Onderwerp: Bezoek-historie

Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
Publicatiedatum:24-06-2015Geldigheid:24-06-2015 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. betrokkene: de beroepsmilitair, de gewezen beroepsmilitair, de dienstplichtige militair, de gewezen dienstplichtige, alsmede de reservist en de gewezen reservist die ten gevolge van invaliditeit aantoonbare beperkingen ondervindt;relaties0
 • b. invaliditeit: de invaliditeit met dienstverband, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, ook indien sprake is van een invaliditeit van minder dan 10%;relaties0
 • c. voorziening: het middel dat direct dan wel indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de betrokkene ten gevolge van zijn invaliditeit ondervindt, opheft of vermindert dan wel voorziet in een financiële tegemoetkoming in of een financiële vergoeding van de kosten die daarvan een gevolg zijn;relaties0
 • d. kosten: de kosten die de betrokkene in verband met invaliditeit noodzakelijkerwijs moet maken en zonder invaliditeit niet of niet in dezelfde mate gemaakt zouden worden;relaties0
 • e. financiële tegemoetkoming: een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van een voorziening;relaties0
 • f. financiële vergoeding: een volledige vergoeding van de kosten van een voorziening;relaties0
 • g. begeleider: degene die de betrokkene begeleidt, omdat de toestand van de betrokkene begeleiding nodig maakt. relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Voorzieningenpakket

Artikel 2

Voorzieningen worden verleend in de vorm van:

relaties0relaties0

Artikel 3

Een voorziening als bedoeld in artikel 2 wordt slechts verleend indien:

 • a.de verstrekking daarvan in verband met de aanwezige invaliditeit om medische dan wel sociaal-medische redenen aangewezen is;relaties0
 • b.deze in overwegende mate op het individu gericht is;relaties0
 • c.deze voor langere tijd noodzakelijk is;relaties0
 • d.deze voor de betrokkene niet algemeen gebruikelijk is;relaties0
 • e.deze door betrokkene vooraf is aangevraagd. Ambtshalve toekenning kan plaatsvinden indien tijdens een medisch onderzoek in verband met de invaliditeit van betrokkene de medische noodzaak komt vast te staan;relaties0
 • f.deze de meest goedkope adequate is. De verstrekking kan hierdoor afwijken van de aangevraagde voorziening.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Leefvoorzieningen

Artikel 4

Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op verplaatsing per taxi of auto worden verstaan:

 • a.de financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van:relaties0
 • b.de financiële vergoeding van de kosten van:
  • 1.een standaard auto;relaties0
  • 2.een duurdere auto dan de standaard auto indien de standaard auto niet geschikt is; de meerprijs van de duurdere auto ten opzichte van de standaard auto wordt aangemerkt als aanpassingskosten als bedoeld in onderdeel d;relaties0

  De meerkosten die op grond van dit onderdeel worden vergoed, worden niet buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van de restwaarde van de auto op het moment van inruil.relaties0
 • c.de verstrekking van een al dan niet aangepaste auto in bruikleen indien de standaard auto bedoeld in onderdeel b, onder 1, of de duurdere auto, bedoeld in onderdeel b, onder 2, niet geschikt is;relaties0
 • d.de financiële vergoeding van de kosten van de noodzakelijke aanpassingen van een auto als bedoeld in onderdeel b en c die als beperking op het rijbewijs staan vermeld;relaties0
 • e.de financiële tegemoetkoming in de kosten van een automatische transmissie die als beperking op het rijbewijs staat vermeld;relaties0
 • f.de financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van:
  • 1.een eigen auto;relaties0
  • 2.een standaard auto als bedoeld in onderdeel b, onder 1;relaties0
  • 3.een duurdere auto als bedoeld in onderdeel b, onder 2;relaties0
  • 4.een auto in bruikleen als bedoeld in onderdeel c;relaties0
  relaties0
 • g.de financiële vergoeding van de kosten van:
  • 1.de aanleg alsmede de huur van een gehandicaptenparkeerplaats en/of Europese parkeerontheffing in verband met de invaliditeit van de betrokkene;relaties0
  • 2.het verlengen van het rijbewijs van de betrokkene in verband met de invaliditeit van de betrokkene;relaties0
  • 3.de keuring met het oog op het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen van een auto als bedoeld in onderdeel b en c in verband met de invaliditeit van de betrokkene;relaties0
  relaties0
 • h.de financiële tegemoetkoming in de kosten van:
  • 1.autorijlessen en proef- en gewenningslessen; deze tegemoetkomingen kunnen worden toegekend aan de betrokkene of aan diens begeleider in de meerijsituatie.relaties0
  • 2.aflevering van een auto als bedoeld in onderdeel b en c;relaties0
  • 3.de woonplaatsservice bij een organisatie die deze hulp biedt;relaties0
  • 4.een kaartkluis.relaties0
  relaties0
 • i.de financiële vergoeding van de kosten van het rij-examen; deze vergoeding kan worden toegekend aan de betrokkene of aan diens begeleider in de meerijsituatie. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5

