Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting gebruik VNK-V (Vrachtbrief Nederlandse Krijgsmacht - Verbeterd)
Geldigheid:01-01-2002 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Toelichting gebruik VNK-V (Vrachtbrief Nederlandse Krijgsmacht - Verbeterd)

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
24-10-01IVVV/2001/3127401-01-02

1. Deze toelichting heeft tot doel het geven van richtlijnen voor het gebruik en de behandeling van de Vrachtbrief Nederlandse Krijgsmacht - Verbeterd (VNK-V). Aan de VNK-V zijn de navolgende DF-nummers toegekend:

 • VNK-V als los formulier: DF 1001007A;
 • VNK-V als kettingformulier: DF 1001007B;
 • VNK-V vanuit de beschikbare software: DF 1001007.

2. Het, in deze toelichting, voorgeschreven gebruik van de VNK-V komt tegemoet aan de wens van zowel de vervoerder als de afzender van goederen m.b.t. één eenduidig gestelde administratieve ondersteuning / afhandeling van het onderhavige vervoersproces. Alleen in die gevallen waarin de noodzaak door beiden is / wordt onderkend, wordt het gebruik van de VNK-V expliciet verplicht gesteld. Daarbij is gestreefd naar minimale belasting voor alle betrokken partijen.

3. De mogelijkheid bestaat om bij voorgeschreven gebruik van het VNK-V bedrijfseigen formulieren / documenten bij te voegen. Daarbij dienen deze formulieren / documenten geniet te worden aan het betreffende VNK-V. Tevens dient in het vak 15 op het VNK-V de aanwezigheid van de formulieren / documenten te worden aangegeven.

Vervoer op VNK-V

4. De Vrachtbrief Nederlandse Krijgsmacht - Verbeterd (VNK-V) dient binnen Defensie in de volgende gevallen te worden opgemaakt en gebruikt:

a. Bij het aanbieden ter vervoer aan de DVVO (1) Als vervoersdocument bij het aanbieden ter vervoer van stoffen als genoemd in het ADR/VLG; (2) Als kwijtingdocument bij het aanbieden ter vervoer van:     goederen naar een civiel bedrijf / instantie;     aangetekende goederen. De volgende goederen dienen aangetekend te worden vervoerd:         i wapens of delen van wapens;         ii aangetekende post;         iii voorwerpen of instrumenten die radioactieve stoffen bevatten vallende onder UN 2911 (bijv. een kompas of een opzetkijker);         iv goederen die naar de mening van de afzender extra bewaking vergen tijdens het vervoer tot aan de ontvanger (bijv. kostbare apparatuur, begerenswaardige artikelen of persoonlijke artikelen, zoals PGU).

b. Bij het aanbieden ter vervoer intern de KL

Als vervoersdocument bij het vervoeren van stoffen genoemd in het ADR/VLG, indien geen gebruik wordt gemaakt van een ander vervoersdocument (bijv. gegenereerd door ANDROFOL, MUNIS of VODIS).

Als kwijtingdocument bij het aanbieden van vervoer van:

 • aangetekende goederen. De volgende goederen dienen aangetekend te worden vervoerd:
 • wapens of delen van wapens;
 • aangetekende post;
 • voorwerpen of instrumenten die radioactieve stoffen bevatten vallende onder UN 2911 (bijv. een kompas of een opzetkijker);
 • goederen die naar de mening van de afzender extra bewaking vergen tijdens het vervoer tot aan de ontvanger (bijv. kostbare apparatuur, begerenswaardige artikelen of persoonlijke artikelen, zoals PGU).

c. Bij het aanbieden ter vervoer extern de KL. Als kwijtingdocument bij het vervoer van goederen en / of uitrustingsstukken naar een civiel bedrijf / instantie.

d. Bij het aanbieden ter vervoer intern de KLu

Als vervoersdocument en kwijtingdocument bij het aanbieden ter vervoer van alle soorten goederen.

e. Bij het aanbieden ter vervoer intern de KM

Als vervoersdocument en kwijtingdocument bij het aanbieden ter vervoer van alle soorten goederen.

f. Bij het aanbieden ter vervoer intern de KMar

Als vervoersdocument en kwijtingdocument bij het aanbieden ter vervoer van alle soorten goederen.

g. Bij het aanbieden ter vervoer intern DICO

(1) Als vervoersdocument bij het aanbieden ter vervoer van stoffen als genoemd in het ADR/VLG;

(2) Als kwijtingdocument bij het aanbieden ter vervoer van:

(a) goederen naar een civiel bedrijf / instantie;

(b) aangetekende goederen. De volgende goederen dienen aangetekend te worden vervoerd:

i wapens of delen van wapens;

ii aangetekende post;

iii voorwerpen of instrumenten die radioactieve stoffen bevatten vallende onder UN 2911 (bijv. een kompas of een opzetkijker);

iv goederen die naar de mening van de afzender extra bewaking vergen tijdens het vervoer tot aan de ontvanger (bijv. kostbare apparatuur, begerenswaardige artikelen of persoonlijke artikelen, zoals PGU).

