Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen
Geldigheid:02-06-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.relaties0
  • 2. Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.relaties0
  • 3. Aan het hoofd van de sectie MCGS wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 4. Aan de Commandant der Strijdkrachten wordt in geval van militair optreden tijdens operaties mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 5. Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde of vierde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.relaties0
relaties0

Artikel 3

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in het documentatiecentrum van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 28, 2288 EW Rijswijk ZH. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriele publicatie 40-21 (MP40-21).

’s-Gravenhage
8 november 2011
De
Minister
van Defensie,
J.S.J.
Hillen

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage in het documentatiecentrum van het Ministerie van Defensie te Rijswijk.]

Naar boven