 • 1. De in artikel 4, onderdeel a, , en onderdeel f, bedoelde voorzieningen worden toegekend tot maximaal 10.000 kilometers.relaties0
 • 2. Bij het vaststellen van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen wordt geen rekening gehouden met bespaarde kosten op het openbaar vervoer.relaties0
 • 3. De in artikel 4, onderdeel a b, c en f, onder 1 tot en met 3, bedoelde voorzieningen worden toegekend voor een periode van vijf jaren. Deze periode kan worden verlengd met maximaal twee jaren.relaties0
 • 4. Indien de medische dan wel sociaal-medische redenen voor deze voorzieningen vervallen kunnen deze voorzieningen voor elke toegekende periode van vijf jaren gedurende een termijn van één jaar worden voortgezet doch ten hoogste voor de duur van drie jaar.relaties0
 • 5. De in artikel 4 onderdeel b, bedoelde voorzieningen worden toegekend indien op grond van psychische klachten invaliditeit is aangenomen en het niet toekennen van die voorziening medisch aantoonbaar zou leiden tot mobiliteitsbeperkingen met dreigende psychische decompensatie tot gevolg, dan wel tot een ernstige bestaansverschraling met een verstoring van het psychische evenwicht. Voor toekenning is een medische onderbouwing met medewerking van psychiatrische expertise noodzakelijk.relaties0
relaties0

