Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding wegverkeer
Geldigheid:07-04-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Handleiding wegverkeer

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-04-15DAOG BS2015007485 07-04-15

Referte:

 1. Wegenverkeerswet 1994
 2. Verkeersregeling Defensie
 3. STANAG 2454 AMovP-1 (Road Movements and Movements Control)
 4. STANAG 2455 AMovP-2 (Procedures for Surface Movements across National Frontiers)
 5. STANAG 2155 AMovP-3 (Movement and Transport Documents)
 6. STANAG 3680 AAP-6 (Nato Glossary of Terms and Definitions)
 7. Brief C-KMAR DOPS/2011/1585 d.d. 26 januari 2011 betreffende Begeleidingscriteria Militaire Verplaatsingen
 8. Technische Aanwijzing Verkeer
 9. Operationele Instructie KMAR III-27-a (alleen voor intern gebruik KMAR)
 10. Handboek Verplaatsingen (LAND-LOG-M&T-1)
 11. IK Colonnerijden (LAND-LOG-M&T-4)

1. Algemeen

Het doel van deze regeling is het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot het militaire wegverkeer.

2. Definities

 1. Colonne Een aantal voertuigen, dat zich onder eenhoofdige leiding langs dezelfde route op dezelfde tijd in dezelfde richting verplaatst. Een colonne kan bestaan uit één of meerdere elementen, die kunnen worden aangeduid als marseenheden, konvooien of pakketten.
 2. Marscolonne Een colonne die is onderverdeeld in twee of meer marsseries.
 3. Marsserie Een deel van een marscolonne, samengesteld uit een of meer marseenheden met bij voorkeur dezelfde marseigenschappen.
 4. Marseenheid Een van de samenstellende delen van een marsserie, bestaande uit niet meer dan 25 voertuigen, maar ten minste 10 voertuigen, met bij voorkeur dezelfde mars eigenschappen.
 5. Regelmatige colonnevorm Een colonnevorm, waarbij de afstanden tussen de voertuigen en tussen de marseenheden van een marscolonne zich voordoen als een regelmatig patroon. De voertuigen voeren voorgeschreven colonnesignalering.
 6. Onregelmatige colonnevorm Een colonnevorm, waarbij de voertuigen zich afzonderlijk, in konvooien of pakketten verplaatsen, zonder regelmaat in de afstanden tussen de voertuigen en/of de verschillende elementen. De verkeersleidingsorganisatie bepaalt of voertuigen (beperkte) colonnesignalering moeten voeren. Doorgaans voeren voertuigen alleen het colonnenummer, nadat toestemming weggebruik is verleend.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 1. BS/DS/IMS1) De landenofficieren van het ressort Internationale Militaire Samenwerking (IMS) onderhouden contacten met andere landen op het gebied van internationale militaire samenwerking.
 2. BS/DS/DAOG/AOOG/TV3M1) Is beleidsverantwoordelijk en stelt de Handleiding Verkeer vast.2) Rapporteert in het Regieoverleg Verkeer, Vervoer, Verplaatsingen en Mobiliteit (RV3M) de resultaten van overleg op het gebied van verkeer.3) Onderhoudt nauw contact met de overige in dit punt genoemde organisatiedelen en geeft in voorkomend geval nadere richtlijnen bij decentraal overleg betreffende verkeersaangelegenheden.
 3. CLAS1) De Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) is de rechtsopvolger van de nationaal territoriale commandant en in deze functie als gebiedscommandant in Nederland verantwoordelijk voor de militaire wegverkeersleiding op het nationale grondgebied. De Commandant der Strijdkrachten (CDS) geeft in voorkomend geval aanvullende richtlijnen t.a.v. verplaatsingen van Nederlandse troepen.2) C-LAS is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire verkeersoperaties (ook in het kader van Host Nation Support) op Nederlands grondgebied. Hiertoe zal C-LAS, in voorkomend geval, een verkeersleidingorganisatie uitbrengen. Deze organisatie zal bestaan uit een verkeersstaf, verkeersdetachementen en verkeerscontrole-eenheden.3) Binnen CLAS is de Sectie Verplaatsingen van de Directie Materieel & Diensten (DM&D) het eerste aanspreekpunt voor alle nationale wegverkeersaangelegenheden.
 4. CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/Bureau verkeer1) Het Bureau Verkeer van het B&T Commando is namens C-CLAS belast met de reguliere uitvoering van de Toestemming Weggebruik Procedure door:a) Het voorbereiden, coördineren en controleren van militaire wegverplaatsingen van alle Nederlandse defensie onderdelen in binnen- en buitenland;b) Het voorbereiden, coördineren en controleren van militaire wegverplaatsingen van buitenlandse eenheden over NLD grondgebied;c) Het in voorkomend geval met deskundig personeel ondersteunen van de verkeersleidingorganisatie uitgebracht onder verantwoordelijkheid van CLAS.2) Cluster Verkeer informeert de verantwoordelijk landenofficier van BS/DS/IMS en BS/DS/DAOG/AOOG/TV3M voorafgaand aan uitvoerend overleg over verkeersaangelegenheden met enig land, stelt zich voor dit overleg op de hoogte van de recente ontwikkelingen via de landenofficier en rapporteert de resultaten na afloop van het overleg.

