Onderwerp: Bezoek-historie

Douane zaken
Geldigheid:07-04-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Douane zaken

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOG BS201500748507-04-15

 

1. Douane zaken

In de voorbereiding, tijdens de uitvoering en na afloop van aan vervoer, verkeer en verplaatsingen gerelateerde grensoverschrijdende processen, speelt de douane een belangrijke rol. Indien men wordt geconfronteerd met grensoverschrijdende verplaatsingen wordt aanbevolen te allen tijde contact op te nemen met de specialist op het gebied van douane- en fiscale plichten en rechten binnen Defensie. Dit specialisme is ondergebracht bij de Defensie Fiscale en Douane Eenheid (DFDE) en is organisatorisch ondergebracht bij het Commando Dienstencentra (CDC), Bedrijfsgroep Facility Services (BGFS), Financieel Diensten centrum (FDC). Het CDC/BGFS/FDC/DFDE (hierna DFDE) is bereikbaar onder:  

Bezoek adresPost adresBereikbaarheid
Kromhoutkazerne Gebouw K8, 3e etage Herculeslaan 1 3584 AB UtrechtDefensie Fiscale en Douane Eenheid MPC 55A Postbus 90004 3509 AA UtrechtTijdens kantooruren: Tel: (030) 2185001 Fax: (030) 2185735 Buiten kantooruren: Tel: (06) 22609176 Email: fabk.douane@mindef.nl

In deze regeling is een beknopte samenvatting opgenomen van de meest voorkomende documentatie.

2. Clusterindeling (douane) documenten Ministerie van Defensie

De (douane) documenten in gebruik bij het Ministerie van Defensie zijn over vijf clusters verdeeld:

 1. Invoerdocumenten.
 2. Uitvoerdocumenten.
 3. Vervoersdocumenten voor douanegoederen.
 4. Herkomst- en Oorsprongbescheiden.
 5. Overige documenten.

3. Invoerdocumenten

 1. Inleiding Invoer is het in het vrije verkeer brengen van goederen die van buiten het grondgebied van de Europese Unie (EU) komen. Over deze douanegoederen zijn geen communautaire en/of nationale belastingen afgedragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat goederen voor binnenlands verbruik worden uitgeslagen uit een douane-opslaginstituut (douanedepot) waar belastingvrije opslag mogelijk is. Deze goederen krijgen in voorkomend geval de douanebestemming invoer. Het invoerdocument dient ter bewaking en controle of er daadwerkelijk en op correcte wijze belastingafdracht plaatsvindt.
 2. Formulier NL 302 Het formulier NL302 wordt door Nederlandse eenheden gebruikt om goederen, onder NAVO-vrijstelling, in te voeren. Of het NL302 als invoerdocument kan worden gebruikt is ter bepaling aan het (gast)land waar de invoer feitelijk plaatsvindt. Er is dus geen uniformiteit op dit terrein binnen het NAVO-grondgebied. Meer informatie is te vinden onder punt 5.b. Formulier NL302
 3. Document Militaire Fiat-Lossing en Wegvoering Dit is een nationaal document. Het verrichten van een Aangifte ten Invoer is een specialistische en tijdrovende formaliteit en werkt nodeloos vertragend op het afleveren van de goederen op hun eindbestemming. De wetgeving heeft het Ministerie van Defensie daarom de mogelijkheid geboden de (militaire) invoerformaliteiten – en tevens de belastingafdracht – te verschuiven naar een later tijdstip. Om de douane van de ontvangst van de douanegoederen in kennis te stellen moet het document Militaire Fiat-Lossing en Wegvoering, kortweg “het militaire fiat”, worden ingeleverd. Voor een voorbeeld exemplaar zie bijlage 2. Voorbeeld: vanuit USA arriveren goederen op luchthaven Schiphol. De goederen moeten onmiddellijk worden doorgezonden naar een eenheid van het CLSK. De douane wordt geïnformeerd d.m.v. overhandiging van het Luchtvaartmanifest en het document Militaire Fiat-Lossing en Wegvoering. Hierdoor wordt de feitelijke aangifte (en eventuele belastingafdracht) verschoven naar een later tijdstip. Visitatie door de Belastingdienst/douane kan wel plaatsvinden.
 4. Aangifte ten Invoer van Militaire goederen Dit is een nationaal document dat speciaal voor Defensie is ontwikkeld. Het betreft een document dat ten doel heeft goederen, die bestemd zijn voor de Nederlandse krijgsmacht, in te voeren. De “Aangifte ten Invoer van Militaire goederen” wordt verricht door de douanedeclaranten van de DFDE en is veelal het vervolg op het hierboven beschreven “militaire fiat”.
 5. Enig Document Import (IM) Met dit document is het mogelijk alle (civiele) douanegaangiften te doen. Dit wordt bereikt door combinaties van de aangifte-exemplaren en speciale codes (zoals de code IM bovenaan de aangifte) op het document. De DFDE gebruikt deze aangifte alleen in het geval er sprake is van een tijdelijke invoer. Bijlage 3 is een voorbeeldexemplaar.

