Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006
Publicatiedatum:01-08-2018Geldigheid:01-08-2018 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20180801 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling van de Staatssecretaris van Defensie houdende vaststelling van de Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006 (Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006)
De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. Er is een Commissie deskundigen immunisatie militairen, hierna te noemen de commissie.relaties0
 • 2. De commissie heeft tot taak om op verzoek van de minister advies uit te brengen als bedoeld in artikel 3 van de wet.relaties0
relaties0

Artikel 3

 • 1. De commissie bestaat uit zes leden, onder wie de voorzitter.relaties0
 • 2. De commissie laat zich adviseren door drie vaste adviseurs:
  • a.de Directeur Militaire Gezondheidszorg;relaties0
  • b.het Hoofd van het Infectiebestrijding Coördinatieteam;relaties0
  • c.de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd of een door hem aangewezen functionaris.relaties0
  relaties0
 • 3. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris.relaties0
relaties0

Artikel 4

 • 1. De voorzitter wordt door de minister benoemd.relaties0
 • 2. De overige leden worden door de minister benoemd op aanbeveling van de voorzitter. De voorzitter pleegt overleg met de Directeur Militaire Gezondheidszorg alvorens die aanbeveling bij de minister in te dienen.relaties0
 • 3. De benoemingen gelden voor een daarbij te bepalen duur van ten hoogste 5 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.relaties0
 • 4. De voorzitter en de overige leden kunnen ten alle tijde door de minister van het lidmaatschap van de commissie worden ontheven.relaties0
relaties0

Artikel 5

De secretaris wordt, op aanbeveling van de voorzitter, door de Directeur Militaire Gezondheidszorg aangewezen binnen zijn directie.

relaties0relaties0

Artikel 6

 • 1. De voorzitter regelt de werkzaamheden van de commissie en roept haar bijeen, zo dikwijls hij zulks in verband met de werkzaamheden nodig acht.relaties0
 • 2. De voorzitter bepaalt de plaats waar de commissie zitting zal houden.relaties0
relaties0

Artikel 7

 • 1. De voorzitter kan advies vragen van specialisten en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen, zo dikwijls hij dat in verband met de werkzaamheden van de commissie noodzakelijk acht.relaties0
 • 2. De commissie kan de stafartsen van de Operationele Commando’s en de stafarts van de Koninklijke Marechaussee verzoeken de commissie periodiek dan wel incidenteel gegevens toe te zenden omtrent verplichte immunisaties, waaraan militairen op het moment van het verzoek zijn onderworpen, alsmede omtrent de wijze waarop die immunisaties worden uitgevoerd.relaties0
relaties0

Artikel 8

 • 1. Alvorens de commissie een advies vaststelt, stelt de voorzitter de adviseurs, bedoeld in artikel 3, tweede lid, in de gelegenheid hun visie aan de commissie kenbaar te maken.relaties0
 • 2. De commissie brengt slechts adviezen uit, die de instemming hebben van ten minste vijf leden.relaties0
relaties0

Artikel 9

 • 1. De commissie brengt schriftelijk aan de minister advies uit. Het advies is met redenen omkleed en omvat mede de wijze van uitvoering van de immunisatie.relaties0
 • 2. De commissie is bevoegd uit eigen hoofde aan de minister voorstellen te doen met betrekking tot het opleggen, het wijzigen of het intrekken van een verplichting als bedoeld in artikel 3 van de wet. Deze voorstellen kunnen ook betrekking hebben op de wijze waarop een immunisatie wordt uitgevoerd.relaties0
relaties0

Artikel 10

Ten behoeve van elke immunisatie van militairen die op basis van vrijwilligheid geschiedt, geeft de commissie op verzoek van de minister schriftelijk advies, dat mede betrekking heeft op de wijze van uitvoering van die immunisatie. De artikelen 7, eerste lid, 8 en 9, tweede lid, zijn bij dit advies van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 11

De benoeming van de op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zittende leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, blijft van kracht voor de resterende periode waarvoor zij zijn benoemd, onverminderd artikel 4, vierde lid.

relaties0relaties0

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
6 juli 2006
De
Staatssecretaris
van Defensie,
C. van der
Knaap
Naar boven