4. Aanvraag Toestemming Weggebruik

 1. Aanvraag Toestemming Weggebruik bij binnenlandse verplaatsingen.In de navolgende gevallen dient een Aanvraag Toestemming Weggebruik te worden ingediend bij Bureau Verkeer van het B&T Commando.1) Verplaatsingen in colonneverbanda) Voor elke verplaatsing in regelmatig colonneverband (ongeacht het aantal voertuigen), als zodanig herkenbaar en gebruik makend van speciale verkeersvoorschriften, e.e.a. conform het gestelde in de Wegenverkeerswet en AMovP-1(B) hoofdstuk 5.b) En voor elke verplaatsing in onregelmatig colonneverband bij een aantal voertuigen van 10 of meer.2) Verplaatsingen niet in colonneverband.Voor elke verplaatsing bij een aantal voertuigen van 10 of meer.3) Verplaatsingen van buitenprofiel voertuigenVoor iedere verplaatsing van één of meer militaire voertuigen die de wettelijk vastgestelde en hieronder vermelde afmetingen c.q. gewichten worden overschreden:a) Lengtea. Rijdend werktuig 20,00 meterb. Enkel motorvoertuig (niet zijnde een bus) 12,00 meterc. Aanhangwagen 12,00 meterd. Trekker/oplegger 16,50 metere. Motorvoertuig met aanhangwagen 18,75 meterf. Gelede bus 18,75 meterg. Bus met 2 assen 13,50 meterh. Bus met > 2 assen 15,00 meteri. Bus met aanhangwagen 18,75 meterb) Breedtea. Alle soorten voertuigen 2,55 meter (met in breedte ondeelbare lading 3,00 meter)b. Geconditioneerd voertuig 2,60 meterc. Rijdend werktuig 3,00 meterc) Hoogte4,00 meterd) Asdruka. Niet aangedreven as 10,00 tonb. Aangedreven as 11,50 tonc. Enkele as rijdend werktuig 12,00 tond. Tandem as (as afstand tot 1,80 meter) 18,00 tone. Tandem as voorzien van luchtvering 19,00 tonf. Tridem as (as afstand tot 1,80 meter) 24,00 tong. Tridem as voorzien van luchtvering 27,00 metere) Toegestane Maximum Massa50,00 tonf) Rijdend werktuig (mobiele kraan)a. Lengte 12,00 meterb. Breedte 3,00 meterc. Hoogte 4,00 meterd. Asdruk 12,00 tone. Toegestane maximum massa 60,00 tong) Doorlopend Toestemming Weggebruik (DTW)Onder voorwaarden kan voor voertuigen (al dan niet met lading) die niet voldoen aan de wettelijk vastgestelde maten en gewichten een DTW voor Nederland worden afgegeven. Deze toestemming is geldig tot 31 december van het lopende jaar en wordt op verzoek van de aanvrager voor een jaar verlengd. De maximale maten en gewichten waarvoor een DTW wordt afgegeven zijn:a. Breedte 3,49 meterb. Hoogte 4,00 meterc. Lengte 22,99 meterd. Toegestane maximale massa 100 tonVoor voertuigen die een maximale toegestane hoogte overschrijden kan een DTW worden afgegeven afgegeven voor vastgestelde routes. Een DTW is maatwerk.h) Aanvraagtermijn voor verplaatsingen binnen NederlandDe aanvraag Toestemming Weggebruik dient ten minste 8 werkdagen voor aanvang van de verplaatsing in het bezit te zijn van het Bureau Verkeer van het B&T Commando.