4. Uitvoerdocumenten

 1. Inleiding Uitvoerdocumenten hebben als doel de douane te informeren dat er goederen het grondgebied van de EU verlaten. Deze berichtgeving is o.a. van belang voor:
 • De informatiestroom naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (het informatieve uitvoerdocument wordt door de douane doorgestuurd naar het CBS).
 • Het scheppen van randvoorwaarden bij een eventuele (latere) wederinvoer.
 • Het verkrijgen van een belastingteruggaaf.
 • Het beëindigen van een vrijstelling bij voorlopige invoer.
 • Te voldoen aan veiligheidseisen, C-TPAT, Dual use goederen en b.v. AEO1).
 1. EX – A 10 00 Met dit document wordt aangegeven dat goederen definitief het grondgebied van de EU verlaten. Men gaat er vanuit dat de goederen niet retour komen naar Nederland.
 2. EX – A 31 00 Goederen die tijdelijk zonder betaling van belasting zijn ingevoerd worden definitief uitgevoerd met het EX A 31 00. Het document maakt een einde aan de voorlopige vrijstelling die deze goederen hebben genoten. Voorbeeld: Amerikaanse goederen worden ter reparatie in Nederland ingevoerd. De bedoeling is dat de goederen na reparatie retour gaan naar de USA. De goederen kunnen in dit geval met een voorlopige vrijstelling – zonder belastingafdracht – worden ingevoerd in Nederland. Om de douane in kennis te stellen dat de goederen na de reparatie weer uit worden gevoerd wordt het EX – A 31 00 overlegd. De voorlopige vrijstelling is hiermee ten einde en het tijdelijke invoer document wordt afgedaan. Blijft het EX – A 3100 achterwege, dan kan de belastingdienst alsnog overgaan tot belastingheffing bij de aangever.
 3. EX – A 21 00 Dit document wordt gebruikt om de douane in kennis te stellen dat er goederen tijdelijk worden uitgevoerd. Na verloop van tijd komen de goederen dus retour. Om het communautaire karakter van de goederen aan te tonen moet bij de wederinvoer het voorafgaande EX – A 21 00 worden gevoegd bij de Aangifte ten Invoer van Militaire goederen.

