Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
Publicatiedatum:01-05-2018Geldigheid:01-05-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 22 september 1997, houdende aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005659;

Gelet op artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als landen, bedoeld in artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a, eerste lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, worden aangewezen:

  • Afghanistan;
  • Irak;
  • Iran;
  • Noord-Korea;
  • Pakistan;
  • Turkmenistan;
  • Wit-Rusland.
relaties0relaties0

Artikel 2

Voor de militaire ambtenaar in werkelijke dienst die behoort tot de Militaire Inlichtingendienst, tot het verbindingsinlichtingenpersoneel of tot de categorie crypto-behandelaars die toegang heeft tot zeer geheime of geheime gegevens, dan wel ten aanzien van wie, in het belang van de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten, andere veiligheidsgronden daartoe noodzaken, worden in afwijking van artikel 1 de landen aangewezen die zijn aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

relaties0relaties0

Artikel 3

Het Besluit reisbeperkingen militairen wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop artikel 91a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel.

relaties0relaties0

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
22 september 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
de veertiende oktober 1997
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Naar boven