 2. Aanvraag Toestemming Weggebruik bij grensoverschrijdende verplaatsingen, respectievelijk nationale verplaatsingen in het buitenland.Op ZZF dagen kunnen in landen beperkingen gelden voor militaire verplaatsingen. CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER verstrekt ter zake actuele informatie.De commandant van een eenheid dient in de navolgende gevallen een Toestemming Weggebruik aan te vragen bij CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER:1) Verplaatsingen binnen Navo/PfP-landenVoor iedere binnenlandse/grensoverschrijdende verplaatsing van militaire colonnes in (on)regelmatig verband, ongeacht de bestemming, vanaf de aantallen als genoemd in AMovP-1(B) Hoofdstuk 5.2) Verplaatsingen binnen niet-NAVO/niet-PfP-landen.Voor iedere verplaatsing van één of meer militaire voertuigen3) Buitenprofiel voertuigenVoor iedere verplaatsing van één of meer militaire voertuigen die de wettelijke vastgestelde afmetingen c.q. gewichten als opgenomen in AMovP-1(B) hoofdstuk 5, te boven gaan.4) Gevaarlijke stoffenConform het gestelde in de AMovP-1(B) bij grensoverschrijdende verplaatsingen van gevaarlijke stoffen. Omdat de regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen per land verschilt en er geen eensluidende documentatie aanwezig is, dient in voorkomend geval contact te worden opgenomen met het CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER.c. Aanvraagtermijn1) In bijlage 2 bij deze regeling zijn de aanvraagtermijnen in werkdagen (inclusief verwerkingstijden bij Bureau Verkeer) opgenomen. Dit is ook te vinden op Toestemming weggebruik.2) In Duitsland zijn voor zgn “Neue Bundesländer”, behoudens de vigerende, geen additionele verkeersregelingen meer van toepassing. Aanwijzingen zijn opgenomen in de “Hinweise für Zusammenarbeit der Endsendestaaten mit dem Bundesministerium der Verteidiging“.d. Wijze van indienen Aanvraag Toestemming WeggebruikAanvraag Toestemming Weggebruik (ATW) geschiedt conform het Roadmove format als weergegeven in AMovP-3(B) of het format als gepubliceerd in de (zie intranet “CDC Direct”). Indienen van de ATW bij CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER.

5. Toestemming weggebruik

 1. Een Toestemming Weggebruik wordt verleend conform AMovP-3(B) hoofdstuk 3 (Roadmove).
 2. Het verlenen van de Toestemming Weggebruik geschiedt formeel door het toekennen van een nummer. Dit nummer bestaat uit de volgende gegevens:1) De eerste twee cijfers zijn de datum van de dag van de maand waarop de verplaatsing aanvangt.2) De drie vervolg letters voor het land dat de toestemming weggebruik afgeeft, bijv. NLD, DEU, FRA of POL.3) Daarna twee of drie cijfers die het volgnummer van de verplaatsing aangeven.4) Als laatste een letter voor de pakketaanduiding (dit is optioneel).
 3. De gegevens op de Toestemming Weggebruik worden vooraf gegaan door de letter/cijfercombinatie conform AMovP-3(B), hoofdstuk 3.
 4. Het gestelde op de Toestemming Weggebruik is voor de aanvrager bindend. In het bijzonder dient strikt de hand te worden gehouden aan opgedragen tijdstippen voor grensoverschrijding.

