Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling rekenmethode inhoudingen
Publicatiedatum:01-01-1995Geldigheid:01-01-1995 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling rekenmethode inhoudingen
De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. heffingsgrondslag:

de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 29 van de wet;

b. inhouding:

een inhouding als bedoeld in de artikelen 30, 31 en 32 van de wet;

c. ontheffing:

een ontheffing van de uitoefening van de betrekking in verband met verlof, ziekte, militaire dienst of andere de werknemer persoonlijk betreffende omstandigheden;

d. werkgever:

de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van de wet;

e. werknemer:

de werknemer, bedoeld in artikel 28 van de wet;

f. de wet:

de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

relaties0relaties0

Artikel 2

Het is de werkgever toegestaan een eigen rekenmethode te hanteren bij periodieke vaststelling van de inhoudingen op het loon van de werknemer ter zake van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte, mits:

  • a.de som van de bedragen van de berekende inhoudingen in een jaar gelijk zijn aan het bedrag van de inhoudingen berekend op jaarbasis; enrelaties0
  • b.de door de werkgever gehanteerde franchise in evenredigheid is met de betalingstermijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3

  • 1. Gedurende de tijd waarin de werknemer volledig is ontheven van de uitoefening van zijn betrekking en in verband daarmee geen loon geniet wordt bij de vaststelling van de heffingsgrondslag rekening gehouden met een aangepaste franchise en een aangepaste maximumpremiegrens.relaties0
  • 2. De in het eerste lid bedoelde aanpassing is een evenredige vermindering van de franchise en de maximumpremiegrens met een bedrag dat zich in dezelfde mate tot respectievelijk de franchise en de maximumpremiegrens verhoudt, als een deel van het kalenderjaar waarin de in het eerste lid bedoelde omstandigheid zich voordoet, tot het kalenderjaar.relaties0
relaties0

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rekenmethode inhoudingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

relaties0relaties0
De
Minister
van Binnenlandse Zaken,
H.F.
Dijkstal
De
Staatssecretaris
van Defensie,
J.C.
Gmelich Meijling
Naar boven