Onderwerp: Bezoek-historie

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Publicatiedatum:28-12-2005Geldigheid:28-12-2005 t/m 28-12-2005Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20051228 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1 Definities en algemene bepalingen

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 2 De verzekering

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 3 De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Artikel 23 De wachttijd

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 24 Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 25 Reïntegratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

 • 1. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 2. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 3. Uiterlijk vijftien weken voor het verstrijken van de wachttijd stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, in overleg met de verzekerde een reïntegratieverslag op en verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.relaties0
 • 4. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 5. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 6. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 7. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 8. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 9. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
 • 10. [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.] relaties0
relaties0

Artikel 26 Vangnetsituaties

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

relaties0

Hoofdstuk 4 Rechten en plichten in verband met het recht op een uitkering op grond van deze wet

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 5 Uitsluitingsgronden voor het recht op een uitkering

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 6 Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 7 Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 8 De aanvraag van de uitkering en de betaling van de uitkering door het UWV

§ 8.1 De aanvraag van de uitkering

Artikel 64 Aanvraag van de uitkering

 • 1. Het UWV stelt op aanvraag vast of recht op een uitkering op grond van deze wet ontstaat.relaties0
 • 2. Het UWV stelt de verzekerde van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk 20 maanden na aanvang van de wachttijd. Indien artikel 24, derde lid, van toepassing is doet het UWV deze kennisgeving bij de bekendmaking van de in dat artikellid bedoelde beschikking.relaties0
 • 3. De verzekerde doet zijn aanvraag binnen 21 maanden na aanvang van de wachttijd, tenzij artikel 24, derde lid, van toepassing is, in welk geval het UWV bij de bekendmaking van de in dat artikellid genoemde beschikking aangeeft binnen welke termijn de aanvraag door verzekerde wordt gedaan.relaties0
 • 4. Indien het UWV de in het eerste lid bedoelde aanvraag afwijst omdat een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel b, d of e, van toepassing is maakt het UWV melding van de mogelijkheid tot het doen van een nieuwe aanvraag alsmede van de termijn waarbinnen een nieuwe aanvraag dient te worden gedaan.relaties0
 • 5. Indien het vierde lid van toepassing is doet de verzekerde zijn nieuwe aanvraag binnen de op grond van dat lid door het UWV aangegeven termijn.relaties0
 • 6. Indien de toepassing van het eerste lid zou leiden tot kennelijke hardheid, is het UWV bevoegd het recht op een uitkering op grond van deze wet ambtshalve vast te stellen.relaties0
 • 7. Het recht op een uitkering op grond van deze wet kan niet worden vastgesteld over perioden gelegen voor 52 weken voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag om een uitkering werd ingediend. Het UWV kan voor bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken.relaties0
 • 8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de gegevens die door de verzekerde bij de aanvraag worden verstrekt.relaties0
relaties0

Artikel 65 Reïntegratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een reïntegratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid. De eerste zin is niet van toepassing voorzover artikel 26, eerste lid, toepassing vindt. Het UWV beoordeelt of de werkgever en de verzekerde dan wel de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen, die zijn verricht.

relaties0relaties0

Artikel 66 Aanvraag van de uitkering bij verkorte wachttijd

 • 1. Een aanvraag voor een verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, zesde lid, wordt tevens aangemerkt als aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid.relaties0
 • 2. Een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan.relaties0
 • 3. Op verzoek van de werknemer verstrekt de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, een verklaring waaruit de medische situatie alsmede de vooruitzichten van de werknemer blijken. De verklaring wordt mede opgesteld op basis van gegevens inzake de medische specialistische onderzoeken of behandelingen die de aanvrager heeft ondergaan, tenzij in redelijkheid niet van de bedrijfsarts kan worden gevergd dat hij deze gegevens aan zijn verklaring ten grondslag legt.relaties0
 • 4. Een aanvraag voor een verkorte wachttijd gaat vergezeld van de verklaring, bedoeld in het derde lid.relaties0
 • 5. Indien de aanvraag voor een verkorte wachttijd niet vergezeld gaat van een verklaring als bedoeld in het derde lid, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.relaties0
 • 6. Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.relaties0
relaties0
relaties0

§ 8.2 De betaling van de uitkering door het UWV

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

relaties0

Hoofdstuk 9 Eigenrisicodragen door de werkgever

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 10 Handhaving

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 11 Invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 12 Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 13 Overgangsrecht

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 14 Strafbepalingen

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 15 Slotbepalingen

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage
10 november 2005
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
A. J.
de Geus
de tweeëntwintigste november 2005
De Minister van Justitie ,
J. P. H.
Donner
Naar boven