6. Wijzigingen op de aanvraag weggebruik

Wijzigingen op een aanvraag of op een al verleende toestemming weggebruik moeten direct worden doorgegeven aan de CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER. Voor aanvragen toestemming weggebruik buitenland geldt daarnaast dat wijzigingen kunnen leiden tot een volledig nieuwe aanvraag, waarbij dan opnieuw de aanvraagtermijnen gelden.

7. Begeleiding door de KMAR

 1. Door C-KMar is de ‘Ontheffingsregeling Begeleiding Militaire Verplaatsingen’ uitgegeven, waarin aangegeven wordt onder welke voorwaarden afgezien kan worden van KMar begeleiding van militaire transporten in Nederland.
 2. Iedere Aanvraag Toestemming Weggebruik houdt tevens in een aanvraag voor een begeleiding van de KMar en wordt getoetst aan de hierboven genoemde ontheffingsregeling.
 3. Indien ontheffing door C-KMAR wordt verleend van de begeleidingsplicht voor militaire wegverplaatsingen door elementen van de KMar (MP 11-70 regeling 100, Verkeersregeling Defensie, artikel 8 lid 2) wordt de verplaatsing uitgevoerd als zgn. “Free Run”.
 4. Om operationele of opleidingsredenen kan de commandant van een te verplaatsen eenheid begeleiding aanvragen, ook wanneer de verplaatsing niet valt onder het gestelde in punt 8 a. In beginsel wordt op een dergelijke aanvraag positief beslist, e.e.a. blijft echter afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit van de KMar.
 5. Indien de KMar de begeleiding uitvoert dient de verplaatsende eenheid er zorg voor te dragen dat het KMar personeel adequaat wordt opgevangen. Vooral het op de Aanvraag Toestemming Weggebruik aangeven van een contactpersoon, een exact omschreven locatie van het meldpunt (niet alleen een kaar coördinaat) en telefonische bereikbaarheid is essentieel.

8. Begeleiding door civiele transportbegeleider

 1. Als de KMar geen capaciteit heeft, kan Bureau Verkeer een civiele transportbegeleider inzetten voor het begeleiden van de transporten.
 2. Voor transporten naar het buitenland, waarbij begeleidingsvoertuigen benodigd zijn, vraagt Bureau Verkeer begeleiding aan bij een civiel transportbedrijf waar Defensie, op dat moment, een contract heeft.

9. Beperkingen weggebruik in Nederland

 1. Incidentele beperkingen1) Als gevolg van wegwerkzaamheden, wegbezetting en reguliere filevorming tijdens spitsuren, dient de aanvrager er rekening mee te houden dat aangevraagde routes en/of verplaatsingstijdstippen kunnen worden gewijzigd.2) Teneinde bij hoge temperaturen schade aan het wegdek door militaire voertuigen te voorkomen, zijn bij een temperatuur hoger dan 25 graden Celsius verplaatsingen van rupsvoertuigen en wielvoertuigen met een asdruk groter dan 12.000kg, over asfaltwegen verboden. Indien uiterlijk om 07.00 uur verwacht mag worden dat geplande verplaatsing in het verboden temperatuurzone zullen plaatsvinden, dienen deze verplaatsingen te worden afgelast.
 2. Permanente beperkingenDeze zijn opgenomen in de bijlage

