Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling laden en/of lossen van treinwagens
Geldigheid:07-04-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling laden en/of lossen van treinwagens

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOGBS201500748507-04-15

 

1. Refertes

 1. Beleidsaanwijzing Militaire Gezondheidszorg DMG/048 m.b.t. Gezondheidszorg bij kleinschalige militaire activiteiten d.d. 21 januari 2013 van HDP/Directie Militaire Gezondheidszorg.
 2. Technische Aanwijzing Railvervoer, CDC/DVVO.
 3. Spoorwegwet, vastgesteld op 23 april 2003 en op 1 januari 2005 in werking getreden.

2. Algemeen

Om het laden en/of lossen van treinwagens op een veilige, goede en verantwoorde wijze te laten geschieden zijn aanvullende maatregelen nodig op het gebied van veiligheid, geneeskundige aspecten en berging. De in deze regeling opgenomen maatregelen gelden zowel binnen als buiten Nederland. Gedetailleerde informatie over railvervoer staat vermeld in de in referte genoemde “Technische Aanwijzing Railvervoer van CDC/DVVO”.

3. Verantwoordelijkheden bij laden en/of lossen van treinwagens

Bij het laden en/of lossen van treinwagens zijn verschillende partijen betrokken. Hieronder staat de verantwoordelijkheid van deze partijen. De detail verantwoordelijkheden zijn terug te vinden in de Technische Aanwijzing Railvervoer van CDC/DVVO:

 1. VVDET: het VVDET is verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van de veiligheidsbepalingen.
 2. Te vervoeren eenheid: de te vervoeren eenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het laden en/of lossen van treinwagens en de in deze regeling genoemde maatregelen.
 3. Vervoerder: de vervoerder is verantwoordelijk voor de (technische) staat van de te beladen treinwagens, behalve voor de eigen wagons van defensie.

4. Maatregelen op het gebied van veiligheid

De spoorwegwet (referte c) regelt in Nederland de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsook het verkeer over spoorwegen. Bij het laden en/of lossen van treinwagens, waarbij de te gebruiken infrastructuur deel uitmaakt van het Nederlandse spoorwegnet, dient een door de firma DB Schenker gecertificeerde functionaris aanwezig te zijn. Deze functionaris dient te beschikken over een geldig certificaat ‘Bevoegd spoorbetreder’. De commandant van het aanwezige Verkeers- en Vervoersdetachement (VVDET) draagt er zorg voor dat voorafgaand aan het laden en/of lossen van de treinwagens het betrokken personeel een veiligheidsinstructie krijgt.

5. Maatregelen op het gebied van de geneeskundige ondersteuning

 1. Bij het laden en/of lossen van treinwagens is het noodzakelijk dat geneeskundige ondersteuning aanwezig c.q. op afroep beschikbaar is.
 2. De te beladen en/of te lossen eenheid is verantwoordelijk voor het zorgen van de geneeskundige ondersteuning op de wijze zoals hieronder vermeld en dient in voorkomend geval de benodigde steun aan te vragen bij het hogere niveau.
 3. Er dient bij het laden en/of lossen van treinwagens een gewondenverzorger aanwezig te zijn voor eenvoudige geneeskundige hulpverlening.
 4. Maatgevend voor de verdere geneeskundige ondersteuning is de vraag of binnen de voor Nederland geldende normen (15 minuten) op de plaats van het laden en/of lossen ambulancevervoer 1aanwezig kan zijn en/of binnen 60 minuten een ziekenhuis kan worden bereikt. Is dit het geval dan behoeft het laden en/of lossen van treinwagens, behoudens de genoemde gewondenverzorger, niet verder geneeskundig ondersteund te worden.
 5. Als het niet mogelijk is dat een ambulance tijdig, d.w.z. binnen 15 minuten op de plaats van het laden en/of lossen aanwezig kan zijn, dan dient de eenheid ondersteund te worden met een Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV-er) met adequate uitrusting en een terreinvaardig militair gewondentransportmiddel. De AMV-er is in staat levensreddende handelingen ter plaatse uit te voeren en zo nodig een slachtoffer te vervoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis dan wel geneeskundige inrichting.
 6. Als het dichtstbijzijnde ziekenhuis dan wel geneeskundige inrichting2 niet binnen 60 minuten kan worden bereikt is tevens de aanwezigheid van een Algemeen Militair Arts (AMA) met adequate uitrusting op of in de directe nabijheid van de laad en/of losplaats noodzakelijk. De AMA is in staat d.m.v. levensreddende en stabiliserende handelingen een slachtoffer gedurende langere tijd in leven te houden.
 7. De eenheid die beladen en/of gelost gaat worden dient ter plaatse te beschikken over een (mobiele) telefoon met gegarandeerd bereik (vooraf gecontroleerd) om in voorkomend geval de hulpdiensten te kunnen alarmeren. In het bijzonder in het buitenland dient dit zeker gesteld te zijn.
 8. Bij het laden en/of lossen van treinwagens in het buitenland dienen afspraken gemaakt te worden o.a. met lokale autoriteiten zoals het National Movement Coördination Centre (NMCC) door de betrokken eenheid, zodanig dat de geneeskundige steun conform de hiervoor genoemde eisen is zeker gesteld.

6. Maatregelen op het gebied van berging

 1. In de onmiddellijke omgeving van het laden en/of lossen dient een bergingsmiddel aanwezig te zijn, aangevuld met capaciteit om kleine technische problemen zoals startproblemen, te kunnen verhelpen. De capaciteit van het bergingsmiddel dient vanzelfsprekend gerelateerd te zijn aan de mee te voeren en/of meegevoerde uitrustingsstukken die beladen worden. Het bergingsmiddel mag deel uitmaken van de lading. Daarbij dient het als laatste te worden geladen of als eerste te worden gelost. Indien dit niet mogelijk is, dient een tweede bergingsmiddel (met de benodigde capaciteit) ter plaatse aanwezig te zijn.
 2. De te beladen en/of te lossen eenheid is verantwoordelijk voor het verzorgen van de benodigde bergingssteun en dient in voorkomend geval de benodigde steun aan te vragen bij het hogere niveau.
 3. In geval van calamiteit waarbij de aanwezige bergingscapaciteit niet voldoende is, dienen maatregelen genomen te zijn om zwaardere (civiele) bergingscapaciteit zo snel mogelijk ter plaatse beschikbaar te krijgen.
 4. Bij het laden en/of lossen van een trein in het buitenland worden afspraken gemaakt met de lokale autoriteiten (NMCC of andere instanties) door de betrokken eenheid, zodanig dat de bergingssteun is geregeld.
Naar boven