Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
Publicatiedatum:10-03-2017Geldigheid:10-03-2017 t/m 30-04-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
De Minister van Defensie,

Gelet op het bepaalde in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002, 148) en de Wet Veiligheidsonderzoeken (Stb. 1996, 525);

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WIV:

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002, 148);

b. WVO:

Wet veiligheidsonderzoeken (Stb. 1996, 525);

c. Minister:

Minister van Defensie;

d. MIVD:

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

e. Directeur van de MIVD:

Hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

f. mandaat:

bevoegdheid om namens de Minister, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens aanwijzingen en richtlijnen besluiten te nemen en stukken vast te stellen en uitgaande stukken te ondertekenen.

relaties0relaties0

Artikel 2 Mandaat Secretaris-Generaal

 • 1. Mandaat en machtiging worden verleend aan de Secretaris-Generaal ten aanzien van:
  • a. stukken en besluiten met betrekking tot de kennisneming van door of ten behoeve van de MIVD verwerkte gegevens, bedoeld in de artikelen 45 tot en met 57 van de WIV;relaties0
  • b. stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de WVO juncto artikel 2 van de WVO;relaties0
  • c.het beslissen op bezwaar in gevallen, genoemd onder b, indien het advies van de Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken wordt gevolgd en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het primaire besluit heeft genomen.relaties0
  relaties0
 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de Secretaris-Generaal treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats, met uitzondering van het gestelde in het eerste lid, onder c. relaties0
relaties0

Artikel 2a Doormandatering Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal kan het mandaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, schriftelijk doormandateren aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal.

relaties0relaties0

Artikel 3 Mandaat Directeur MIVD

relaties0

Artikel 3a Mandaat beveiligingscoördinatoren van de krijgsmachtdelen, het commando dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf

 • 1. Mandaat en machtiging worden verleend aan de beveiligingscoördinatoren van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf ten aanzien van het aanwijzen van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 3 van de WVO juncto artikel 2 van de WVO voor zover het betreft vertrouwensfuncties die worden uitgeoefend bij respectievelijk het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie met uitzondering van de directie Beleid, en de bestuursstaf met uitzondering van de MIVD.relaties0
 • 2. Mandaat en machtiging worden verleend aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee ten aanzien van het aanwijzen van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 3 van de WVO juncto artikel 2 van de WVO voor zover het betreft vertrouwensfuncties die worden uitgeoefend bij de Koninklijke marechaussee.relaties0
 • 3. De uitoefening van de in het eerste en het tweede lid bedoelde bevoegdheid geschiedt slechts na instemming van de Directeur van de MIVD.relaties0
 • 4. Bij afwezigheid van een persoon, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.relaties0
relaties0

Artikel 4 Voorwaarden uitoefening mandaat

 • 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de voor de burgerlijke rijksdienst en de voor het ministerie geldende beleids- en uitvoeringsregels alsmede met inachtneming van de aan de uitoefening van het mandaat gestelde regelen en de daaraan verbonden instructies.relaties0
 • 2. De mandataris is gehouden de gestelde regels en instructies op te volgen. relaties0
relaties0

Artikel 5 Zelfbeslissingsrecht mandans

De mandans is te allen tijde bevoegd de op basis van mandaat verleende bevoegdheden zelf uit te oefenen.

relaties0relaties0

Artikel 6 Voorleggen ter beslissing aan mandans

De mandataris maakt geen gebruik van een aan hem verleend mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandans een beslissing dient te nemen of een stuk dient vast te stellen en te ondertekenen.

relaties0relaties0

Artikel 7 Doormandatering

De Directeur van de MIVD kan de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 3 van deze regeling geheel of gedeeltelijk schriftelijk doormandateren aan de onder hem ressorterende functionarissen.

relaties0relaties0

Artikel 8 Ondertekening

 • 1. Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, is de Secretaris-Generaal gehouden in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking te brengen door het opnemen van de volgende formule:
  DE MINISTER VAN DEFENSIE
  voor deze,
  De Secretaris-Generaal
  Handtekening
  Naamrelaties0
 • 2. Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 3 van deze regeling, is de Directeur van de MIVD gehouden in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking te brengen door het opnemen van de volgende formule:
  DE MINISTER VAN DEFENSIE
  voor deze,
  De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  Handtekening
  Naam en militaire rang relaties0
 • 3. Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 3a van deze regeling zijn de functionarissen, bedoeld in artikel 3a van deze regeling gehouden in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking te brengen door het opnemen van de volgende formule:
  DE MINISTER VAN DEFENSIE
  Voor deze:
  Aanduiding van de functie
  Handtekening
  Naam en voorzover van toepassing de militaire rangrelaties0
relaties0

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 mei 2002.

relaties0relaties0

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken.

Deze regeling zal in de Staatscourant en in de ministeriële publicatie Mandateringsbesluiten Defensie 10-003 worden geplaatst.

relaties0relaties0
`s-Gravenhage
3 juli 2002
De
Minister van Defensie
,
F.H.G. de
Grave
Naar boven