5. Vervoersdocumenten voor douanegoederen

 1. Inleiding Douanevervoer is het vervoer van goederen over het grondgebied van de EU en aangesloten landen onder douanetoezicht. De goederen worden getransporteerd in een (meestal) versloten) vervoermiddel onder dekking van een douanevervoersdocument (douanetoezicht). Het vervoer kan plaatsvinden zonder belastingafdracht in het transitland. Na het douanevervoer dient een nadere bestemming aan de goederen te worden gegeven. Sinds 1 juli 2005 is het verplicht om de aangifte voor de regeling douanevervoer elektronisch te doen. In uitzonderingsgevallen kan nog een schriftelijke aangifte worden gedaan. Voor de elektronische vervoersaangifte gebruikt de Douane het Transit-systeem, voluit het New Computerised Transit System (NCTS). In Transit komt het doen van een aangifte neer op het verzenden van een elektronisch bericht aan de Douane waarbij de verzendende partij in het bezit is van een ‘vergunning elektronisch aangeven douanevervoer’.
 2. Formulier NL302 (NL 302) Het NL302 is het Nederlandse equivalent van het NATO-302. Het NATO-302 komt voort uit de NAVO-regelgeving. Het Ministerie van Defensie gebruikt het NL302 om militaire goederen te vervoeren over het NAVO-grondgebied. Het NL302 kan in principe voor alle douanetechnische bestemmingen worden gebruikt, mits hierover afstemming is bereikt met de betreffende douanediensten (nationaal/internationaal) 2). Het toepassingsgebied van het NL302 is tegenwoordig niet alleen het NAVO-grondgebied maar ook het grondgebied van de Partnership for Peace-landen (PfP). Voor een voorbeeld exemplaar zie bijlage 4. Bij het laden en/of lossen van treinwagens is het noodzakelijk dat geneeskundige ondersteuning aanwezig c.q. op afroep beschikbaar is.
 3. T1 NCTS Met dit document worden niet-communautaire goederen vervoerd over het grondgebied van de EU en aangesloten landen. Als douanetoezicht nodig is bij het vervoer van goederen waar een financieel belang mee is gemoeid (bijvoorbeeld landbouwrestitutie) is het T1 NCTS ook verplicht. Voorbeeld: goederen komen vanuit USA met als eindbestemming de locatie Münster (DEU) de Rotterdamse haven binnen. De goederen moeten dus onder douaneverband worden doorgevoerd. Door een functionaris van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) wordt een T1 NCTS opgemaakt. Het T1 NCTS wordt op de bestemming MÜNSTER (DEU) gezuiverd met gebruikmaking van een formulier NL302. Een bijkomstigheid is dat de goederen onder NAVO-verband (belastingvrijstelling) zijn gebracht.
 4. T2 NCTS Als communautaire goederen over het grondgebied van een Economische Vrijhandels Associatie Land (EVA-land) worden vervoerd kan men het T2 NCTS gebruiken. Dit document wordt weinig gebruikt. Voorbeeld: goederen moeten van Nederland worden overgebracht naar Italië. Zwitserland is hierbij transitland. In feite verlaat het vervoer de EU bij de Duitse/Zwitserse grens en komt de EU weer binnen bij de Zwitserse/Italiaanse grens. Om de communautaire status te bewaren moet het vervoer plaatsvinden onder dekking van een T2 NCTS.
 5. Carnet TIR (Transports Internationaux Routiers) Met het Carnet TIR is het mogelijk goederen over de grenzen van de bij de TIR overeenkomst aangesloten landen te vervoeren. Dit zonder te hoeven lossen of zonder steeds opnieuw zekerheid te stellen. De douane is wel bevoegd de goederen te controleren. De goederen worden bij grensoverschrijdingen in de transitlanden niet onderworpen aan de betaling van belasting. Het vervoer onder dekking van dit document heeft wel enige beperkingen. Het voertuig waarmee goederen onder TIR-verband worden vervoerd moet gekeurd zijn en de organisatie moet per carnet een borg storten. Vergunninghouder van het Carnet TIR is de DVVO.
 6. Internationale Spoorweg Vrachtbrief (ISV) De spoorwegvrachtbrief kan door een speciale bemerking door de douane worden aangemerkt als douane(vervoers)document. Bij militair spoorvervoer is, naast het ISV3), een NL302 gevoegd.

