Onderwerp: Bezoek-historie

VIP regelingen
Geldigheid:07-04-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

VIP regelingen

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOGBS201500748507-04-15

 

1. Gebruik VIP room Luchthaven Schiphol

  1. Inleiding De luchthaven Schiphol beschikt over een zogenaamde VIP-room. Het gebruik van de VIP-room op Schiphol is beperkt tot een bepaalde groep Defensiepersoneel, namelijk:

1) Uitsluitend militairen met de rang gelijk aan of hoger dan die van generaal-majoor / schout bij nacht.

2) Uitsluitend burgerambtenaren tenminste bezoldigd volgens schaal 17 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (IBBAD) dan wel Bezoldigingbesluit rijksambtenaren (BBRA).

3) Militairen of burgerambtenaren met een lagere rang of schaal als genoemd in onderdeel i. en b., die meereizen met een in onderdeel a. of b. bedoelde persoon, doch uitsluitend indien zij in het gevolg van betrokkene vertrekken of aankomen. Het maximaal aantal meereizende personen bedraagt in dit verband vier personen. Degenen die krachtens mandaat bevoegd zijn tot het opdragen van buitenlandse dienstreizen dienen zich te conformeren aan deze beperking.

  1. Achtergrond gebruik VIP room De VIP-room op Schiphol is bedoeld voor een beperkt gezelschap van vertrekkende of aankomende passagiers (maximaal vijf personen1). Het gebruik van de VIP-room kan het verkrijgen van bepaalde faciliteiten omvatten. Deze faciliteiten zijn in het bijzonder persoonlijke dienstverlening ten aanzien van de paspoortcontrole en bagageafhandeling waardoor de aankomst c.q. het vertrek van passagiers doelmatiger kan verlopen.
  2. Aanspraak op gebruik VIP room Er bestaat alleen aanspraak op het gebruik van de VIP-room door Defensie personeel, indien: 1) Het betreffende personeelslid behoort tot de voornoemde doelgroep (zie punt 1. lid a. van deze regeling) en 2) Het doelmatig is om de VIP room te gebruiken.
  3. Aanvullende beperking gebruik VIP room bij vertrek/aankomst Militairen of burgerambtenaren die eenheden militairen c.q. groepen burgerambtenaren uitgeleide doen bij vertrek uit Nederland of welkom heten bij terugkeer naar Nederland, kunnen geen gebruik maken van de VIP-room op kosten van Defensie. Daarnaast is de “Aanwijzing SG V/17, Buitenlandse dienstreizen en het meereizen van partners daarbij” van toepassing.
  4. Administratieve aanwijzing Het aanvragen t.b.v. het gebruik van de VIP-room geschiedt conform het gestelde in de Producten- en Diensten Catalogus van de Bedrijfsgroep Transport van het Commando Diensten Centra. Deze informatie is direct te benaderen via de intranetsite CDC Direct onder Transport (http://cdcdirect.mindef.nl/portaal/index.aspx)

2. VIP wegvervoer

  1. De regeling en criteria voor het aanvragen van VIP vervoer staan verwoord in Regeling 2200 Regeling Civiele Dienstauto’s, punt 6 Dienstvervoer met chauffeur.
  2. Administratieve aanwijzing Het aanvragen van VIP wegvervoer geschiedt conform het gestelde in de Producten- en Diensten Catalogus van de Bedrijfsgroep Transport van het Commando Diensten Centra. Deze informatie is direct te benaderen via de intranetsite CDC Direct onder Transport (http://cdcdirect.mindef.nl/portaal/index.aspx)
Naar boven