10. Bereikbaarheid CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER

 1. PostadresCLAS/OOCL/B&T COMMANDO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEERMPC 53 PPostbus 1093769 ZJ SOESTERBERG
 2. Bezoekadres:Camp New Amsterdam (CNA) Gebouw A101Ingang Dolderseweg 343712 BL HUIS TER HEIDE
 3. Per telefoon:Alleen bij spoedeisende verplaatsingen kan telefonisch een Aanvraag Toestemming Weggebruik worden ingediend bij DVVO/PG V&P/Bur VK:Tijdens de diensturen (07.30 – 16.00 uur):1) Civ (0031) (0)346 – 3386862) MDTN *06 – 421 86863) C2VN (CLSK) 4 21 8686Buiten de diensturen:1) Civ (0031) (0)6 - 53776844
 4. Per fax:1) Civ (0031) (0)346 – 3386962) MDTN *06 – 421 8696
 5. Per emailEmail: dvvobureauverkeer@mindef.nl

Bijlage 1 Permanente beperkingen weggebruik in Nederland

A. Wegbeperking Marnewaard

 1. Plaatsn.v.t.
 2. Wegnummersn.v.t.
 3. ObjectAan- en afvoerroutes naar oefen- en schietkamp Marnewaard en Willem Lodewijk van Nassaukazerne.
 4. BeperkingenAlle militaire buitenprofiel voertuigen dienen als aan- en afvoerroutes de hieronder beschreven route te gebruiken:Groningen (Ring Oost (N28) – Winsum – Marnewaard (N361).
 5. BijzonderhedenN.v.t.

B. Wegbeperking Vlieland

 1. PlaatsVlieland
 2. WegnummersN.v.t.
 3. ObjectAlle wegen op het eiland Vlieland
 4. BeperkingenBij raadsbesluit d.d. 23 februari 2004 zijn alle wegen op Vlieland gesloten verklaard voor motorvoertuigen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlieland is bevoegd om, bij gebleken noodzaak, hiervan ontheffing te verlenen. Ontheffingen worden niet verleend voor voertuigen die:Zwaarder zijn dan 20 ton voor een 2-assig voertuig en 30 ton voor een 3-assig voertuig.Zwaarder zijn dan 20 ton (tot een maximum van 30 ton) en per 01 juli 2005 niet de beschikking hebben over een derde, meedraaiende achteras.Langer zijn dan 12 meterLanger zijn dan 10 meter ingeval gebruik gemaakt wordt van de Dorpsstraat.Zwaarder zijn dan 45 ton en langer zijn dan 18 meter als het gebruik van de voertuigen zich beperkt tot de Havenweg.
 5. BijzonderhedenDe gemeente Vlieland verleent geen ontheffing, indien er sprake is van personenvervoer. Er dient in dit geval op Vlieland gebruik te worden gemaakt van de al aanwezige transportcapaciteit van Defensie. Indien uit een Aanvraag Vervoerssteun blijkt dat er aanvullende behoefte bestaat om met voertuigen binnen de gemeente Vlieland te verplaatsen, zal CLAS/OOCL/B&TCO/SIE VERPLOST&VK/BUREAU VERKEER zorgdragen voor het aanvragen van de noodzakelijke ontheffing (zgn. T-ontheffing).

C. Wegbeperking gemeente Ede

 1. PlaatsEde
 2. WegnummersN.v.t.
 3. ObjectNieuwe Kazernelaan en Eikenlaan te Ede
 4. BeperkingenVerplaatsingen van rupsvoertuigen op eigen kracht over deze wegen zijn niet toegestaan (uitzondering op deze regel is de eenheid die gelegerd is op het kazernecomplex Ede-oost, waarop de Hinderwet HW-87-095 van toepassing is).
 5. BijzonderhedenHinderwet Gemeente Ede (HW-87-094) d.d. 07 februari 1989Hinderwet Gemeente Ede (HW-87-095) d.d. 07 februari 1989.

D. Wegbeperkingen gemeente Meersen (1)

 1. PlaatsGeulle
 2. WegnummersN.v.t.
 3. ObjectWeg “Moorsveldlaan”
 4. BeperkingenHet is verboden voor militaire motorvoertuigen, behalve voertuigen behorende tot de categorie A en B, gebruik te maken van de Moorsveldweg.
 5. BijzonderhedenRoute gaat via de Slingerberg en de Hussenbergstraat.

