Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
Publicatiedatum:16-10-2021Geldigheid:16-10-2021 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20211016 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

handelingen:

handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

militaire voertuigen:

voertuigen die in eigendom toebehoren aan of zich bevinden onder de verantwoordelijkheid van de krijgsmacht of van de krijgsmacht van een andere mogendheid;

tactische voertuigen:

voertuigen ingericht voor het uitvoeren van de operationele taak.

relaties0relaties0

Artikel 2

Ten aanzien van de gevaarlijke stoffen waarmee, op terreinen die uit hoofde van eigendomsrecht dan wel overeenkomst aan de Minister van Defensie ter beschikking staan, handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen worden verricht in de uitvoering van de operationele taak, met inbegrip van in dat kader te houden oefeningen, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5 van de wet, onderscheidenlijk van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de wet, voorzover die handelingen worden verricht overeenkomstig het Voorschrift voor de opslag van gevaarlijke stoffen (MP 40-21).

relaties0relaties0

Artikel 3

Van het in randnummer 1.1.3.3 van bijlage 1 bij de VLG opgenomen verbod om in de vaste reservoirs meer brandstof dan 1500 liter per transporteenheid mee te nemen, wordt, voorzover de inhoud van die vaste reservoirs niet meer bedraagt dan 2000 liter per voertuig, vrijstelling verleend voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen.

relaties0relaties0

Artikel 4

Aan bestuurders van tactische voertuigen wordt voor het verrichten van handelingen vrijstelling verleend van randnummer 8.2.1 van bijlage 1 bij de VLG.

relaties0relaties0

Artikel 5

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van tactische voertuigen wordt vrijstelling verleend van de randnummers 5.3 en 8.1.2 van bijlage 1 bij de VLG.

relaties0relaties0

Artikel 6

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen wordt voor wat betreft gevaarsetiketten, vrijstelling verleend van randnummer 5.2.2.2 van bijlage 1 bij de VLG, voor zover de gehanteerde modellen de klaarblijkelijke betekenis van het etiket niet beïnvloeden.

relaties0relaties0

Artikel 7

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen wordt voor wat betreft drukhouders gevuld met UN 1002 lucht, samengeperst (perslucht) of UN 1006 argon, samengeperst of UN 1066 stikstof, samengeperst of UN 1072 zuurstof, samengeperst of UN 1956 samengeperst gas, N.E.G. of UN 3156 samengeperst gas, oxiderend, N.E.G., vrijstelling verleend van de randnummers 6.2.3 en 6.2.4 van bijlage 1 bij de VLG, voor zover deze drukhouders zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met een norm of specificatie die wordt erkend door de bevoegde autoriteit van het land van goedkeuring.

relaties0relaties0

Artikel 8

Voor het verrichten van handelingen met of ten aanzien van militaire voertuigen wordt voor wat betreft lithiumbatterijen die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2018, tot 1 januari 2033 vrijstelling verleend van randnummer 2.2.9.1.7, onderdeel a, van bijlage 1 bij de VLG.

relaties0relaties0

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

relaties0relaties0

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven