Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
Publicatiedatum:01-01-1997Geldigheid:01-01-1997 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

handelingen:

handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;

militaire vaartuigen:

oorlogsschepen, marinehulpschepen of andere schepen die in gebruik zijn voor de uitvoering van de militaire taak.

relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. Ten aanzien van de gevaarlijke stoffen waarmee handelingen in de uitvoering van de operationele taak, met inbegrip van in dat kader te houden oefeningen, worden verricht met of ten aanzien van militaire vaartuigen, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5 van de wet, onderscheidenlijk van de regels, gesteld bij of krachtens artikel 3 van de wet, voor zover wordt voldaan aan het tweede lid.relaties0
 • 2. Voor het verrichten van de handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden de op militaire vaartuigen betrekking hebbende veiligheidsinstructies van de Minister van Defensie in acht genomen met betrekking tot:
  • a. de aard van het gevaar dat de vervoerde gevaarlijke stoffen opleveren en de maatregelen die genomen moeten worden om dit gevaar het hoofd te bieden;relaties0
  • b. de te nemen maatregelen en de te verlenen hulp in het geval personen met de vervoerde stoffen of met vrijkomende stoffen in aanraking komen;relaties0
  • c. de in geval van brand te nemen maatregelen en de middelen of groepen van middelen die bij de brandbestrijding wel of niet gebruikt mogen worden;relaties0
  • d. de in geval van breuk of beschadi-ging van de verpakking of van de vervoerde gevaarlijke stoffen te nemen maatregelen, in het bijzonder indien de gevaarlijke stoffen zich hebben verspreid. relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1997.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink
Naar boven