E. Wegbeperkingen gemeente Meersen (2)

 1. PlaatsUlestraten
 2. WegnummersN.v.t.
 3. ObjectWeg “De Kling”
 4. BeperkingenHet is verboden voor militaire motorvoertuigen, behalve de voertuigen behorende tot de categorie A en B, gebruik te maken van de weg ‘De Kling’.
 5. BijzonderhedenAlternatieve route gaat door Ulestraten via de Dorpsstraat, Kleine Berghemmerweg, Groenstraat, Genzonstraat, Genzon en Dorpsstraat. Bovendien geldt op deze alternatieve route de bepaling dat, indien een motorvoertuig moeite heeft met de scherpe bocht vanaf de Genzonstraat richting Genzon/Dorpsstraat, het voertuig de weg de andere kant op vervolgt richting de gemeente Nuth.

F. Wegbeperkingen gemeente Doorn

 1. PlaatsDoorn
 2. WegnummersN.v.t.
 3. ObjectToegangsroute naar Van Braam Houckgeest Kazerne (VBHK).
 4. BeperkingenAlle militaire motorvoertuigen, komende vanaf de N227, dienen als toegangsweg naar de VBHK, de hieronder beschreven route te gebruiken: N227, N225, Berkenweg, Drift, Oude Arnhemse Bovenweg, Mariniersweg. Alle militaire motorvoertuigen, komende vanaf de N225, dienen als toegangsweg naar de VBHK de hieronder beschreven route te gebruiken: Berkenweg, Drift, Oude Arnhemse Bovenweg, Mariniersweg.

Bijlage 2: Aanvraagtermijnen verkeer NATO en niet NAVO-lidstaten

Onderstaande Aanvraagtermijnen Verkeer (in werkdagen) zijn inclusief de verwerkingstijd welke benodigd is door Cluster Verkeer

Opmerkingen

1) In de tabel staan zowel NAVO als niet NAVO-lidstaten genoemd (cursief: niet NAVO-lidstaten); aanvraagtermijn voor niet vermelde landen op aanvraag bij Bureau Verkeer DVVO. In de tabel zijn de landen met een ISO 3-lettercode weergegeven.

2) Bij het bepalen van de aanvraagtermijn, wanneer meerdere landen doorschreden worden, is het land met de langste aanvraagtermijn maatgevend.

3) Door de BDM zijn begeleidingscriteria uitgegeven onder welke voorwaarden militaire wegverplaatsingen met of zonder KMar-begeleiding kunnen plaatsvinden. Aangezien Bureau Verkeer de intermediair voor KMar-begeleiding is dient hiervoor een Aanvraag Weggebruik te worden ingediend.

4) In POL geldt voor een enkel voertuig en een pakket tot 5 voertuigen een aanvraagtermijn van 8 werkdagen voorafgaande aan de datum aanvang verplaatsing.

5) SVK = Slowakije.

6) USA / US kent geen standaard termijn; aanvraag in overleg met Bureau Verkeer.

7) Het aantal voertuigen dat een colonne vormt verschilt per NAVO-lidstaat u dient hiervoor de AMovP-1(A), Chapter 5, Annex D te raadplegen.

8) De afmetingen en gewichten bij exceptionele transporten verschilt per land. Voor NAVO-lidstaten dient u hiervoor de AMovP-1(A), Chapter 5, Annex E te raadplegen. Voor overige landen dient u met Bureau Verkeer contact op te nemen.

9) Bij het betreden van de Neue Bundesländer inclusief Berlijn (het voormalige Oost-Duitse grondgebied) geldt in het kader van het ‘2+4 Verdrag’ een aanvraagtermijn van 23 werkdagen. Uitgezonderd zijn officiële bezoeken aan ambassades en consulaire vestigingen.

10) Voor het indienen van een Aanvraag Weggebruik dient u het in de Productencatalogus DVVO vermelde aanvraagformulier (Aanvraag Weggebruik) te hanteren. Het formulier is te vinden onder Aanvraagformulieren van de Productencatalogus.  

Naar boven