Onderwerp: Bezoek-historie

Algemene wet gelijke behandeling
Publicatiedatum:01-01-2020Geldigheid:01-01-2020 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wet van 2 maart 1994, houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet, ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijk leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dat het daarom wenselijk is behoudens wettelijke uitzonderingen onderscheid op deze gronden te verbieden en dat het in verband met de handhaving van dit verbod wenselijk is een Commissie gelijke behandeling in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1 Gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  • a.onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;relaties0
  • b.direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat;relaties0
  • c.indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in vergelijking met andere personen bijzonder treft.relaties0
  relaties0
 • 2. Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.relaties0
 • 3. Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.relaties0
relaties0

Artikel 1a

 • 1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie en een verbod van seksuele intimidatie.relaties0
 • 2. Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat met de hoedanigheden of gedragingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.relaties0
 • 3. Onder seksuele intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.relaties0
 • 4. Op het in deze wet neergelegde verbod van intimidatie en van seksuele intimidatie zijn niet van toepassing de artikelen 2, 5, tweede tot en met zesde lid, 6a, tweede lid, en 7, tweede en derde lid.relaties0
relaties0
relaties0

§ 2 Algemene uitzonderingen

Artikel 2

 • 1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.relaties0
 • 2. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt niet:
  • a.in gevallen waarin het geslacht bepalend is;relaties0
  • b.in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, enrelaties0
  • c.in verband met zwangerschap en moederschap.relaties0
  relaties0
 • 3. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.relaties0
 • 4. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van ras geldt niet:
  • a.in gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is;relaties0
  • b.indien het onderscheid betrekking heeft op uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon en vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is.relaties0
  relaties0
 • 5. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van nationaliteit geldt niet:
  • a.indien het onderscheid is gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften of geschreven of ongeschreven regels van internationaal recht en relaties0
  • b.in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is. relaties0
  relaties0
 • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, onderdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven. relaties0
relaties0

Artikel 3

Deze wet is niet van toepassing op:

 • a.rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen andere genootschappen op geestelijke grondslag; relaties0
 • b.het geestelijk ambt. relaties0
relaties0relaties0
relaties0

§ 3 Bepalingen op het terrein van de arbeid en het vrije beroep

Artikel 5

 • 1. Onderscheid is verboden bij: relaties0
 • 2. Het eerste lid laat onverlet dat:
  • a.een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag,relaties0
  • b.een instelling van bijzonder onderwijs, ofrelaties0
  • c.een instelling op politieke grondslag,relaties0

  ten aanzien van personen die voor haar werkzaam zijn onderscheid mag maken op grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid, voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van de voor haar werkzame personen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid.relaties0
 • 2a. Het eerste lid laat tevens onverlet de vrijheid van gemeenten om onderscheid te maken op grond van godsdienst of levensovertuiging ten aanzien van een ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in de uitoefening van zijn ambt onderscheid maakt, tenzij het door hem gemaakte onderscheid is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift.relaties0
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
  • a.de werkverhouding een privékarakter heeft,relaties0
  • b.het verschil in behandeling berust op een kenmerk dat verband houdt met godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, enrelaties0
  • c.dat kenmerk vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig is aan dat doel.relaties0
  relaties0
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviesorganen. relaties0
 • 5. Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties. relaties0
 • 6. Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op onderscheid op grond van burgerlijke staat met betrekking tot nabestaandenpensioen-voorzieningen en met betrekking tot aanspraken op pensioen die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met het recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 625), zijn opgebouwd.relaties0
relaties0

Artikel 6

Onderscheid is verboden met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep.

relaties0relaties0

Artikel 6a

 • 1. Onderscheid is verboden bij het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of een vereniging van beroepsgenoten, alsmede bij de voordelen die uit dat lidmaatschap of uit die betrokkenheid voortvloeien.relaties0
 • 2. Het eerste lid laat onverlet dat:
  • a.een op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag gebaseerde organisatie of vereniging, ofrelaties0
  • b.een op politieke grondslag gebaseerde organisatie of vereniging,relaties0

  ten aanzien van personen die door een lidmaatschap of anderszins bij haar betrokken zijn onderscheid mag maken op grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid, voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokkenheid of de context waarin specifieke activiteiten worden uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd vereiste vormen, gezien de grondslag van de organisatie of vereniging. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie of vereniging die van de daarbij betrokkenen mag worden verlangd, en mag niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid.relaties0
relaties0
relaties0

§ 4 Overige bepalingen op sociaal-economisch terrein

Artikel 7

 • 1. Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt:
  • a.in de uitoefening van een beroep of bedrijf; relaties0
  • b.door de openbare dienst; relaties0
  • c.door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of relaties0
  • d.door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt. relaties0
  relaties0
 • 2. Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet dat een instelling van bijzonder onderwijs bij de toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs onderscheid mag maken op grond van godsdienst, levensovertuiging of geslacht, voor zover deze kenmerken vanwege de aard van het onderwijs een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd vereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling. Onderscheid op grond van geslacht is slechts toegestaan, indien voor alle leerlingen, ongeacht hun geslacht, gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn. Een zodanig onderscheid mag niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling die van leerlingen mag worden verlangd en mag niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid.relaties0
 • 3. Het eerste lid, onderdelen a en d, is niet van toepassing indien:
  • a.de rechtsverhouding een privékarakter heeft,relaties0
  • b.het verschil in behandeling berust op een kenmerk dat verband houdt met godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, enrelaties0
  • c.het verschil in behandeling door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 7a

 • 1. Onverminderd artikel 7 is onderscheid op grond van ras verboden bij sociale bescherming, daaronder begrepen sociale zekerheid, en sociale voordelen.relaties0
 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de begrippen sociale bescherming, sociale zekerheid en sociale voordelen, bedoeld in het eerste lid, worden omschreven. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.relaties0
relaties0
relaties0

§ 5 Bescherming en handhaving

Artikel 8

In geval van een beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 5, of wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op artikel 5 of ter zake bijstand heeft verleend, is artikel 681 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 8a

 • 1. Het is verboden personen te benadelen wegens het feit dat zij in of buiten rechte een beroep hebben gedaan op deze wet of ter zake bijstand hebben verleend.relaties0
 • 2. Het feit dat een persoon het in artikel 1a, tweede en derde lid, bedoelde gedrag afwijst of lijdzaam ondergaat, mag niet ten grondslag liggen aan een beslissing die die persoon treft.relaties0
relaties0

Artikel 9

Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig.

relaties0relaties0

Artikel 10

relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 De commissie gelijke behandeling [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 12 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 14 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 15 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 16 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 17 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 18 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 19 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 21 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-1994]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 23 [Vervallen per 01-09-1994]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 25 [Vervallen per 01-04-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 30 [Vervallen per 05-05-1995]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 33 [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 34

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Bij koninklijk besluit kan een eerder tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld.

relaties0relaties0

Artikel 35

Deze wet wordt aangehaald als: Algemene wet gelijke behandeling.

relaties0relaties0
relaties0

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
2 maart 1994
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
E. van Thijn
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d’Ancona
de eenendertigste maart 1994
De Minister van Justitie a.i.,
E. van Thijn
Naar boven