6. Herkomst- en Oorsprongbescheiden

 1. Inleiding Landen en economische organisaties hebben onderling vaak (invoer)belastingvoordelen afgesproken voor goederen die (oorspronkelijk) uit die gebieden afkomstig zijn. Om deze voordelen te effectueren moet gebruik worden gemaakt van bescheiden die de herkomst en oorsprong kunnen bevestigen.
 2. Formulier NL 302 Om de (communautaire) status van militaire goederen te kunnen behouden is het mogelijk het NL302 te gebruiken. Voorbeeld: t.b.v. een oefening in Griekenland worden goederen over zee – géén lijndienstvaartuig – naar een oefenlocatie gebracht. De goederen verlaten de EU (haven Rotterdam) en komen de EU weer binnen (haven Thessaloniki). Om belastingafdracht in Griekenland te voorkomen – het betreft hier vrije goederen – moet de communautaire status worden aangetoond. Dit kan gebeuren met een formulier NL302 (geldig gemaakt in Rotterdam en afgehandeld in Thessaloniki).
 3. Factuurverklaring Een speciale bemerking op de factuur is in veel gevallen voldoende om het communautaire karakter van de goederen aan te tonen.
 4. T2L Van oudsher is dit hét document om de communautaire status te behouden. Tegenwoordig wordt veelal de factuurverklaring gebruikt.
 5. EUR-certificaten Dit zijn documenten die verschillende verdragspartners of landen bilateraal hebben afgesproken en dienen als oorsprongsbescheiden. Verstrekking vindt in Nederland plaats door de Kamer van Koophandel.

7. Overige documenten

 1. Inleiding In dit punt is een inventarisatie opgenomen van formulieren en documenten die niet thuishoren bij de hiervoor opgenomen onderverdelingen.
 2. Consent tot Vervoer (CtV) Als een ondernemer wapens en/of munitie vervoert, bestemd voor Defensie, moet dit transport vergezeld zijn van een CtV. Opmaak en verstrekking vindt plaats door de DFDE.
 3. T5 Het ED T5 is een document om het bereiken van een bijzondere bestemming (NAVO-bestemming) te bewijzen. Het betreft hier veelal bestemmingen waaraan een bepaald fiscaal belang is gekoppeld. Voorbeeld: de bestemming voor F16-onderdelen (vrijstelling) en militaire bestemming van landbouwgoederen binnen de EU in het kader van de zgn. landbouwrestitutie claim.
 4. Invoer- en uitvoervergunning Strategische goederen mogen alleen met toestemming van het Ministerie van Economische Zaken worden in- en uitgevoerd. In- en uitvoervergunningen worden verstrekt door de douane.
 5. (Proforma-) factuur Iedere (douane)aangifte moet voorzien zijn van een factuur. De factuur is voor de douane een middel om de aangiftegegevens te kunnen verifiëren. Als er geen betalingsfactuur aanwezig is, mag er door de DFDE een proforma-factuur worden opgemaakt.
 6. ATA-Carnet Het ATA-Carnet is een document dat tegen betaling wordt verstrekt door de Kamer van Koophandel (KvK). Het carnet wordt gebruikt voor het vereenvoudigd en snel aangeven van beroepsgoederen. Het Ministerie gebruikt het carnet onder andere voor het vervoer van muziekinstrumenten voor een muziekkorps en voor gereedschappen van technici. Het is een alles in één document. Met het carnet kan de aangifte voor het douanevervoer, de aangifte voor (voorwaardelijke) vrijstelling bij invoer en de wederuitvoer worden gerealiseerd 4).

Voetnoten:

1) Het Ministerie van Defensie gebruikt het model Enig Document Export (ED EX) voor het verrichten van de uitvoeraangiften.

2) Voor het gebruik van het formulier NL302 moet de steller door DFDE worden geautoriseerd. Aan deze autorisatie is een volledige instructie verbonden.

3) De ISV wordt verzorgd door de DVVO.

4) De DFDE draagt zorg voor het verkrijgen (bij de KvK) en het invullen van het ATA-Carnet. De gebruiker van het ATA-Carnet dient het document aan te vragen bij de DFDE.


Bijlage 1: Begrippenlijst Douanezaken

ATA-Carnet De afkorting ATA betekent Admision Temporaire/Temporary Admission. Het Carnet wordt meestal gebruikt voor beroepsgoederen die tijdelijk worden in- of uitgevoerd. Denk hierbij aan gereedschap voor technici. Uiteraard moet het land waar de bestemming is gelegen en de transitlanden aangesloten zijn bij de ATA-overeenkomst. In Nederland wordt het Carnet uitgegeven door de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK stelt zich garant voor de eventueel verschuldigde belasting bij de belastingdienst. Het ATA-Carnet is, kort gezegd, een ‘alles in één’-document. Met het Carnet kan namelijk de aangifte voor het vervoer, de aangifte voor (voorwaardelijke) vrijstelling bij invoer en de wederinvoer worden gerealiseerd. Het Carnet bestaat uit gele, witte en blauwe bladen.

