Onderwerp: Bezoek-historie

Procedure voor coördinatie verplaatsingsplanning bij internationale oefeningen
Geldigheid:29-06-1999 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Procedure voor coördinatie verplaatsingsplanning bij internationale oefeningen

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
17-06-98IV--Vaststelling 17- 06-98
29-06-99IV8648-99niet opgegeven29-06-99
Uitgangspunten

1. Voor iedere internationale oefening wordt - in een vroeg stadium - een "Exercise Specification" ver spreid, waarin de oefendoeleinden worden beschreven. "Verplaatsingen" kunnen als apart oefendoel hierin opgenomen zijn.

2. De noodzaak tot vervoerscoördinatie dient in een zo vroeg mogelijk stadium onderkent te worden. Dit kan enerzijds doordat "verplaatsingen" als oefendoel zijn aangemerkt, en anderzijds doordat bij de uitvoering van de verplaatsing in het kader van een oefening - de Host Nation de noodzaak voor coördinatie kenbaar maakt.

3. De taken en verantwoordelijkheden van de Inspecteur van het Vervoerswezen, werkzaam op het niveau Chef Defensiestaf (CDS/IV), de krijgsmachtdelen en de Defensie Verkeers- en Vervoers- Organisatie (DVVO) m.b.t. internatio nale verplaatsingscoördinatie staan beschreven in het, door het ICOSCO (Interservice Comité SousChefs Operatiën) op 01 april 1998 initieel goedgekeurde, beleidsdocument Nationaal Gebruik ADAMS.

Procedure

De volgende procedure is vastgesteld:

1. De CDS/IV wordt op de verzendlijst geplaatst van de Exercise Specifications, waardoor vroegtijdige vaststelling van het oefendoel "verplaatsingen" onder kend kan worden.

2. De CDS/IV, maakt a.d.h.v. de Exercise Specifications, aan de Defensiestaf kenbaar of zij op de verzendlijst van de oefenstukken/berichtenwisseling opgenomen wenst te worden.

3. Indien:

a. verplaatsingen als apart oefendoel wordt aangemerkt en ADAMS als coordinatie/planningsinstrument wordt gebruikt, danwel

b. indien bij de uitvoering van de verplaatsing de Host Nation de noodzaak voor coördinatie met gebruikmaking van ADAMS kenbaar maakt,

zullen de taken en verantwoordelijkheden, zoals beschreven in het beleidsdocument Nationaal Gebruik ADAMS, van toepassing zijn.

4. Teneinde de krijgsmachtdelen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren omtrent de vastgestelde coördinatiestructuur en de te volgen procedure, dient de CDS/IV de krijgsmachtdelen hierover schriftelijk te informeren en daarbij tevens aan te geven op welk moment de krijgsmachtdeel-DDP (Detailed Deployment Plan) ingediend moet zijn.

Het schema, aan de hand waarvan de coördinatie verantwoordelijkheid vastgesteld kan worden is gevoegd als bijlage.

Bijlage 1

Naar boven