Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel
Publicatiedatum:15-04-2008Geldigheid:15-04-2008 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. De betrokkene heeft aanspraak op vergoeding van noodzakelijk gemaakte reiskosten, verblijfkosten en inkomstenderving tengevolge van de gemaakte reis overeenkomstig hetgeen in deze regeling is bepaald met dien verstande dat een vergoeding ook wordt verleend indien een geneeskundig onderzoek niet heeft geleid tot erkenning van de vermeende aanspraken.relaties0
  • 3. Indien de betrokkene, naar het oordeel van degene bij wie hij zich moet vervoegen, niet alleen kan reizen, heeft ook de begeleider aanspraak op een vergoeding als bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig hetgeen in deze regeling is bepaald.relaties0
  • 4. Indien de naaste betrekking de betrokkene bezoekt of begeleidt dan wel wordt opgeroepen door de zorgverlenende instelling en dit naar het oordeel van de zorgverlenende instelling noodzakelijk wordt geacht voor de behandeling van betrokkene, dan wel voor de behandeling van de naaste betrekking zelf, heeft ook de naaste betrekking aanspraak op een vergoeding als bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig hetgeen in deze regeling is bepaald.relaties0
relaties0

Artikel 3

  • 1. De vergoeding van reiskosten wordt gesteld op de kosten van de reis met openbaar vervoer tweede klas, zoals die langs de kortst gebruikelijke weg wordt afgelegd. Bij gebruik van eigen vervoer bedraagt de vergoeding € 0,19 per kilometer voor de reis langs de kortst gebruikelijke openbare weg.relaties0
  • 2. Indien openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is en betrokkene gebruik maakt van eigen vervoer of vervoer door derden, bedraagt de vergoeding € 0,29 per kilometer voor de reis langs de kortst gebruikelijke openbare weg. Bij medisch geïndiceerd vervoer per taxi, dan wel rolstoeltaxi, worden de kosten van de taxi, dan wel de rolstoeltaxi, vergoed.relaties0
relaties0

Artikel 4

Voor de vaststelling van de vergoeding van de verblijfkosten zijn het Besluit dienstreizen defensie en de Regeling dienstreizen defensie van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 5

De vergoeding voor inkomstenderving is gelijk aan het bedrag van het noodzakelijkerwijs gederfde netto inkomen, doch bedraagt per etmaal nimmer meer dan het bedrag genoemd in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, eventueel gewijzigd krachtens artikel 18 van die wet.

relaties0relaties0

Artikel 6

De noodzakelijk gemaakte reiskosten, verblijfkosten en inkomstenderving worden slechts vergoed voorzover deze kosten niet op grond van een andere regeling geheel of gedeeltelijk worden voldaan.

relaties0relaties0

Artikel 7

De onkostenvergoedingen in deze regeling worden op verzoek toegekend en betaalbaar gesteld door Onze Minister.

relaties0relaties0

Artikel 8

  • 1. De regeling reis- en verblijfkosten van gewezen militairen en dienstplichtigen na inzet bij vredes- of humanitaire operaties van 1 januari 1998, nr. P97/008283 wordt ingetrokken.relaties0
  • 2. De ministeriële regeling van 4 oktober 1963, directie militair personeel, afdeling sociale zaken, nr. P 111.054 Q wordt ingetrokken.relaties0
relaties0

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van datum dagtekening.

relaties0relaties0

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel.

relaties0relaties0

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP 31 400 reg. nr. 1270).

Deze regeling met toelichting wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De
Staatssecretaris
van Defensie,
J.G. de
Vries
Naar boven