Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling wegenwachthulp en berging Nederland
Geldigheid:14-01-1998 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
14-01-98IV502/98 14-01-98 

1. Het doel van de Regeling wegenwachthulp en berging Nederland.

Deze regeling heeft ten doel snel en adequaat wegenwachthulp en/of bergingscapaciteit te bieden aan defensiepersoneel, dat met een dienstvoertuig binnen Nederland met pech of ongeval wordt geconfronteerd.
Om deze wegenwachthulp en berging mogelijk te maken heeft het Ministerie van Defensie contracten gesloten met civiele hulpverleningsorganisaties.

2. Begripsomschrijvingen.

a. Hulpverleningsorganisatie.
Onder hulpverleningsorganisaties wordt verstaan een door Defensie op contract-basis aangewezen civiele organisatie, die op aanwijzing en aansturing van C-MSK in staat is de nodige wegenwachthulp en/of bergingswerkzaamheden uit te voeren.

b. Pech.
Onder pech wordt verstaan het niet meer (met veilige snelheid) verder kunnen rijden van een voertuig tengevolge van mechanisch defect.

c. Ongeval.
Onder een ongeval wordt verstaan een verkeersongeval waarbij defensiepersoneel en -materieel is betrokken ten gevolge waarvan gewonden en/of doden zijn gevallen en of materiële schade is ontstaan.

d. Operatiegebied.
De wegenwachthulp en berging vindt plaats binnen geheel Nederland, echter niet op andere waddeneilanden dan Ameland, Terschelling en Texel. Tevens vindt geen hulpverlening plaats op kazerneterreinen. Verder is hulpverlening uitgesloten in de overzeese gebiedsdelen.

e. Krijgsmachtdelen.
Wanneer in deze regeling gesproken wordt over krijgsmachtdelen wordt hiermee bedoeld: de Koninklijke Marine (KM), Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

3. Verzoeken om wegenwachthulp en of berging

a. Centraal meldpunt.
De Meldkamer Staf Koninklijke Marechaussee (MSK) is als centraal meldpunt aangewezen. De MSK is voor al het defensiepersoneel 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer van de MSK staat vermeld op de instructiekaart "Berging en Hulpverlening" van de chauffeur alsmede op de voertuigsticker.

b. Praatpalen
De mogelijkheid bestaat om rechtstreeks via de praatpalen langs de Rijksautosnelwegen om wegenwachtsteun te verzoeken of de telefooncentralisten te vragen u door te verbinden met de Centrale Verkeerspost van de Koninklijke Marechaussee.

c. Verantwoordelijkheden.
Zowel binnen als buiten de diensturen, is C-CMSK verantwoordelijk voor het informeren en rapporteren aan de betrokken krijgsmachtdelen, de CO en DICO, indien zij is geïnformeerd door de hulpverleningsinstantie of door de chauffeur van het betreffende voertuig. C-MSK is dan verantwoordelijk voor de juiste aansturing van de hulpverleningsorganisatie. C-MSK geeft indien van toepassing duidelijke (deel)opdrachten aan de hulpverleningsorganisatie. Aan de hand van mondelinge en/of schriftelijke rapportages controleert C-MSK of de gegeven opdrachten goed zijn uitgevoerd.

d. Bevoegdheden.

(1) Indien er uitsluitend sprake is van technische hulpverlening en de geschatte kosten hoger zijn dan ƒ 500,- danwel het voertuig niet (tijdig) gerepareerd kan worden, is de C-MSK bevoegd om zonder overleg met derden, de hulpverleningsorganisatie opdracht te geven het voertuig lokaal te bergen en/of te stallen.

(2) In de gevallen genoemd onder punt d (1) neemt C-MSK vervolgens contact op met OPS-kamer van het betreffende krijgsmachtdeel of de CO en DICO/DVVO teneinde:

  • toestemming te verkrijgen de hulpverleningsorganisatie opdracht te geven voor een reparatie die boven het bedrag van ƒ 500,- uitkomt;
  • vast te stellen wie verantwoordelijk is voor het vervoer van de lading naar de vervolg of eindbestemming;
  • vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de repatriëring van het voertuig.

Indien uit het vorenstaand overleg blijkt, dat de Defensieorganisatie niet in staat is de lading naar de eindbestemming te vervoeren, danwel zorg te dragen voor repatriëring van het voertuig, is C-MSK bevoegd de hulpverleningsorganisatie hiertoe opdracht te geven, e.e.a. voor zover de noodzaak hiertoe uit dit overleg is gebleken. (zie ook 4.e.)