Artikel 6

 • 1. Voor de vaststelling van het recht op een voorziening als bedoeld in artikel 4, onderdeel a tot en met c, en onderdeel f, is de hoogte van het inkomen van de betrokkene bepalend.relaties0
 • 2. Bij de vaststelling van het inkomen van de betrokkene wordt een pensioen ter zake van invaliditeit in aanmerking genomen, met dien verstande dat de toegekende bijzondere invaliditeitsverhoging ingevolge artikel 8 van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen dan wel artikel 3 van het Besluit bijzondere militaire pensioenen buiten beschouwing blijft.relaties0
 • 3. Bij de vaststelling van het overige inkomen van de betrokkene zijn de Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag waarop de regeling vervalt als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of paragraaf 2 van de Reïntegratieregeling, voorzover daarvan in het navolgende niet wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.relaties0
 • 4. De in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden toegekend indien het inkomen van de betrokkene in het kalenderjaar waarin het verzoek tot toekenning van de voorziening is gedaan niet meer bedraagt dan 261 x 80% van het bedrag, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18, vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.relaties0
 • 5. Indien het inkomen van de betrokkene in een kalenderjaar meer bedraagt dan 261 x 80% van het bedrag, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18, vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, vervallen de in artikel 4, onderdeel b, c en e, onder 2 tot en met 4, bedoelde voorzieningen.relaties0
 • 6. Indien het inkomen van de betrokkene meer bedraagt dan het op grond van het in het vierde lid vastgestelde bedrag worden de voorzieningen, bedoeld in artikel 4, onderdeel a en e, onder 1, gedeeltelijk toegekend overeenkomstig het hierna bepaalde:
  • bij een overschrijding tot maximaal f 1250 wordt tot 90% van de op jaarbasis vastgestelde waarde van de voorziening tegemoetgekomen;
  • bij een overschrijding met meer dan f 1.250, doch ten hoogste f 2.500 tot 80%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 2.500, doch ten hoogste f 3.750 tot 70%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 3.750, doch ten hoogste f 5.000 tot 60%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 5.000, doch ten hoogste f 6.250 tot 50%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 6.250, doch ten hoogste f 7.500 tot 40%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 7.500, doch ten hoogste f 8.750 tot 30%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 8.750, doch ten hoogste f 10.000 tot 20%;
  • bij een overschrijding met meer dan f 10.000, doch ten hoogste f 11.250 tot 10%;
  • indien de overschrijding f 11.250 te boven gaat wordt geen tegemoetkoming verstrekt.
  relaties0
 • 7. Een algehele beëindiging van een in het eerste lid bedoelde voorziening vindt niet eerder plaats dan zes maanden nadat de betrokkene van de voorgenomen beëindiging in kennis is gesteld.relaties0
 • 8. Een tussentijdse verhoging van een in het zesde lid bedoelde voorziening als gevolg van verlaging van het inkomen van de betrokkene vindt met onmiddellijke ingang plaats. Een tussentijdse verlaging van een in het zesde lid bedoelde voorziening als gevolg van een verhoging van het inkomen van de betrokkene vindt niet eerder plaats dan na verloop van een maand na kennisneming van de voorgenomen wijziging.relaties0
 • 9. De betrokkene, die voldoet aan het bepaalde in het eerste tot en met het zesde lid, is verplicht om zodra zich een wijziging voordoet in zijn inkomen met onmiddellijke ingang hiervan melding te doen aan de uitvoerende dienst.relaties0
 • 10. In afwijking van het achtste lid kan de tussentijdse verlaging op een vroeger tijdstip ingaan indien de betrokkene zijn informatieplicht, bedoeld in het negende lid niet is nagekomen. relaties0
relaties0

Artikel 7

Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op verplaatsing binnenshuis en buitenshuis per rolstoel worden verstaan:

 • a.de verstrekking van een rolstoel in bruikleen;relaties0
 • b.de financiële vergoeding van de kosten van:
  • 1.de noodzakelijke aanpassingen van een rolstoel;relaties0
  • 2.de accessoires van een rolstoel;relaties0
  • 3.het onderhoud, de reparatie en de keuring van een rolstoel;relaties0
  • 4.een rolstoeltraining;relaties0
  • 5.de premie van de verzekering van een buitenrolstoel.relaties0
  relaties0
 • c.de financiële tegemoetkoming in de kosten van:
  • 1.weerbestendige rolstoelkleding;relaties0
  • 2.rolstoelbestendige vloerbedekking;relaties0
  • 3.een sportrolstoel, exclusief afleveringskosten;relaties0
  • 4.het onderhoud en de reparatie van een sportrolstoel. relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8

Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op wonen wordt verstaan:

 • a.de financiële vergoeding van de kosten van de verhuizing door een erkende verhuizer;relaties0
 • b.de financiële vergoeding van de eigen bijdrage voor een woonvoorziening krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning;relaties0
 • c.de financiële tegemoetkoming in de kosten van:
  • 1.de inrichting van de nieuwe woning;relaties0
  • 2.de herinrichting van de woning.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9

Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op de kosten verbonden aan op zich normale huishoudelijke uitgaven worden verstaan:

