Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2011
Publicatiedatum:20-10-2011Geldigheid:20-10-2011 t/m 03-11-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2011
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2011.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.relaties0
  • 2. Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.relaties0
  • 3. Aan de Commandant der Strijdkrachten wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 4. Aan de Directeur Operaties en de Directeur Aansturen Operationele Gereedstelling wordt in geval van een operatie respectievelijk een voorbereiding op een operatie mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 5. Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde en vierde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.relaties0
relaties0

Artikel 3

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

relaties0relaties0

Artikel 4

Het bij besluit van de Staatssecretaris van Defensie van 29 september 2009, nr. DMO/DB/2009010598 (Stcrt. 2009, 14498) vastgestelde ‘Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2009’ wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in de bibliotheek van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 28, 2288 EW Rijswijk ZH. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriele publicatie 40-21 (MP40-21).

Den Haag
7 oktober 2011
De
Minister
van Defensie,
J.S.J.
Hillen

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Defensie en is gepubliceerd op het intranet van het Ministerie van Defensie.]

Naar boven