(3) Indien er sprake is van een letselongeval is C-MSK bevoegd, naast melding aan de OPS-kamer van het krijgsmachtdeel, CO en DICO de hulpverleningsorganisatie opdracht te geven nadere informatie te verzamelen omtrent het ongeval.

4. Voertuigen.

a. Omvang wegenwachthulp en bergingsregeling.
De wegenwachthulp en bergingsregeling is bedoeld voor zowel lichte als zware wielvoertuigen en motoren die in gebruik zijn bij het Ministerie van Defensie of die krachtens aanwijzing van het Ministerie van Defensie voor dienstdoeleinden worden ingezet.

b. Uitsluiting.
Voertuigen die geleased zijn of waarvoor een civiel onderhoudscontract is afgesloten met 24 uurs service, alsmede voertuigen die behoren tot het Extern Wagenparkbeheer zijn uitgesloten van de technische hulpverlening ter plaatse. In voorkomend geval dient men gebruik te maken van het, in het voertuigboekje genoemde dealernetwerk. Uitgesloten van deze regeling zijn tevens de voertuigen die in een organiek verband verplaatsen.

c. Berging voertuigen.
De MSK is in het bezit van een actueel overzicht van de typen voertuigen (maten en gewichten) die bij Defensie in gebruik zijn. Hierdoor is het mogelijk de hulpverlener aan te geven welke bergingsmiddelen (capaciteit) ingezet moeten worden in te zetten.

d. Stalling.
Om te voorkomen dat (delen van) het voertuig en/of de lading worden ontvreemd kan in afwachting van verder transport het voertuig tijdelijk worden gestald bij een geschikte militaire locatie.

C-MSK geeft de hulpverleningsorganisatie hiertoe de nodige aanwijzingen.

e. Lading.
Afhankelijk van de aard van de lading en de oorspronkelijke opdracht van de chauffeur, kan de lading indien noodzakelijk worden overgeladen. In alle gevallen dient hiertoe overleg plaats te vinden tussen MSK enerzijds en de krijgsmachtdelen of de CO en DVVO anderzijds. In dit overleg dient te worden vastgesteld wie zorg draagt voor het transport van de lading naar de eindbestemming. Bij het ontbreken van de nodige capaciteit kan C-MSK de hulpverleningsorganisatie inzetten.

5. Hulpverleningsorganisatie.

a. Algemeen.
De DMKL draagt namens de Minister van Defensie zorg voor het onderhouden van het contract met de civiele hulpverleningsorganisatie.

b. Tijdstip van hulpverlening.
In principe dient de hulpverleningsorganisatie binnen één uur na ontvangst van de opdracht met de wegenwachthulp en of berging te zijn aangevangen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de lokale infrastructuur.

c. Kleine reparaties.
Kleine reparaties en noodreparaties dienen door de hulpverleningsorganisatie (wegenwacht-functie) ter plaatse te worden uitgevoerd.

d. Grotere reparaties.
Grotere reparaties kunnen in opdracht van de hulpverleningsorganisatie door een lokale dealer worden uitgevoerd (conform punt 3.d.).

e. Dossiervorming.
De hulpverleningsorganisatie dient van elke aangemelde zaak een dossier samen te stellen waarin alle van belang zijnde feiten en gebeurtenissen worden vastgelegd.

f. Terugkoppeling.
Wanneer de hulpverleningsorganisatie door C-MSK is ingeschakeld voor het uitvoeren van een opdracht vindt op overeengekomen momenten terugkoppeling plaats.

g. Evaluatie.
Jaarlijks zal op initiatief van de DMKL in de maand januari de samenwerking tussen de MSK en de hulpverleningsorganisatie geëvalueerd worden. Bij de evaluatie dienen de vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen en de hulpverleningsorganisatie aanwezig te zijn.

Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zal de regeling en/of de overeenkomst worden bijgesteld.
Tijdens de evaluatie dienen de krijgsmachtvertegenwoordigers tevens een opgave te doen van nieuwe voertuigtypen (maten en gewichten) alsmede de afvoer van oud materieel.

6. Bereikbaarheid MSK

C-MSK
PTT: 070 - 4414866 MDTN *06-600-14866
FAX: 070 - 4414815 MDTN *06-600-14815

Naar boven