Onderwerp: Bezoek-historie

Instellingsbesluit RZO
Publicatiedatum:01-01-2016Geldigheid:01-01-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Instellingsbesluit RZO
De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 17 van het Veteranenbesluit (Stb. 2014, 221);

Besluit:

Het Besluit tot instelling van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (Instellingsbesluit RZO) komt als volgt te luiden:

Artikel 1 Instelling

 • 1. Er is een Raad van toezicht en advisering ten behoeve van het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen, hierna te noemen: de Raad (RZO).relaties0
 • 2. De Raad is onafhankelijk adviseur van de Minister van Defensie.relaties0
relaties0

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De Raad bestaat uit een voorzitter en maximaal 8 leden.relaties0
 • 2. De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die, in overleg met de Raad, wordt aangewezen door de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie.relaties0
 • 3. De voorzitter en leden van de Raad worden op voordracht van de Raad benoemd door de Minister voor een periode van vijf jaar. Zij zijn één maal herbenoembaar.relaties0
relaties0

Artikel 3 Taken

 • 1. De Raad heeft de volgende taken:
  • a.Het bevorderen van de samenwerking tussen alle in het civiel-militaire zorgsysteem betrokken partijen.relaties0
  • b.Het bevorderen van de gewenste specialisatie van de betrokken partijen in het civiel-militaire zorgsysteem, opdat het gehele zorgsysteem alle benodigde expertise bevat en de partijen goed ten opzichte van elkaar functioneren.relaties0
  • c.Het houden van toezicht op het functioneren van het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen.relaties0
  • d.Het naar aanleiding van bevindingen voortkomend uit de toezichthoudende taak geven van advies aan de Minister en aan de betrokken partijen.relaties0
  • e.Het monitoren van recente ontwikkelingen met relevantie voor het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen.relaties0
  • f.Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen.relaties0
  relaties0
 • 2. De Raad legt schriftelijk vast op welke wijze hij aan de in het eerste lid genoemde taken en bevoegdheden uitvoering geeft.relaties0
relaties0

Artikel 4 Advies

 • 1. De Raad geeft in het kader van artikel 3 de Minister en het bestuur van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) gevraagd en ongevraagd advies.relaties0
 • 2. De Raad kan ten behoeve van de uitvoering van artikel 3 extern advies inwinnen.relaties0
 • 3. De Raad stelt in het kader van artikel 3, eerste lid onderdeel f in overleg met het Ministerie van Defensie een programma-adviescommissie voor onderzoek in.relaties0
 • 4. De Raad adviseert de minister over de benoeming van de voorzitter van het dagelijks bestuur van het LZV.relaties0
 • 5. De Minister treedt in overleg met de Raad indien hij voornemens is af te wijken van een advies van de Raad.relaties0
relaties0

Artikel 5 Toezicht

 • 1. De minister respectievelijk het bestuur van het LZV verschaffen aan de Raad alle informatie die de Raad voor de uitvoering van zijn toezichthoudende taak nodig heeft.relaties0
 • 2. De Raad stelt bij het constateren van tekortkomingen in het functioneren van het LZV allereerst het bestuur Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) hiervan in kennis.relaties0
 • 3. De Raad geeft daarbij aan welke stappen de Raad noodzakelijk acht om deze tekortkomingen te herstellen.relaties0
 • 4. Het bestuur van de LZV bericht de Raad binnen zes weken welke maatregelen zijn of worden genomen om de geconstateerde tekortkomingen te herstellen.relaties0
 • 5. Indien de Raad de maatregelen als onvoldoende aanmerkt, informeert hij de Minister hierover.relaties0
relaties0

Artikel 6 Rapportage

De Raad brengt tweejaarlijks een schriftelijke rapportage uit over de activiteiten van de Raad over deze periode. Deze rapportage is openbaar.

relaties0relaties0

Artikel 7 Vacatiegelden

 • 1. De voorzitter en leden van de Raad en de leden van de programma- en adviescommissie voor onderzoek worden bezoldigd op basis van de regeling Vergoedingen voor leden van commissies en adviescolleges Ministerie van Defensie (Aanwijzing SG A/975 van 5 april 2012).relaties0
 • 2. De leden hebben daarnaast recht op een vergoeding wegens reiskosten- en verblijfkosten op de voet van de Wet vergoeding adviescolleges en commissies.relaties0
relaties0

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Het Besluit van de Staatssecretaris van Defensie van 5 juli 2007, P/2007012915, tot instelling van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek wordt ingetrokken.relaties0
 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.relaties0
 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit RZOrelaties0
relaties0

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

De
Minister
van Defensie,
J.A.
Hennis-Plasschaert
Naar boven