Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit personenchauffeurs defensie
Publicatiedatum:12-02-2021Geldigheid:12-02-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 15 februari 1999, houdende de vaststelling van enkele rechtspositionele bepalingen ten aanzien van burgerambtenaren van Defensie, die belast zijn met het vervoer van bewindslieden en hoge ambtelijke functionarissen (Besluit personenchauffeurs defensie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 november 1999, nr. P/98007410;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12:15 van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1998, No.W07.98.0528);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 5 februari 1999, nr. P/99000429;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Toepasselijkheid reglement en bezoldigingsbesluit

Artikel 30b, tweede lid, van het reglement alsmede de artikelen 20, 22 en 49 van het inkomstenbesluit zijn op de personenchauffeur niet van toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 3 Verlenging arbeidstijd

De arbeidstijd voor de personenchauffeur met een volledige arbeidstijd bedraagt gemiddeld 45 uur per week.

relaties0relaties0

Artikel 4 Aanvulling op het salaris

  • 1. De personenchauffeur ontvangt een aanvulling op zijn salaris per maand.relaties0
  • 2. Deze aanvulling bedraagt per maand voor de personenchauffeur met een volledige arbeidstijd 30 maal het salaris per uur, bedoeld in artikel 1 van het inkomstenbesluit, vermenigvuldigd met de factor 1,5.relaties0
  • 3. De aanvulling wordt berekend over het voor de personenchauffeur geldende salaris per uur, met dien verstande dat het salaris per uur ten hoogste kan bedragen het salaris per uur dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximum van salarisschaal 4 van bijlage A van het inkomstenbesluit.relaties0
relaties0

Artikel 5 Vaste toelage onregelmatige dienst

De personenchauffeur met een volledige arbeidstijd ontvangt een vaste toelage onregelmatige dienst ten bedrage van € 165,59 bruto per maand.

relaties0relaties0

Artikel 6 Consignatietoelage

relaties0

Artikel 7 Grondslag bezoldiging

De in de artikelen 4, 5, en 6 genoemde aanvulling op het salaris, de vaste toelage voor onregelmatige dienst en de consignatietoelage behoren tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 1 van het inkomstenbesluit.

relaties0relaties0

Artikel 8 Eindejaarsuitkering

Over de in de artikelen 4, 5, en 6 genoemde aanvulling op het maandsalaris, de vaste toelage voor onregelmatige dienst en de consignatietoelage heeft de personenchauffeur recht op een eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 44 van het inkomstenbesluit.

relaties0relaties0

Artikel 9 Aanspraak op vakantie

In afwijking van artikel 32, vierde lid, van het reglement bedraagt de aanspraak op vakantie voor de personenchauffeur met een volledige arbeidstijd 218 uren per kalenderjaar.

relaties0relaties0

Artikel 10 Onvolledige arbeidstijd

Voor de personenchauffeur met een onvolledige arbeidstijd worden de in de artikel 4 genoemde aanvulling op het salaris, de in artikel 5 genoemde vaste toelage voor onregelmatige dienst, het in artikel 6, derde lid, genoemde aantal uren consignatie en de in artikel 9 genoemde aanspraak op vakantie, vastgesteld op een evenredig deel van die aanvulling, de toelage, het aantal uren consignatie en het aantal uren vakantie bij een volledige arbeidstijd.

relaties0relaties0

Artikel 11 Overgangstoelage

  • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder personenchauffeur verstaan: de ambtenaar die krachtens artikel 1 van het Besluit van 3 mei 1989 (Stb. 1989, 194), houdende een nadere werktijd regeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs is aangewezen als personenchauffeur.relaties0
  • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder maandelijkse inkomsten:relaties0
  • 3. Aan de personenchauffeur wordt een overgangstoelage per maand toegekend, die éénmalig wordt afgeleid van het verschil tussen de inkomsten per maand, bedoeld in het tweede lid onder a, b, c en d op de dag vóór inwerkingtreding van dit besluit, en de inkomsten per maand, bedoeld in het tweede lid onder a, b, c, e, f en g, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.relaties0
  • 4. Indien het salaris van de personenchauffeur in de periode van 1 januari 1998 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit is verhoogd van salarisschaal 3 naar salarisschaal 4, wordt voor de toepassing van het derde lid het laatstelijk voor hem geldende salaris in de salarisschaal 3 in aanmerking genomen.relaties0
  • 5. Indien het salaris van de personenchauffeur na de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt verhoogd van salarisschaal 3 naar salarisschaal 4, wordt de overgangstoelage overeenkomstig verminderd met het bedrag van deze salarisverhoging.relaties0
  • 6. Voor de personenchauffeur, die op 31 december 2000 aanspraak heeft op de overgangstoelage, wordt de overgangstoelage met ingang van 1 januari 2001 verhoogd met 1,9%.relaties0
relaties0

Artikel 12 Intrekking besluit

Het Besluit van 3 mei 1989 (Stb. 1989, 194), houdende een nadere werktijd regeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 13 Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit personenchauffeurs defensie.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech
15 februari 1999
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
de elfde maart 1999
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Naar boven