Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013
Publicatiedatum:21-11-2013Geldigheid:21-11-2013 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20131121 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2013
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon:
  de Minister van Defensie;relaties0
 • b. mandaat:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • c. volmacht:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • d. machtiging:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

relaties0

Artikel 3

 • 1. De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan zijn mandaat, volmacht of machtiging in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan:
  • a.een plaatsvervanger;relaties0
  • b.een hoofd van een onder hem ressorterende organisatie-eenheid;relaties0
  • c.een andere onder hem ressorterende functionaris.relaties0
  relaties0
 • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt:
  • a.een afschrift gezonden aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie;relaties0
  • b.mededeling gedaan in de Staatscourant.relaties0
  relaties0
 • 3. De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.relaties0
relaties0

Artikel 4

Het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2005 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.

relaties0relaties0

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
12 november 2013
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie
,
E.S.M.
Akerboom
Naar boven