Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
Publicatiedatum:06-12-2013Geldigheid:06-12-2013 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20131206 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder

relaties0relaties0

Artikel 2

De functionaris die bevoegd is een beschikking op aanvraag te nemen wordt mandaat verleend tot het nemen van aan die beschikking gerelateerde dwangsombesluiten.

relaties0relaties0

Artikel 3

De Directeur Communicatie en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan primaire beschikkingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

relaties0relaties0

Artikel 4

De Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan beschikkingen op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken alsmede tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan primaire beschikkingen betreffende inzageverzoeken op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

relaties0relaties0

Artikel 5

  • 1)De Directeur Juridische Zaken en diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het nemen van dwangsombesluiten die gerelateerd zijn aan besluiten op bezwaarschriften, tenzij deze bezwaarschriften betrekking hebben op besluiten die krachtens de Ambtenarenwet, De Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet veiligheidsonderzoeken zijn genomen.relaties0
  • 2)De Directeur Juridische Zaken wordt bij uitsluiting mandaat verleend tot het beslissen op bezwaren die zich richten tegen een dwangsombesluit, tenzij het dwangsombesluit waartegen het bezwaar zich richt, namens mij door de Directeur Juridische Zaken is genomen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6

In de ondertekening van de dwangsombesluiten wordt het mandaat tot uitdrukking gebracht door gebruikmaking van het volgende ondertekeningsblok:

De Minister van Defensie

Voor deze,

(Functie van de gemandateerde)

(handtekening van de gemandateerde)

(naam van de gemandateerde)

relaties0relaties0

Artikel 7

De bevoegdheid tot het nemen van de besluiten, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5, wordt niet in ondermandaat verleend.

relaties0relaties0

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2013.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en in de reeks ministeriële publicaties 10-003 van het Ministerie van Defensie.

´s-Gravenhage
18 november 2013
De
Secretaris-Generaal,
E.S.M.
Akerboom
Naar boven