 • De gele bladen zijn bestemd voor het land waar de goederen vandaan komen, een exemplaar voor de (tijdelijke) uitvoer en een exemplaar voor de wederinvoer.
 • De witte bladen zijn bestemd voor het land van bestemming (dus het land waar de goederen tijdelijk worden ingevoerd), een exemplaar voor de (tijdelijke) invoer en een exemplaar voor de wederuitvoer uit het land.
 • De blauwe bladen zijn bestemd voor de eventuele transitlanden, volgens de hierboven beschreven systematiek.

Als twee exemplaren van de bladen bij elkaar komen is het transport voor dat deel van het traject ‘gezuiverd’ (afgedaan). DFDE verzorgt het ATA-Carnet.

Aangever Volgens de wetgeving (Communautaire Douane Wetboek [CDW]) is de aangever de persoon die op eigen naam aangifte doet of in wiens naam een aangifte wordt gedaan. De wetgeving geeft aan: “De aangever kan ieder (rechts)persoon zijn die goederen bij de douane aan kan brengen of kan laten aanbrengen”. Deze persoon moet alle bescheiden kunnen overleggen die van toepassing van de betreffende regeling zijn voorgeschreven , ‘eenieder die beschikkingsmacht over de goederen heeft’. Daarbij geldt de voorwaarde dat de aangever binnen het grondgebied van de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Deze eis houdt verband met het kunnen uitoefenen van de controles in het bedrijf van de aangever en het treffen van invorderingsregelingen. De DFDE is aangever van alle douane-aangiften van alle defensie onderdelen.

Aangifte Geeft de status en/of doel aan van een douanepapier nadat het is geaccepteerd door de douane, maar voordat het in behandeling is genomen. Oftewel: status van het formulier nadat het is geaccepteerd door de douaneadministratie maar voordat het wordt behandeld. Nier iedere aangifte krijgt de status van document.

Beschikking Een beschikking is iedere beslissing van een douaneautoriteit die verband houdt met de toepassing van de wetgeving in een individueel geval. Het is niet van belang of de beslissing is genomen in een bepaalde beschikkingsvorm, zoals een brief of een aantekening. Ook mondelinge beslissingen vallen hieronder. In beroep gaan is mogelijk, maar in eerste instantie is het woord van de douaneambtenaar wet.

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Het CBS is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen van statistische gegevens en deze vervolgens te rapporteren.

Communautair Deze term staat voor alles wat met de EU te maken heeft (is afkomstig van het begrip commune’.). In dit kader: communautaire belasting en communautaire goederen.

Communautaire belasting Dit is een belasting (douanerecht) die ten bate komt aan de “kas” van de EU (Brussel). De tegenhanger is de nationale belasting, zoals de BTW, die ten bate komt aan de nationale staatskas (Den Haag).

Communautaire goederen Dit zijn goederen waarover alle douanerechten en belastingen zijn afgedragen (ze hebben een communautaire status of een communautair karakter). Communautaire goederen kunnen verdeeld worden in twee categorieën:

 • Goederen die zijn ingevoerd uit een gebied van buiten het douanegebied van de EU.
 • Goederen die zijn geproduceerd in het douanegebied van de EU.

Op het vervoer van Communautaire goederen binnen de EU rust geen douanetoezicht. Vindt echter vervoer plaats naar een bestemming buiten de EU, dan moet dit – door een Aangifte ten Uitvoer – kenbaar gemaakt worden bij de douane.

Defensie Fiscale en Douane Eenheid (DFDE) De DFDE heeft als taak om tijdig, volledig en juiste fiscale en douanediensten aan de defensieorganisatie te verlenen. DFDE is de deskundige op het gebied van fiscale en douaneregelgeving bij grensoverschrijdende activiteiten. DFDE heeft de volgende taken: DFDE ondersteunt de ontwikkeling van fiscaal en douane technisch beleid en het creëren van wet- en regelgeving op dit gebied. DFDE stelt op basis van de uitkomsten van het bovengenoemde bepalingen op ten behoeve van de uitvoering van de fiscale & douaneprocessen binnen defensie. DFDE adviseert defensie op het gebied van de fiscale wet- en regelgeving en de (niet-fiscale) douanewet- en regelgeving. DFDE verricht de fiscale en (niet-fiscale) douane technische afhandeling en verleent assistentie bij de grensoverschrijdende activiteiten van defensie. Ze richt zich daarbij op de goederen en de diensten5. De bereikbaarheid van de DFDE staat in punt 1. van deze regeling.