 • a.de financiële vergoeding van de kosten van:
  • 1.de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor zover deze hulp door een instelling voor gezinsverzorging kan worden verleend;relaties0
  • 2.de factuur in verband met de indicatiestelling van de onder 1, bedoelde instelling;relaties0
  • 3.de extra huurkosten van een woning indien betrokkene voor het eerst zelfstandig gaat wonen en deze kosten een bedrag van 12% van het bruto jaarinkomen overschrijden. Voor verlenging van de voorziening kan betrokkene jaarlijks een verzoek hiertoe indienen.relaties0
  relaties0
 • b.de financiële tegemoetkoming in de kosten van:
  • 1.het zelf inhuren van huishoudelijke hulp volgens een jaarlijks vast te stellen uurloon indien de in onderdeel a, onder 1, bedoelde instelling deze hulp niet kan leveren;relaties0
  • 2.de extra slijtage van de kleding, schoeisel en het beddengoed;relaties0
  • 3.de vervanging van een garderobe in verband met de invaliditeit van de betrokkene;relaties0
  • 4.de extra verwarming en elektriciteit;relaties0
  relaties0
 • c.de financiële tegemoetkoming in de premiekosten met betrekking tot:
  • 1.een ongevallenverzekering, voor zover deze de risico’s, verbonden aan het uitgeoefende beroep, dekt;relaties0
  • 2.een verzekering ter verkrijging van een periodieke uitkering wegens inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid;relaties0
  • 3.een levensverzekering ten behoeve van nabestaanden;relaties0
  • 4.een pensioenverzekering ten behoeve van een nabestaandenpensioen;relaties0
  • 5.een verzekering van het WAO-hiaat. relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9a

 • 1. Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op ontspanning of ontwikkeling wordt verstaan:
  • a.een financiële tegemoetkoming in de kosten van hobbybeoefening;relaties0
  • b.een financiële tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van een attribuut benodigd voor het uitoefenen van de hobby;relaties0
  • c.een aan de invaliditeit aangepast sportattribuut ten behoeve van instandhouding of verbetering van de conditie;relaties0
  • d.het onderhoud en de reparatie van het aangepast sportattribuut, bedoeld onder c.;relaties0
  • e.een financiële tegemoetkoming in de kosten van apparatuur t.b.v. conditietraining.relaties0
  relaties0
 • 2. Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op het verplaatsen per fiets wordt verstaan:
  • a.een financiële tegemoetkoming in de meerkosten van een aan de invaliditeit aangepaste, van een standaardfiets afwijkende fiets;relaties0
  • b.een financiële tegemoetkoming in de aanschafkosten van een elektrische fiets, inclusief accu;relaties0
  • c.een financiële tegemoetkoming in de onderhoudskosten van de onder a. of b. genoemde fiets;relaties0
  • d.een financiële tegemoetkoming in de verzekeringskosten van de onder a. of b. genoemde fiets.relaties0
  relaties0
 • 3. Onder de leefvoorziening die betrekking heeft op kosten, verbonden aan alarmeringstoestellen wordt verstaan: een financiële vergoeding van de kosten van een aansluiting dan wel de abonnementskosten op het hulpnet draagbare alarminstallatie.relaties0
 • 4. Onder leefvoorzieningen die betrekking hebben op algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt verstaan een financiële tegemoetkoming in de kosten van middelen dan wel behandelingen betrekking hebbend op ondersteuning voor het verrichten van dagelijkse levensverrichtingen noodzakelijk tengevolge van de invaliditeit.relaties0
 • 5. Onder de leefvoorziening die betrekking heeft op kinderopvang wordt verstaan een financiële tegemoetkoming in de enkel door invaliditeit veroorzaakte kosten van opvang van kinderen tot 13 jaar die tot het normale huishouden van betrokkene behoren, waarbij de opvang plaatsvindt door een professionele, geregistreerde en gecertificeerde kinderopvangaanbieder.relaties0
 • 6. Onder de leefvoorziening die betrekking heeft op gezinsbegeleiding wordt verstaan een financiële vergoeding van professionele begeleiding op relationeel, sociaal, maatschappelijk of financieel gebied.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Werkvoorzieningen

Artikel 10

 • 1. Onder werkvoorzieningen worden verstaan:
  • a.voorzieningen die het mogelijk maken dat betrokkene behouden blijft voor de arbeidsmarkt dan wel dat de arbeidsgeschiktheid van betrokkene behouden blijft in het geval betrokkene niet op grond van andere regelgeving in aanmerking komt voor een dergelijke voorziening;relaties0
  • b.de voorzieningen bedoeld in artikel 4, die betrekking hebben op woon-werkverkeer dan wel op een combinatie van woon-werkvervoer en leefvervoer.relaties0
  relaties0
 • 2. Artikel 5, eerste lid, en artikel 6 zijn niet van toepassing op de werkvoorzieningen, bedoeld in het eerste lid, onder b.relaties0
 • 3. In afwijking van artikel 5, eerste lid, worden de in artikel 4, onderdeel a en e, bedoelde voorzieningen indien die betrekking hebben op het woon-werkvervoer toegekend tot maximaal 80 werkkilometers vice versa per werkdag. relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4a Voorzieningen ter zake van de kosten van geneeskundige verzorging