Als het gebruik van de VNK-V is voorgeschreven dient gelijktijdig met de zending het VNK-V correct ingevuld te worden aangeleverd.

Uitvoering van de VNK-V

6. Het formulier. De VNK-V is in vijfvoud en per pagina in kleur (het formulier ‘los’ (DF 1001007A) en het ‘kettingformulier’ (DF 1001007B) uitgevoerd, t.w.:

 • exemplaar 1, wit (bestemd voor de (eind)ontvanger, om te behouden);
 • exemplaar 2, geel (bestemd voor de (eind)ontvanger, om te gebruiken als ontvangstbevestiging richting de verzender);
 • exemplaar 3, groen (bestemd voor de laatste vervoerder, om te behouden);
 • exemplaar 4, roze (optioneel bestemd voor het eerste (DVVO) distributiecentrum, om te behouden);
 • exemplaar 5, blauw (bestemd voor de afzender, om te behouden).

7. Op de achterzijde van alle exemplaren, die deel uitmaken van het formulier, zijn, naast een summiere invulinstructie, tevens de op de voorzijde voorkomende omschrijvingen in zowel het Engels, Frans en Duits weergegeven.

8 Om bij de digitale versie (DF 1001007), die in beginsel alleen witte pagina’s genereert, bovenstaande kleurcodering zeker te stellen zal achter de pagina aanduiding de kleur van de pagina worden weergeven. Tevens zal m.b.v. een geïntegreerde (softwarematige) keuzemogelijkheid de keuze gemaakt kunnen worden voor een Nederlands-, Engels-, Frans- of Duits-talig versie van het formulier. Alle exemplaren van de VNK-V zijn (dienen te worden) voorzien van dezelfde document-unieke aanduiding.

10. De unieke aanduiding. De ’document-unieke-aanduiding’ is als volgt voorgeschreven:

 • bij de digitale versie van de VNK-V is de document-unieke-aanduiding niet voorgedrukt. De voorgeschreven opbouw is: de eerste 4 (vier) numerieke posities dienen direct te verwijzen naar het bedrijf / organisatiedeel (bijv. het ELCO of UKC nummer) en de volgende 4 (vier) alfanumerieke posities zijn t.b.v. een bedrijfseigen nummering. De bedrijfseigen nummering moet bestaan uit een drietal cijfers en altijd eindigen met een letter. Een voorbeeld: 6891001A;
 • bij de ‘losse’ versie van de VNK-V is de document-unieke-aanduiding voorgedrukt. Het is opgebouwd uit 5 (vijf) numerieke posities, voorafgegaan door de letter ‘L’ en afgesloten door een 2 (twee)-tal letters (te beginnen met AA, vervolgens AB enz.). Een voorbeeld: L12345AA;
 • bij de versie ‘kettingformulier’ van de VNK-V is de document-uniek-aanduiding voorgedrukt. Het is opgebouwd uit 5 (vijf) numerieke posities, voorafgegaan door de letter ‘K’ en afgesloten door een 2 (twee)-tal letters (te beginnen met AA en vervolgens AB enz.). Een voorbeeld: K12345AA.

(Specifieke) Invulling van de VNK-V

11. Omstandigheden. Nadat is geverifieerd of de VNK-V dient te worden opgemaakt zijn er omstandigheden die expliciet het invullen van blokken op het VNK-V vragen. Deze omstandigheden zijn:

 • alle gevallen waarin het gebruik van de VNK-V is voorgeschreven;
 • het aanbieden ter vervoer aan de DVVO van stoffen als genoemd in het ADR/VLG;
 • het aanbieden ter vervoer van goederen aan een civiel bedrijf / instantie;
 • het aanbieden ter vervoer van aangetekende goederen. Dit zijn goederen, die naar de mening van de afzender extra bewaking vergen tijdens het vervoerstraject tot aan de (eind)ontvanger.