Document Een aangifte wordt document nadat ze officieel is geregistreerd door de douaneadministratie. Een document is herkenbaar aan het, door de douane, toegekende nummer en de officiële afstempeling. Niet iedere aangifte wordt een document.

Doorvoer Eigenlijk is het begrip ‘doorvoer’ in de wetgeving niet bekend. De wet spreekt over ‘extern communautair douaneverkeer’. Onder ‘doorvoer’ wordt verstaan het onder douanetoezicht vervoeren van goederen (niet-communautaire en, onder bepaalde voorwaarden, communautaire goederen) over het grondgebied van één of meerdere EU-lidstaten zonder dat de goederen in die lidstaten in het vrije verkeer worden gebracht. Voor douanevervoer binnen de EU moet gebruik worden gemaakt van in de EU gangbare douanedocumenten. Ook is er sprake van ‘doorvoer’ als goederen van een plaats binnen de EU wordt overgebracht naar een bestemming buiten de EU. Hierbij moeten afspraken worden gemaakt tussen de verschillende landen over het gebruik van de vervoersdocumenten.

Douanebestemming Met het geven van een douanebestemming wordt de douane op de hoogte gebracht over hetgeen met de goederen gaat gebeuren. Volgens de wetgeving zijn er vijf douanebestemmingen:

 • Het plaatsen van goederen onder een douaneregeling.
 • Het afstaan van goederen aan de schatkist.
 • Het binnenbrengen in een vrij entrepot.
 • Wederuitvoer uit het douanegebied.
 • Vernietigen van goederen.

Douanegoederen Goederen die onder douaneverband zijn gebracht. Aan dit soort goederen zijn douane technische en fiscale consequenties verbonden (belastingvrije goederen). De goederen kunnen een communautair of een niet-communautair status bezitten. Douanepost Informatie over locaties en openingstijden van douaneposten (nationaal en internationaal) waar in voorkomend geval douanezaken moeten worden afgehandeld is te verkrijgen bij de Helpdesk Douanezaken. De contactgegevens staan in punt 1. van deze regeling. Douaneregeling Één van de douanebestemmingen is het plaatsen van goederen onder een douaneregeling. Er zijn acht douaneregelingen:

 • In het vrije verkeer brengen.
 • Douanevervoer.
 • Douaneopslag.
 • Actieve veredeling.
 • Passieve veredeling.
 • Behandeling onder douanetoezicht.
 • Uitvoer.
 • Tijdelijke invoer.

Het plaatsen van goederen onder een douaneregeling bevat de kern van alle douane- en fiscale activiteiten.

Douanetoezicht Nadat goederen onder douaneverband zijn geplaatst, houdt de douane toezicht op het verdere verloop van de zending.

Douaneverband Het plaatsen van goederen onder het stelsel van douaneformaliteiten.

Douaneversluiting Dit wordt ook wel verzegeling genoemd. Als extra zekerheid kan de douane het vervoermiddel waarin douanegoederen worden vervoerd voorzien van een verzegeling. De goederen zelf kunnen ook worden verzegeld. Dit wordt colliverzegeling genoemd.

Douanevervoersdocument Als douanegoederen, na het binnenbrengen in het communautaire gebied (EU) en na het aanbieden bij de douane, worden vervoerd naar de eindbestemming vindt er douanevervoer plaats. De goederen zijn onder douaneverband (douanetoezicht) gebracht. Het douaneverband is een papieren controle van het douanevervoersdocument. Goederen kunnen met verschillende soorten douanevervoersdocumenten worden vervoerd. Ieder type komt voort uit een overeenkomst van communautair en/of gemeenschappelijk douanevervoer tussen de aangesloten landen.

