Onderwerp: Bezoek-historie

Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd
Publicatiedatum:01-10-2015Geldigheid:01-10-2015 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • AOW-hiaat: een periode van een, twee of drie maanden gedurende welke een gewezen defensiemedewerker na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geen aanspraak had op een AOW-uitkering;
  • belanghebbende: de gewezen militair ambtenaar of gewezen burgerlijk ambtenaar Defensie in het genot van een ten laste van Defensie komende uitkering in verband met leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die eindigt op de leeftijd van 65 jaar;
  • gewezen defensiemedewerker: een gewezen militair ambtenaar of gewezen burgerlijk ambtenaar defensie die op of na 1 januari 2013 maar vóór het inwerkingtreden van deze regeling de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
relaties0relaties0

Artikel 2 Tegemoetkoming

  • 1. De belanghebbende die de leeftijd van 65 jaar bereikt waardoor zijn uitkering eindigt heeft tot het bereiken van de voor hem geldende AOW leeftijd, aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming is gelijk aan de bruto AOW-uitkering die voor belanghebbende volgens de Algemene Ouderdomswet in de desbetreffende maand gegolden zou hebben indien daarop aanspraak zou hebben bestaan, inclusief de inkomensondersteuning AOW en de maandelijkse opbouw vakantiegeld. Een korting op grond van artikel 13 Algemene Ouderdomswet wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.relaties0
relaties0

Artikel 3 Overgangsuitkering

  • 1. De gewezen defensiemedewerker voor wie een AOW-hiaat gold heeft aanspraak op een overgangsuitkering.relaties0
  • 2. De overgangsuitkering is gelijk aan de gederfde AOW-uitkering zoals omschreven in artikel 2, tweede lid over de periode van het AOW-hiaat.relaties0
  • 3. Het al of niet gebruik gemaakt hebben van de AOW overbrugging in de ABP-regeling, de versleepregeling op grond van artikel 17.6.3, achtste lid van het ABP-reglement, of de overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekeringsbank heeft geen invloed op de hoogte van de overgangsuitkering.relaties0
  • 4. Indien de gewezen defensiemedewerker op grond van een rechterlijke uitspraak aanspraak verkrijgt op een schadevergoeding, op welke wijze dan ook, ter zake van een AOW hiaat wordt de overgangsuitkering in voorkomend geval niet uitgekeerd, teruggevorderd of daarop in mindering gebracht.relaties0
relaties0

Artikel 4 Inwerkingtreden

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2015.

relaties0relaties0

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Defensie,
J.A.
Hennis-Plasschaert
Naar boven