12. In alle gevallen waarin het gebruik van de VNK-V is voorgeschreven. Bij deze omstandigheid dienen tenminste de navolgende blokken te worden ingevuld:

 • blok 1;
 • blok 2;
 • blok 3 (ingeval van Gevaarlijke Stoffen evt. verwijzen naar bijgevoegde documenten);
 • blok 6;
 • blok 7;
 • blok 9;
 • blok 10;
 • blok 11 (11c en 11d);
 • blok 12;
 • blok 13;
 • blok 14;
 • blok 15;
 • blok 17;
 • evt. blok 18 en
 • blok 19.

13. Bij het aanbieden ter vervoer aan de DVVO van stoffen die worden genoemd in het ADR/VLG. Bij deze omstandigheid dienen, naast de blokken genoemd in punt 12, tenminste de navolgende blokken te worden ingevuld:

 • evt. blok 4;
 • evt. blok 5;
 • blok 8;
 • blok 11 (evt. 11a en / of 11b, maar tenminste 11 e);
 • evt. blok 18.

Bij het ter vervoer aanbieden aan een civiel bedrijf / instantie. Bij deze omstandigheid dient, naast de blokken genoemd in punt 12 en punt 13 (indien het in het ADR/VLG genoemde stoffen betreft), ook blok 16 te worden ingevuld.

Bij het aanbieden ter vervoer van aangetekende goederen. (Dit zijn goederen, die naar de mening van de afzender extra aandacht behoeven ter voorkoming van zoekraken of diefstal tijdens het vervoerstraject tot aan de ontvanger). Bij deze omstandigheid dient, naast de in punt 12 genoemde blokken, in blok 13 het keuzevak JA te worden aangekruist. Daarnaast kan / kunnen in blok 17 evt. (de) verlangde speciale (vervoers)conditie(s) worden aangegeven.

Summiere beschrijving procedure toepassing VNK-V

16. Bij het aanbieden van een zending goederen waarbij het VNK-V dient te worden opgemaakt en gebruikt, wordt voorgestaan dat goederen worden samengevoegd per (eind)ontvanger. Uit doelmatigheidsoverwegingen wordt zoveel als mogelijk de laadeenheid de ‘pallet’, gebruikt. Meerdere pallets voor eenzelfde (eind)ontvanger worden als één lading beschouwd en kunnen op één document worden aangeboden, waarbij de vervoerder zal zorg dragen voor een gelijktijdige aflevering.

17. Kwijting van de goederen geschiedt tot op het niveau van de som van de grootste verpakking. Per collo dient een VNK-V te worden opgemaakt. Indien meerdere colli voor één (eind)ontvanger bestemd zijn kunnen deze in één (afgesloten) pallet worden verpakt, waarbij kan worden volstaan met één VNK-V voor de hele pallet.

18. Bij het aan de DVVO aanbieden van vervoer van colli voor meerdere (eind)ontvangers in één pallet (de zgn. mixed-pallet), moet deze worden uitgesorteerd. In dit geval kunnen de VNK-V’s die bij de colli horen per uniek afleveradres in een gesloten envelop in de pallet worden gestopt. Met de pallet geadresseerd aan het RDC/LDC dient één specifiek VNK-V te worden aangeboden.

19. Bij het aanbieden van een zending goederen in die gevallen waarin het VNK-V dient te worden opgemaakt en gebruikt, geldt de navolgende procedure:

 • De verzender maakt de VNK-V op (handmatig of automatisch).
 • De zending goederen wordt, vergezeld van een op correcte wijze ingevulde VNK-V, overgedragen aan de chauffeur.
 • De chauffeur controleert tenminste het gestelde in de blokken 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11c en 11d, 12, 13, 15, 17 en 19 en in voorkomende gevallen:
 • indien in het ADR/VLG genoemde stoffen worden aangeboden - de blokken 4, 5, 8, 11a, 11b, 11 e en 18;
 • indien goederen ter vervoer aan een civiel bedrijf/instantie worden aangeboden - de blokken 16 en 17;
 • indien goederen als aangetekend worden aangeboden - de blokken 13 en 17.
 • De chauffeur telt / controleert het aantal pallets / colli, vult de blokken 20, 21, 22, 23 in, vermeldt evt. opmerkingen in blok 25 en tekent voor ontvangst van de zending goederen in blok 24.
 • Verstrekt exemplaar 5 (blauw) aan de afzender.
 • Exemplaar 4 (roze) is optioneel bestemd voor het eerste distributiecentrum.
 • De goederen worden uiteindelijk door een chauffeur aan de (eind)ontvanger overgedragen.
 • Bij afdracht van de goederen tekent de (eind)ontvanger voor ontvangst van de goederen in blok 26. Eventuele bemerkingen van de (eind)ontvanger kunnen op een zelf te bepalen wijze worden gemeld. Echter, deze bemerkingen dienen tenminste op het moment van overname van de goederen ter kennisneming aan de chauffeur bekend te worden gesteld. De exemplaren 1 (wit) en 2 (geel) zijn bestemd voor de (eind)ontvanger, terwijl de chauffeur deel 3 (groen) als kwijtingsbewijs behoudt.
 • Deel 2 (geel) van de VNK-V kan worden geretourneerd aan de verzender als bewijs van kwijting voor de verzender.

