een zich daarop bevindend motorrijtuig worden als één motorrijtuig beschouwd.

2. Wielvoertuigen

 1. Met een militair motorrijtuig mag geen tweewielig motorrijtuig worden voortbewogen.
 2. Met een tweewielig militair motorrijtuig, een geleed motorrijtuig of een samenstel van militaire voertuigen mag geen motorrijtuig of samenstel van voertuigen worden voortbewogen.
 3. Naast het bovenstaande gelden bij het slepen van wielvoertuigen altijd de navolgende veiligheidsmaatregelen.
 4. Het slepende motorrijtuig moet voldoende vermogen bezitten.

 5. Het slepen geschiedt met behulp van een triangel, een sleepkabel, een sleepstang of sleeptouw, dan wel als getakelde last.

 6. In gevallen waarin verlichting moet worden gevoerd, dient aan de achterzijde van het gesleepte militaire motorrijtuig onder alle omstandigheden een achterverlichting te worden ontstoken.

 7. Indien van het gesleepte militaire motorrijtuig het stoplicht defect is, dient een vervangend stoplicht te worden aangebracht in het midden of links van het midden op de achterzijde van dat militaire motorrijtuig.

 8. Voertuigen, niet standaard ingericht voor slepen, dienen, in geval van slepen, de alarmverlichting te voeren en/of voorzien te zijn van een geel gekleurd zwaailicht.

 9. De bestuurder van het slepende militaire motorrijtuig moet te allen tijde op de hoogte kunnen zijn van de gedragingen van het gesleepte militaire motorrijtuig, hetzij door visuele hulpmiddelen, hetzij door tussenkomst van een hulpbestuurder.

 10. Het is verboden militaire motorrijtuigen waarvan de stuur- of reminrichting ondeugdelijk is op een andere manier te slepen dan als getakelde last of met een triangel.

 11. Het slepen van militaire wielvoertuigen op autosnelwegen door voertuigen is toegestaan onder voorwaarde dat de autosnelweg wordt verlaten bij de eerste mogelijkheid daartoe.

3. Rupsvoertuigen

 1. Het slepen van militaire rupsvoertuigen op autosnelwegen is toegestaan tot de eerste mogelijkheid deze wegen te verlaten. Het slepen van militaire rupsvoertuigen over andere openbare wegen is toegestaan voor zover dit gelet op de verkeersveiligheid verantwoord is.
 2. Het slepen mag uitsluitend worden uitgevoerd met behulp van een triangel en de maximum snelheid bedraagt slechts 20 kilometer per uur.
 3. Op het slepende militaire motorrijtuig moet een hulpbestuurder zijn geplaatst die te allen tijde visueel contact heeft met het gesleepte militaire rupsvoertuig.
Naar boven