Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD)
Publicatiedatum:01-06-2002Geldigheid:01-06-2002 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bevoegde autoriteit

de bevelhebber onderscheidenlijk de functionaris als bedoeld in artikel 45 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

b. belanghebbende

de militair bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, ten1°, van het Algemeen militair ambtenarenreglement en de ambtenaar in de zin van artikel 1 van het burgerlijk ambtenarenreglement defensie, tenzij hij op non-activiteit is gesteld of hem buitengewoon verlof van lange duur is verleend, die in verband met zijn Turkse nationaliteit ingevolge Turks recht verplicht is zijn militaire dienstplicht in Turkije te vervullen;

c. afkopen

het betalen door belanghebbende van een geldsom aan de Turkse overheid ter afkoop van een deel van zijn Turkse militaire dienstplicht.

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Voorzieningen en voorwaarden

Artikel 2 Voorzieningen

Aan de belanghebbende die toestemming van de Turkse overheid heeft verkregen zijn dienstplicht in Turkije af te kopen kan door de bevoegde autoriteit éénmalig een renteloze lening van ten hoogste € 6000 worden verleend alsmede 20 werkdagen buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging.

relaties0relaties0

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De in artikel 2 genoemde renteloze lening en het buitengewoon verlof worden op aanvraag van de belanghebbende militair verleend, nadat deze, te rekenen vanaf de datum waarop hij de initiële opleiding met gunstig gevolg heeft afgesloten, tenminste één jaar onafgebroken in dienst is bij het ministerie van Defensie en als zodanig goed functioneert.relaties0
 • 2. De in artikel 2 genoemde renteloze lening en het buitengewoon verlof worden op aanvraag van de belanghebbende burgerambtenaar verleend, nadat deze, te rekenen vanaf de datum waarop de proeftijd eindigt, tenminste één jaar onafgebroken in dienst is bij het ministerie van Defensie en als zodanig goed functioneert.relaties0
 • 3. Het buitengewoon verlof wordt verleend voor de gevraagde periode, tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich hiertegen verzetten.relaties0
 • 4. De renteloze lening is uitsluitend bestemd voor het door belanghebbende bij de Turkse overheid afkopen van de militaire dienstplicht alsmede voor de betaling van de met het volgen van de militaire basistraining verband houdende reis-, verblijf- en verzekeringskosten.relaties0
 • 5. Het buitengewoon verlof is uitsluitend bestemd om de belanghebbende in de gelegenheid te stellen de met zijn militaire dienstplicht verband houdende basistraining in Turkije te volgen.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Aanvraag, verplichtingen bij terugkeer en afwikkeling renteloze lening

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag om verlof en de renteloze lening dient tenminste 6 maanden voor het begin van de gewenste verlofperiode bij de commandant/hoofd van dienst te worden ingediend.relaties0
 • 2. Belanghebbende is verplicht bij zijn aanvraag de volgende documenten te voegen:
  • a. kopieën van door de Turkse overheid uitgegeven documenten, waaruit de volgende informatie blijkt:
   • het oproepen van belanghebbende tot het vervullen van de militaire basistraining;relaties0
   • de begin- en einddatum van de militaire basistraining;relaties0
   • het bedrag in euro's van de aan de Turkse overheid te betalen afkoopsom Turkse dienstplicht;relaties0
   relaties0
  • b. een door belanghebbende ondertekende opgave van zijn verblijfplaats of verblijf- plaatsen gedurende zijn verblijf in Turkije, alsmede de wijze waarop hij gedurende dit verblijf naar verwachting schriftelijk en telefonisch bereikbaar is;relaties0
  • c. een door belanghebbende ondertekende verklaring naar het in de bijlage bij deze regeling gevoegde model.relaties0
  relaties0
 • 3. De commandant/hoofd van dienst voorziet de in het tweede lid onder a. genoemde kopieën van zijn waarmerk en stuurt de aanvraag, samen met de overige door belanghebbende te voegen documenten, ter behandeling door naar de bevoegde autoriteit.relaties0
relaties0

Artikel 5 Verplichtingen bij terugkeer

 • 1. Na terugkeer van belanghebbende bij zijn diensteenheid is hij verplicht onverwijld de volgende documenten te overleggen:
  • a. een door de Turkse overheid afgegeven bewijsstuk waaruit blijkt dat hij zijn Turkse militaire dienstplicht heeft vervuld;relaties0
  • b. een door een beëdigde vertaler opgemaakte vertaling van het onder a. genoemde bewijsstuk.relaties0
  relaties0
 • 2. De commandant/hoofd van dienst voorziet het in het eerste lid onder a. genoemde bewijsstuk van zijn waarmerk en stuurt dit, samen met de in het eerste lid onder b. genoemde vertaling, naar de bevoegde autoriteit.relaties0
relaties0

Artikel 6 Afwikkeling renteloze lening

 • 1. De fiscale consequenties van het verstrekken van de renteloze lening komen voor rekening van belanghebbende.relaties0
 • 2. De renteloze lening dient in maximaal 48 maandelijkse opeenvolgende termijnen van ten minste € 125,00 te worden terugbetaald. De eerste termijnbetaling dient in de eerste maand volgend op de einddatum van het verleende buitengewoon verlof plaats te vinden.relaties0
 • 3. Terugbetaling van de renteloze lening vindt plaats door middel van een inhouding van het termijnbedrag op de maandelijkse salarisbetaling;relaties0
 • 4. Bij ontslag van de belanghebbende dient hij de restschuld ineens terug te betalen.relaties0
 • 5. Bij overlijden van de belanghebbende vervalt de restschuld.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 7 Nadere administratieve regels

Ter uitvoering van deze regeling kan de bevoegde autoriteit nadere administratieve regels stellen.

relaties0relaties0

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2002.

relaties0relaties0

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD).

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de MP 31-108 en MP 33-205 worden opgenomen en in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De
Staatssecretaris
van Defensie,
H.A.L. van
Hoof

Bijlage

Naar boven