Tijdsduur bewaren VNK-V

20. De exemplaren van de vrachtbrief dienen, m.u.v. het exemplaar 4, tenminste gedurende een termijn van 3 jaren bij de respectievelijke ontvangers te worden bewaard.

Datum van ingang

21. Het gestelde in deze toelichting op het gebruik van de VNK-V wordt van kracht m.i.v. 1 januari 2002.

Vervallen

22. M.i.v. 1 januari 2001 is de VI - LOG 018/1 d.d. 2 januari 1979 vervallen. Daarnaast is m.i.v. 1 januari 2001 vervallen de toelichting op de VNK-V als gecommuniceerd op 13 december 2000 met briefnummer IV 16379/2000 en SSOVV 16378/2000.


Model DF 1001007. (01-02-02)

VRACHTBRIEF Nederlandse Krijgsmacht ‘Verbeterd’ 12. Nummer: Barcode:13. AANTEKENEN Ja: Nee: 14. Vracht aangeboden op DTG: 20. Vervoersorganisatie:
Versie vanaf 01-01-2002   15. Documenten bijgevoegd:NeeJa16. Totale waarde goederen in euro’s:
1. AanNaam: Adres:ELCO/UKC: Postcode:17. Specifieke vervoerscondities: Nee Janamelijk:
2. VanWoonplaats: Telefoon: Naam: Adres: Woonplaats: Aflevercode GSVL: ELCO/UKC: Postcode: Aflevercode GSVL: 18. Verklaring(en) ADR: Ja: a) Vervoer overschrijdt niet de in 1.1.3.6 ADR voorgeschreven vrijstellingsgrenzen b). Vervoer volgens 1.1.4.2. ADR. c) Overige verklaringen: - - - -19. Afzender: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: DTG: Handtekening:
3. Benaming (ingeval gevaarlijke goederen: UN-nr., verzendnaam, gevarenklasse, verpakkingsgroep, ADR)4. Netto massa ontplofbare stof/kg5. Netto gew./kg6. Bruto gew./kg7. Aantal colli8. Aantal ptn (ADR)9. Verpakking10. Afm l x b x h in cm
        
        
        
        
        
        
        
        
11. Totalen: 11a.11b.11c.11d.11e.  
Chauffeur(s)/(Tussen)ontvanger(s)26. (Eind)Ontvanger Bovenstaande zending(en) in goede orde ontvangen. cfm (in bijlage gevoegde) opmerkingen Handtekening: Bovenstaande zending(en) in goede orde Cfm onderstande opmerkingen ontvangen. Plaats: Datum: Uur: Naam: Handtekening:
21. Naam22. DTG23. Kenteken(s)24. Handtekening25. Opmerking(en) Naam: Telefoon:
      Adres: DTG:
      Woonplaats: Handtekening:
       