Artikel 10a

Onder voorzieningen ter zake van de kosten van geneeskundige verzorging worden verstaan:

 • a. de financiële vergoeding van de kosten van:
  • 1.de eigen bijdrage voor de aanschaf van orthopedische schoenen indien sprake is van een eerste verstrekking dan wel van extra slijtage alsmede de ten gevolge van de orthopedische schoenen noodzakelijke steunzolen;relaties0
  • 3.de eigen bijdrage voor de aanschaf van een ringleiding;relaties0
  • 4.de eigen bijdrage voor de aanschaf van een geruismaskeerder;relaties0
  • 5.de eigen bijdrage voor de aanschaf van een koptelefoon;relaties0
  • 6.de eigen bijdrage voor de aanschaf van elastische kousen;relaties0
  • 7.de aanpassing aan een specifiek hulpmiddel dan wel aan een algemeen gebruiksmiddel.relaties0
  relaties0
 • b. de financiële tegemoetkoming in de kosten van:relaties0
 • c.de financiële tegemoetkoming in de kosten van kleine medische hulpmiddelen dan wel behandelingen noodzakelijk tengevolge van de invaliditeit;relaties0
 • d. de financiële tegemoetkoming in de kosten van de hogere premie voor een ziektekosten-verzekering indien deze extra kosten in redelijkheid niet te zijnen laste kunnen blijven.relaties0
 • e.de financiële tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico van een zorgverzekering.relaties0
 • f.de vergoeding van de eigen bijdrage als bedoeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) bij tijdelijk verblijf in een AWBZ-instelling, indien betrokkene tevens een eigen huishouding voert.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 5 Bijzondere voorzieningen

Artikel 11

In bijzondere gevallen kan de betrokkene in aanmerking komen voor een voorziening, verband houdende met zijn invaliditeit, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien. Van een bijzonder geval is sprake indien niet toekenning van de bijzondere voorziening voor de betrokkene tot kosten zou leiden die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling of psychische decompensatie van de betrokkene.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 6 Aanvullende bepalingen

Artikel 12

 • 1. Indien in verband met de ernst van de invaliditeit en de persoonlijke situatie van de betrokkene onverwijld een voorziening in de zin van deze regeling geboden is kan vooruitlopend op de uitkomsten van een nader onderzoek aan de betrokkene de gewenste voorziening op voorschotbasis worden toegekend.relaties0
 • 2. De voorziening, bedoeld in het eerste lid, kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien naderhand blijkt dat daarop geen recht bestaat. relaties0
relaties0

Artikel 13

Indien voor het ter beschikking stellen van een voorziening in de zin van deze regeling bepaalde maatregelen dringend gewenst zijn en de ernst van de invaliditeit en de persoonlijke situatie van de betrokkene een onverwijld handelen noodzakelijk maken kan een renteloos voorschot worden verstrekt.

relaties0relaties0

Artikel 14

 • 1. Indien een in bruikleen verstrekte voorziening wordt beëindigd kan de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld die voorziening te kopen voor een prijs die de actuele waarde daarvan in het maatschappelijk verkeer niet te boven gaat.relaties0
 • 2. Indien een voorziening als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, wordt beëindigd kan de eventuele restwaarde van de in dat onderdeel bedoelde auto geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. relaties0
relaties0

Artikel 15

In individuele gevallen, waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan zo nodig in afwijking van het bepaalde in deze regeling een beslissing worden genomen, voor zover het betreft voorzieningen, die ten tijde van het in werking treden van deze regeling nog niet bekend zijn dan wel niet voorzienbaar waren en waarvan toevoeging aan deze regeling opportuun wordt geacht.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 7 De financiële tegemoetkoming