Enig Document (ED) Met dit douanedocument is het mogelijk alle douaneaangiften te realiseren, zoals Aangifte ten Invoer, Uitvoer en Vervoer. Door combinaties van de exemplaren en speciale codes heeft iedere douaneambtenaar onmiddellijk door wat de bedoeling is. De douanebehandeling is, in alle landen van de EU, gelijk. De DFDE gebruikt de ED voor de defensie douaneaangifte. De wet- en regelgeving geeft defensie echter de mogelijkheid in bepaalde gevallen het ED te vervangen door specifieke defensie aangiften, zoals ‘Militaire Aangiften ten Invoer’ en het formulier ‘NL302’. De aangiftes vindt elektronisch plaats. Het papieren ED is de basis voor de elektronische documenten, zoals de NCTS, EX A 10 00 en EX A 31 00.

Europese Unie (EU) De EU is een sociaal- en economisch samenwerkingsverband tussen Europese landen. Een actueel overzicht van EU landen is te vinden op http://europa.eu.

Economische Vrijhandels Associatie (EVA) De EVA is opgericht als tegenhanger van de toenmalige EEG. Meer informatie over de EVA is te vinden op http://www.europa-nu.nl/id/vg9ic6nec2zi/europese_vrijhandelsassociatie_eva.

Factuur Ieder aangifte moet zijn voorzien van een factuur. Op de factuur staat de vergoeding vermeld die in rekening is gebracht door een leverancier voor een bepaalde levering of dienst. Een factuur mag ook een ‘proforma-factuur’ zijn. Dit is een factuur die is opgemaakt door de aangever bij afwezigheid van een origineel factuur. De factuur is voor de douane een belangrijk middel om de gegevens op de aangifte te controleren.

Intra Communautaire Transactie (ICT) De ICT-taken worden verzorgd door DFDE. Voor de krijgsmachtdelen houdt dit dat zij met al hun grensoverschrijdende (trans)acties binnen de EU bij DFDE terecht kunnen. Afschriften van orders, alsmede extra facturen van hun relaties in de andere EU-landen, dienen aan de DFDE te worden gezonden.

Invoer Het in vrije verkeer brengen van goederen, afkomstig van buiten de EU, die onder douaneverband zijn binnengebracht.

Landbouwrestitutie Subsidieregeling van de EU dat wordt gebruikt als marktpolitiek instrument om het prijsniveau van landbouwgoederen binnen en buiten de EU te nivelleren.

Militaire Fiat-Lossing en Wegvervoer Als goederen, van buiten de EU, Nederland binnenkomen moet er aangifte van deze goederen bij de douane worden gedaan. Als de goederen de douanebestemming ‘invoer’ krijgen, moet aangifte ten invoer worden gedaan. Deze activiteit is specialistisch en tijdrovend en komt dus slecht uit op het tijdstip dat de goederen binnenkomen en snel hun eindbestemming moeten vinden. De wetgever heeft het Ministerie van Defensie daarom de mogelijkheid geboden om de invoerformaliteiten te verschuiven naar een later tijdstip. De aangifte ten invoer wordt dan opgemaakt door DFDE. Om de douane op de hoogte brengen van de aankomst van de goederen moet het “militaire fiat” direct na ontvangst van de goederen worden ingeleverd. Het “militaire fiat” is feitelijk een sterk vereenvoudigde douaneaangifte. De gegevens zijn summier en de aangifte is eenvoudig in te vullen.

NAVO-vrijstelling Als NAVO-lidstaten oefenen of opereren op elkaars grondgebied kan het gastland, alwaar de oefening of operatie plaatsvindt, onder de voorwaarden van het gastland, vrijstelling van douanerecht en belasting verlenen bij de aankoop van goederen en/of diensten.

New Computerised Transit System (NCTS) Voor de elektronische vervoersaangifte gebruikt de douane het NCTS. In het NCTS komt het doen van een aangifte neer op het verzenden van een elektronisch bericht aan de douane waarbij de verzendende partij in het bezit zijn van een ‘vergunning elektronisch aangeven douanevervoer’.

