Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013
Publicatiedatum:28-01-2014Geldigheid:28-01-2014 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20140128 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a) bewindspersoon: de Minister van Defensie, onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Defensie;relaties0
 • b) hoofd van een organisatie-eenheid: degene die is belast met de leiding over een organisatie-onderdeel als bedoeld in artikel 1 van het Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013;relaties0
 • c) mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • d) volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • e) machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. Bij afwezigheid van de Directeur Defensie Materieel Organisatie wordt het aan hem verleende mandaat, volmacht en machtiging verleend aan zijn waarnemer.relaties0
 • 2. Aan het hoofd van een organisatie-eenheid, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn waarnemer, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge de artikelen 2 tot en met 9 van het Subtaakbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013 tot zijn werkterrein behoren.relaties0
 • 3. De verlening van bevoegdheden als bedoeld in het eerste en tweede lid, is niet van toepassing op:
  • de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;
  • stukken bestemd voor de Nationale Ombudsman;
  • voordrachten voor onderscheidingen;
  • beslissingen en stukken over onderwerpen met een principieel beleidsmatig of een mogelijk gevoelig karakter.
  relaties0
relaties0

Artikel 3

Het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensie Materieel Organisatie 2008 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensie Materieel Organisatie 2013.

relaties0relaties0
’s-Gravenhage
20 december 2013
De Directeur Defensie Materieel Organisatie,
R.A.
Hendrichs
Naar boven