Artikel 16

relaties0

Artikel 17

 • 1. Voor elk kalenderjaar bedraagt in geval van leefvervoer de financiële tegemoetkoming in de kosten van:relaties0
 • 2. Ingeval van woon-werkvervoer worden de in het eerste lid bedoelde financiële tegemoetkomingen in de kosten van het gebruik van bedoelde (rolstoel)taxi of auto toegekend tot maximaal 80 werkkilometers vice versa per werkdag.relaties0
 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid bedraagt voor elk kalenderjaar ingeval van een combinatie van het woon-werkvervoer en leefvervoer de financiële tegemoetkoming in de kosten van:
  • a. het vervoer door derden, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, onder 2, of het gebruik van een eigen auto als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, onder 1:
   • tot 15.000 kilometers f 0,46 per kilometer;
   • tot 20.000 kilometers f 0,36 per kilometer;
   • bij meer dan 25.000 kilometers f 0,32 per kilometer;
   relaties0
  • b. het gebruik van een standaard auto als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, onder 2, of een duurdere auto als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, onder 3:
   • tot 15.000 kilometers f 0,49 per kilometer;
   • tot 20.000 kilometers f 0,38 per kilometer;
   • tot 25.000 kilometers f 0,34 per kilometer;
   • tot 30.000 kilometers f 0,32 per kilometer;
   • tot 33.000 kilometers f 0,29 per kilometer;
   • bij meer dan 33.000 kilometers f 0,27 per kilometer;
   relaties0
  • c. het gebruik van een auto in bruikleen als bedoeld in artikel 4, onderdeel f, onder 4, bij meer dan 10.000 kilometers het feitelijk aantal kilometers X de kilometervergoeding die is afgestemd op het merk en type auto. relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 18

relaties0

Artikel 19

De berekening van de in artikel 8, onderdeel c, onder 1 en 2 bedoelde tegemoetkoming in de kosten van inrichting van de woning vindt plaats overeenkomstig het Verplaatsingskostenbesluit Defensie.

relaties0relaties0

Artikel 20

relaties0

Artikel 20a

 • 1. De in artikel 9a, eerste lid onderdeel a, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt, rekening houdend met de eigen bijdrage, éénmalig maximaal € 2408-. Dit bedrag kan over vijf jaar verspreid worden uitgekeerd. De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt:
  Bij de vaststelling van het inkomen is het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.relaties0
 • 2. De in artikel 9a, eerste lid, onderdeel b, d en e, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 606,– per vijf jaar.relaties0
 • 3. De in artikel 9a, eerste lid, onderdeel c, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2745,– per vijf jaar.relaties0
 • 4. De in artikel 9a, tweede lid, onder a, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt, rekening houdende met een eigen bijdrage van € 441,– maximaal € 606,– per vijf jaar.relaties0
 • 5. De in artikel 9a, tweede lid, onder b, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2500,– per vijf jaar.relaties0
 • 6. De in artikel 9a, tweede lid, onder c, bedoelde financiële tegemoetkomingen bedragen maximaal € 500,– per vijf jaar, respectievelijk maximaal € 100,– per jaar.relaties0
 • 7. De in artikel 9a, tweede lid, onder d, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 60,– per jaar.relaties0
 • 8. De in artikel 9a, derde lid, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 245,– per jaar.relaties0
 • 9. De in artikel 9a, vierde lid, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 544,– per middel dan wel per behandeling per jaar.relaties0
 • 10. De in artikel 9a, vijfde lid, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt de kosten van kinderopvang voor de dagen waarop een behandeling plaatsvindt almede, indien medisch geïndiceerd, voor één extra hersteldag per week. De tegemoetkoming wordt verstrekt indien betrokkene voorheen de kinderopvang verzorgde. De tegemoetkoming wordt verlaagd met het recht op kinderopvangtoeslag.relaties0
 • 11. De in artikel 9a, zesde lid, bedoelde financiële vergoeding, wordt verlaagd met aanspraken op vergoeding van ziektekostenverzekering en wordt hooguit tweemaal voor een jaar toegekend.
  Voorwaarden voor toekenning
  • a.er is t.a.v. cliënt sprake van de dienstverbandaandoening PTSS,relaties0
  • b.vanuit de behandelende sector wordt aangegeven dat begeleiding in het betreffende geval noodzakelijk is, enrelaties0
  • c.de zorgcoördinator/casemanager (ZC/CM) geeft een onderbouwd advies af waaruit blijkt dat begeleiding noodzakelijk is om ernstige gevolgen (financieel, relationeel, sociaal maatschappelijk e.d.) te voorkomen.relaties0