NL302 Het NAVO formulier 302 is een vervoersdocument voor grensoverschrijding van militaire goederen. Het formulier wordt vooral gebruikt in Europa. Bij de toepassing van, het Nederlandsche equivalent van het NAVO formulier 302, het NL302 moet de afzender en ontvanger een Nederlandse eenheid zijn. Zie AMovP-2 (STANAG 2455). Het NL302 is benodigd bij het verlaten, zowel definitief als tijdelijk, van het EU grondgebied. Informatie m.b.t. het NL302 formulier (gebruik, procedures, etc.) is voorhanden bij de DFDE. De contactgegevens staan in punt 1. van deze regeling.

Opslag onder douaneverband Opslag onder douaneverband (bijvoorbeeld een douane-entrepot) is een ruimte of aangewezen plaats waar goederen belastingvrij kunnen worden opgeslagen onder vergunning. In de vergunning zijn alle procedures beschreven op welke wijze de goederen, douane technisch en fiscaal, moeten worden behandeld. Dit wordt het regime genoemd.

Oorsprongsbescheid Een ‘papier’ dat aantoont dat goederen een bepaalde oorsprong hebben.

Transports Internationaux Routiers (TIR) De ‘TIR-overeenkomst’ is van toepassing op vervoer van goederen tussen een douanekantoor van vertrek in het ene land en het kantoor van bestemming in een ander land. De betrokken landen moeten aangesloten zijn bij de TIR-overeenkomst. Dit vervoer van goederen verloopt over één of meer grenzen. De EU wordt door de afschaffing van grensformaliteiten als één land beschouwd. Dit betekend dat een carnet TIR niet uitsluitend kan dienen voor vervoer van de ene plaats naar de andere plaats in de EU. Voor vervoer van goederen dat begint of eindigt in een EVA-land, geldt de TIR-regeling wel. Ook kan de TIR-regeling worden toegepast op vervoer van goederen van het ene EU-land naar het andere EU-land, via een niet EU-land waarmee geen overeenkomst voor de toepassing van gemeenschappelijk douanevervoer is gesloten. Meer informatie over TIR is te vinden op http://www.douane.nl.

Transitland Een land dat wordt gepasseerd om een (eind)bestemming te bereiken.

Uitslag Uitslag is de tegenhanger van ‘Opslag onder douaneverband’. Er is sprake van uitslag als goederen onder een douaneregeling zijn opgeslagen en een vervolg(douane)bestemming krijgen.

Uitvoer Het bij de douane te kennen geven van het voornemen goederen buiten het douanegebied van de EU te brengen.

Vrije verkeer Nadat alle verschuldigde belastingen zijn voldaan, kan men vrij over de goederen beschikken. De goederen zijn dan in het vrije verkeer van de EU gebracht (communautaire goederen). Goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden kunnen (binnen het grondgebied van de EU) worden vervoerd zonder douaneformaliteiten.

Zekerheid (stellen) Het storten van een borg om de staatskas te verzekeren dat belastingafdracht niet achterwege blijft.

Zuiveren De douane in het land waar het douanevervoersdocument geldig is gemaakt wil weten of de goederen zonder (douane technische) problemen zijn aangekomen op de plaats van bestemming. De wijze waarop dit dient te gebeuren heet in Nederland ‘zuiveren’ (in internationaal verband is dit ‘clearing’). Zuiveren is het afdoen van het douane(vervoers)document door een vervolgaangifte. Onder een vervolgaangifte kan worden verstaan: het maken van een invoeraangifte (hierop volgt betaling van de douanerechten en alle andere belastingen) of de opmaak van een ander douanevervoersdocument. Als de zuivering niet op de juiste en voorgeschreven wijze wordt gedaan, kunnen grote financiële- en logistieke problemen ontstaan. Zuiveren is voor elk type douanevervoersdocument en in elk land waar de zuivering moet plaatsvinden afwijkend. Het is dus zaak zeker te zijn dat men over de juiste papieren beschikt en exact weet hoe te handelen op de plaats van bestemming.  


Bijlage 2 Document Militaire Fiat-Lossing en Wegvoering


Bijlage 3 Enig Document Import (IM)


Bijlage 4 Formulier NL302 (NL 302)

Naar boven