Verklaring voorzijde

No.EnglishFrancaisDeutsch
1.Consignee (name, adress, etc.) Destinataire (nom, adresse, etc.)Empfänger (Name, Anschrift, etc.)
2.Sender (name, adress, etc.)Expéditeur (nom, adresse, etc.)Absender (Name, Anschrift, etc.)
3.Description of goods (UN number, Proper Shipping Name, Class, Packaging Group, ADR)Nature de la marchandise (Numéro UN, Désignation de transport, Classe, Groupe d’emballage, ADR)Bezeichnung des Gutes (UN Nummer, Benennung, Klasse, Verpackungsgruppe, ADR)
4.Netto Explosive massNet explosif poidsNetto Explosivsmasse
5.Netto weight in kgPoids net kgNettogewicht
6.Gross weight in kgPoids brut kgBruttogewicht
7.Number of packagesNombre de colisAnzahl der Packstücke
8Number of pointsNombre de pointsZahl Punkten
9.Method of packingMode d’emballageArt der Verpackung
10.DimensionMesureAbmessung
11. Total of 11a. - 11 e.11a. - 11 e. total11 a.- 11 e. Gesamtzahl
12.Certificate numberNuméro du documentNummer der Dokument
13.RegisteredRecommanderEinschreiben
14.Freight offered on Date, Year, TimeRemettre au transport Date, annee, tempsFracht angeboten am Datum, Jahr, Zeit
15.Documents attachedDocuments annexésBeigefügte Dokumente
16.Total value of goods (EURO)Valeur des merchandises totales (EURO)Gesamtwert des Gutes (EURO)
17.Specific requirements for transportationConditions de transport spécificSpezifische Beförderungsconditionen
18.Declaration(s) ADR: a) Load does not exceed the exemption limits prescribed in 1.1.3.6 ADR. b) Load under 1.1.4.2 ADR. c) Other declarations.Declaration(s) ADR: a) Le transport ne dépasse pas les limitations d’exemptions prévues par 1.1.3.6 ADR. b) Transporté sous 1.1.4.2 ADR. c) Autre declarations.Erklärung(en) ADR: a) Beförderung ohne Überschreitung der nach 1.1.3.6 ADR vorgeschrieben Freigrenzen. b) Beförderung nach 1.1.4.2 ADR. c) Sonstige Erklärungen.
19.Signature senderSignature expediteurUnterschrift Absender
20.Carrier (name)Transporteur (nom)Frachtführer (Name)
21.Name driverNom chauffeurName des Fahrers
22.Date, Year, TimeDate, annee, tempsDatum, Jahr, Zeit
23.Registration numberNuméro d’immatriculationKennzeichen
24.Signature driverSignature chauffeurUnterschrift des Fahrers
25.RemarksRemarquesBemerkungen
26.Goods received, place and date, signatureMarchandises reçues, lieu et date, signatureGüter empfangen, Ort und Datum, Unterschrift

(Specifieke) invulling van de VNK-V

1. Het gebruik van de VNK-V is in alle gevallen voorgeschreven bij het aanbieden ter vervoer intern de KM, de KLu en de KMar. Bij het aanbieden ter vervoer intern/extern de KL alleen als mogelijk vervoersdocument bij goederen genoemd in ADR/VLG en als kwijtingsdocument bij vervoer naar een civiel bedrijf/instantie, dan wel bij aangetekende goederen, t.w.:

 1. wapens of delen van wapens;
 2. aangetekende post;
 3. voorwerpen/instrumenten, die radioactieve stof bevatten, vallende onder UN 2911 (bijv. kompas/opzetkijker); d) goederen, die naar de mening van de afzender extra aandacht vergen (bijv. kostbare apparatuur, begerenswaardige goederen of persoonlijke artikelen, zoals PGU).

Bij het aanbieden ter vervoer intern het DICO; zie het gestelde bij het aanbieden ter vervoer intern/extern de KL.

2. Indien het gebruik van de VNK-V is voorgeschreven dienen tenminste de navolgende blokken te worden ingevuld:

 • blok 1; blok 3; blok 7; blok 10; blok 12; blok 14; blok 17; en blok 19.
 • blok 2; blok 6; blok 9; blok 11 (11c en 1d); blok 13; blok 15; evt. blok 18;

3.Bij het aanbieden ter vervoer aan de DVVO van stoffen als genoemd in het ADR/VLG dienen, naast de blokken genoemd in punt 2, tenminste de navolgende blokken te worden ingevuld:

 • evt. blok 4; blok 8; en evt. blok 18.
 • evt. blok 5; blok 11 (evt. 11a en/of 11b, maar tenminste 11 e);

4. Bij het aanbieden ter vervoer aan een civiel bedrijf/instantie dient, naast de blokken genoemd in punt 2, ook blok 16 te worden ingevuld.

5.Bij het aanbieden ter vervoer van aangetekende goederen, dit zijn goederen, die naar de mening van de afzender extra aandacht behoeven ter voorkoming van zoekraken/diefstal tijdens het vervoerstraject tot aan de ontvanger, dient, naast de in punt 2 genoemde blokken, in blok 13 het keuzevak JA te worden aangekruist. Daarnaast kan/kunnen in blok 17 evt. (de) verlangde speciale (vervoers)conditie(s) worden aangegeven.

Naar boven