  Duur van de toekenning
  • a.De onderhavige vergoeding wordt toegekend voor de duur van maximaal 1 jaar (korter indien de ZC/CM een kortere periode voldoende acht).
  • b.De vergoeding kan maximaal 1 jaar worden verlengd (indien de ZC/CM het noodzakelijk acht en indien dit vanuit de behandelende sector wordt ondersteund).
  • c.Indien de zorgcoördinator de begeleiding na 2 jaar alsnog noodzakelijk acht, wordt deze aanvraag in het kader van art. 11 VZR aan de VA/SMO ter beoordeling voorgelegd (er is op dat moment voldoende informatie beschikbaar op grond waarvan de VA zich een beeld kan vormen van de situatie van cliënt (en zijn gezin). De VA dient de duur van de eventuele verlenging aan te geven.
  relaties0
relaties0

Artikel 20b

 • 1. De in artikel 10a, onderdeel b, onder 1, bedoelde financiële tegemoetkoming in de kosten van een hoortoestel bestaat ten hoogste uit de aanschaffingskosten van het hoortoestel minus de vergoeding van de ziektenkostenverzekering dan wel het ziekenfonds, minus de eventuele aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 4.7.4. van de bijlage van de Regeling ziektekostenverzekering militairen (PAV 7315/94029383).relaties0
 • 2. De in artikel 10a, onderdeel b, onder 2, bedoelde financiële tegemoetkoming in de kosten van een prothese bestaat ten hoogste uit de aanschaffingskosten van de prothese minus de vergoeding van de ziektenkostenverzekering dan wel het ziekenfonds minus de eventuele aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 4.7.1. van de bijlage van de Regeling ziektekostenverzekering militairen (PAV 7315/94029383). Naast het hiervoor gestelde bestaat de financiële tegemoetkoming voor gecompliceerde en dure protheses tevens uit een financiële vergoeding voor de kosten van een servicepakket behorende bij de desbetreffende prothese.relaties0
 • 3. De in het artikel 10a, onderdeel b, onder 3 tot en met 15, bedoelde financiële tegemoetkomingen bestaan ten hoogste uit de aanschafkosten van de onder die punten vermelde verstrekkingen verminderd met de aanspraken op vergoedingen zoals een vergoeding van de zorgverzekering of een vergoeding op grond van de Regeling ziektekostenverzekering militairen en bedragen ten hoogste voor:
  • een sta-op-stoel € 3008,–;
  • een sta-stoel € 1206,–;
  • een bureaustoel i.v.m. thuis te verrichten werkzaamheden € 1809,–;
  • twee eenpersoonsbedden inclusief de eerste aankleding € 2408,–;
  • een speciaal bed inclusief de eerste aankleding en of bodem en of matras € 2408,–;
  • een douche - toiletstoel € 3611,–;
  • psychologische hulp € 2408,– ;
  • € 2408,– ;
  • zelfverzorgingsproducten voor brandwonden € 1206,–;
  • geïndiceerde contactlenzen: de kostprijs;
  • geïndiceerde brillenglazen: de kostprijs maximaal één maal per vier jaar;
  • een brilmontuur: één maal per vier jaar € 164,–;
  • een sportprothese: € 11.685,– ; braces en aanpassingen aan sportschoeisel: de kostprijs;
  • veteranen hulphond € 1050,–.
  relaties0
 • 4. De in artikel 10a, onder c, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 544,– per middel dan wel behandeling per jaar.relaties0
 • 5. De in artikel 10a, onderdeel c, bedoelde financiële tegemoetkoming in de extra kosten van de premie van een ziektekostenverzekering bestaat ten hoogste uit het verschil tussen de verschuldigde hogere premie en de gemiddelde premie voor particuliere ziektekostenverze-keringen die als uitgangspunt wordt genomen voor de toepassing van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.relaties0
 • 6. De in artikel 10a, onderdeel e, bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal het bedrag van het eigen risico genoemd in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet, in voorkomend geval verminderd met het bedrag aan compensatie verplicht eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten ingevolge artikel 118a van de Zorgverzekeringswet.relaties0
relaties0

