Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden bij vaststellen volledige schadevergoeding
Geldigheid:10-02-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden bij vaststellen volledige schadevergoeding

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
10-02-16DJZBS/2016001905 10-02-16

 

Gelet op de  artikelen  8a  en 11a van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen  militairen; artikel 11a van het Besluit bijzondere militaire pensioenen en artikel 65a van het Burgerlijk  ambtenarenreglement  defensie;

Artikel 1 Mandaat Hoofd Afdeling Claims

Aan het Hoofd Afdeling Claims van het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening wordt door mij mandaat verleend tot het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten en het nemen van besluiten die zien op de vaststelling en toekenning van het schadevergoedingsbedrag.

Artikel 2 Mandaat Hoofddirecteur Personeel

1. Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt door mij mandaat verleend om te beslissen op bezwaren aangaande de in artikel 1 genomen besluiten.

2. Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt door mij tevens mandaat verleend om besluiten te nemen op grond van artikel 6 van de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding.

relaties1

Artikel 3 Procesvertegenwoordiging

Aan het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening wordt door mij bevoegdheid verleend in rechte op te treden indien tegen een ingevolge artikel 2, eerste lid genomen besluit beroep wordt ingesteld.

Artikel 4 Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerden oefenen een aan hen gemandateerde bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin zij die bevoegdheid jegens zichzelf zouden moeten uitoefenen.

Artikel 5 Voorleggen ter beslissing aan mandaatverlener

De gemandateerden maken geen gebruik van de aan hen krachtens dit besluit verleende bevoegdheden in de gevallen waarin zij van mening zijn dat de mandaatverlener een besluit dient te nemen of een stuk dient vast te stellen en te ondertekenen.

Artikel 6 Ondertekening

1. Het Hoofd Afdeling Claims van het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening is gehouden in het ondertekenblok de mandaten als bedoeld in artikel 1 tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

De Minister van Defensie

voor deze Het hoofd afdeling claims

(Handtekening van de gemandateerde)

(Naam van de gemandateerde)

2. De Hoofddirecteur Personeel is gehouden in het ondertekenblok de mandaten als bedoeld in artikel 2 tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

De Minister van Defensie

voor deze De hoofddirecteur personeel

(Handtekening van de gemandateerde)

(Naam van de gemandateerde)

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening1.

2. Dit besluit wordt gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden bij vaststellen volledige schadevergoeding".

Naar boven