Artikel 20c

De in de artikelen 16,, 18, 20,, 20a en 20b genoemde bedragen aan financiële tegemoetkomingen worden per 1 januari van elk kalenderjaar geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer. De geïndexeerde bedragen worden afgerond naar boven op gehele bedragen met uitzondering van de tegemoetkoming voor de veteranen hulphond. De tegemoetkoming veteranen hulphond van art. 20b lid 3 volgt de hoogte van het bedrag zoals dat jaarlijks vanuit SZVK-polis /Reglement Hulpmiddelen kan worden toegekend voor onderhoudskosten van ADL- en blindengeleidehonden.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21

 • 1. Indien een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, b, en d voor de datum van de inwerkingtreding van deze regeling in het kader van de uitvoering van artikel X 5, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet is verstrekt op basis van de regels zoals die tot 1 januari 1997 golden wordt deze voorziening na 1 januari 1997 gedurende de nog resterende looptijd voortgezet met toepassing van de regels, zoals die daarvoor golden, behoudens het bepaalde in het tweede lid.relaties0
 • 2. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze regeling heeft de betrokkene recht op:relaties0
 • 3. Ambtshalve wordt zo spoedig mogelijk een beslissing genomen, waarin de voorziening als bedoeld in het tweede lid wordt vastgelegd. relaties0
relaties0

Artikel 22

De vóór 1 januari 1997 ingediende aanvragen voor een voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, b, en d worden afgehandeld op basis van de regels zoals die vóór de datum van de inwerkingtreding van deze regeling luidden, met dien verstande dat de voorziening vanaf 1 januari 1997 wordt toegekend met toepassing van de bepalingen van deze regeling.

relaties0relaties0

Artikel 22a

 • 1. De betrokkene heeft vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december 1996 aanspraak op een voorziening als bedoeld in artikel 10a met overeenkomstige toepassing van de bepalingen van deze regeling.relaties0
 • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde betrokkene, aan wie voor 1 januari 1995 een volledige vergoeding van de kosten van orthopedische schoenen alsmede de tengevolge van de orthopedische schoenen noodzakelijke steunzolen is verstrekt, wordt voor de periode genoemd in het eerste lid alsmede vanaf 1 januari 1997 de in artikel 10a, onderdeel a, onder 1, bedoelde financiële vergoeding van de kosten van orthopedische schoenen alsmede de tengevolge van de orthopedische schoenen noodzakelijke steunzolen toegekend, ook al is er geen sprake van extra slijtage.relaties0
relaties0

Artikel 22b

In afwijking van artikel 6, derde lid, wordt de voorziening die met toepassing van het Besluit inkomensgrens vervoersvoorzieningen buitenshuis/AAW voor 1 juli 1998 is verstrekt, na 1 juli 1998 gedurende de resterende looptijd van de voorziening ongewijzigd voortgezet.

relaties0relaties0

Artikel 22c

De in artikel 20, tweede lid, genoemde financiële tegemoetkoming in de kosten van de extra slijtage van kleding en beddengoed wordt éénmalig opgehoogd met een percentage van 14.

relaties0relaties0

Artikel 23

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1997. Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De regeling zal worden geplaatst in de MP-31-serie.

relaties0relaties0

Artikel 24

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

relaties0relaties0
relaties0
De
Staatssecretaris
van Defensie,
J.C.
Gmelich Meijling
Naar boven