Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel
Publicatiedatum:05-07-2016Geldigheid:05-07-2016 t/m 31-12-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ministeriële regeling van 3 november 2003, nr. P/2003007139, afdeling Arbeidsvoorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ambtenaar: een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;relaties0
 • c. commandant:
  • 1°.de commandant van de inrichting of het onderdeel als bedoeld in artikel 1a van de Inkomstenregeling militairen;relaties0
  • 2°.het hoofd van de diensteenheid als bedoeld in artikel 6 van de Regeling bevoegdhedentoedeling burgerlijke ambtenaren defensie,relaties0

  waarvoor een zelfstandig bedrijfsnoodplan bestaat;relaties0
 • d. bedrijfshulpverlener: een ambtenaar of militair die naast zijn normale werkzaamheden op grond van artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet door de commandant is aangewezen als:relaties0
 • e. algemeen bedrijfshulpverlener: een bedrijfshulpverlener die de basisopleiding bedrijfshulpverlening heeft genoten en die als zodanig is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken zorg te dragen voor de initiële brandbestrijding of gewondenverzorging;relaties0
 • f. bedrijfshulpverlener met specialisatie: een bedrijfshulpverlener die evenals de algemeen bedrijfshulpverlener is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken zorg te dragen voor de initiële brandbestrijding en gewondenverzorging en die naast de basisopleiding bedrijfshulpverlening voor één van die bedrijfshulpverleningstaken een aanvullende opleiding heeft genoten;relaties0
 • g. ploegleider: een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om tijdens het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken leiding te geven aan de hem toegewezen bedrijfshulpverleners;relaties0
 • h. hoofd bedrijfshulpverlening: de bedrijfshulpverlener die aan het hoofd van de bedrijfshulpverleningsorganisatie staat en waarbij deze taak geen deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden;relaties0
 • i. bedrijfshulpverleningstaken:
  • 1°.het verlenen van eerste hulp bij arbeidsongevallen;relaties0
  • 2°.het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van arbeidsongevallen;relaties0
  • 3°.het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;relaties0
  • 4°.het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 tot en met 3 bedoelde bijstand;relaties0
  relaties0
 • j. EHBO-er: de ambtenaar of de militair die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) met de aantekening reanimatie en die geen deel uitmaakt van een bedrijfshulpverleningsorganisatie maar naast zijn normale werkzaamheden is aangewezen voor beschikbaarheidsdiensten op basis van het bedrijfsnoodplan;relaties0
 • k. beschikbaarheidsdiensten: het gedurende werktijden oproepbaar zijn, teneinde in geval van alarm of ongeval terstond eerste hulp te kunnen verlenen;relaties0
 • l. daadwerkelijk inzetbaar: op de standplaats aanwezig en beschikbaar zijn voor het verrichten van bedrijfshulpverlenings- of EHBO-taken;relaties0
 • m. deeltijder: de ambtenaar die in deeltijd is aangesteld dan wel de militair die buitengewoon verlof in verband met deeltijdarbeid geniet;relaties0
 • n. ontruimingsfunctionaris: een ambtenaar of militair die de cursus ontruimen heeft gevolgd en die als zodanig is aangewezen om in noodsituaties alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting te alarmeren en te evacueren.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Algemene bepaling

Alle bedragen genoemd in deze regeling zijn onderworpen aan de verschuldigde loonheffing en inhoudingen, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

relaties0relaties0

Artikel 3 Toelage bedrijfshulpverlening en functietoeslag

 • 1. Aan de militair of ambtenaar die in de periode waarvoor hij als bedrijfshulpverlener was aangewezen, aan ten minste 80% van de geplande bedrijfshulpverleningslessen en -oefeningen heeft deelgenomen, wordt door de commandant eenmaal per kalenderjaar een toelage bedrijfshulpverlening zoals bepaald in artikel 4 toegekend.relaties0
 • 2. Indien aan de bedrijfshulpverlener met specialisatie, de ploegleider en het hoofd bedrijfshulpverlening de toelage bedrijfshulpverlening, bedoeld in het eerste lid, is toegekend, wordt hen door de commandant tevens eenmaal per kalenderjaar een functietoeslag zoals bepaald in artikel 5 toegekend.relaties0
 • 3. De toekenning van de toelage bedrijfshulpverlening en de functietoeslag geschiedt jaarlijks in de maand december met betrekking tot het lopende kalenderjaar, tenzij de periode waarvoor de militair of ambtenaar als bedrijfshulpverlener was aangewezen eerder eindigt.relaties0
 • 4. Indien een militair of ambtenaar in enig kalenderjaar voor een kortere periode dan 12 maanden was aangewezen als algemeen bedrijfshulpverlener, bedrijfshulpverlener met specialisatie, ploegleider of hoofd bedrijfshulpverlening, worden het aantal werkdagen, de toelage bedrijfshulpverlening en de functietoeslag vastgesteld in evenredigheid met het aantal maanden dat hij in dat kalenderjaar was aangewezen als algemeen bedrijfshulpverlener, bedrijfshulpverlener met specialisatie, ploegleider of hoofd bedrijfshulpverlening.relaties0
 • 5. Voor de bedrijfshulpverlener die als deeltijder werkt, worden het aantal werkdagen en de bedragen evenredig vastgesteld.relaties0
relaties0

Artikel 4 Bedrag toelage bedrijfshulpverlening

Per kalenderjaar bedraagt de toelage bedrijfshulpverlening voor de bedrijfshulpverlener die gedurende het desbetreffende kalenderjaar

 • a.minder dan 190 werkdagen daadwerkelijk inzetbaar is geweest: € 160;relaties0
 • b.ten minste 190 werkdagen daadwerkelijk inzetbaar is geweest: € 268,09.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Bedrag functietoeslag

Per kalenderjaar bedraagt de functietoeslag

 • a.voor de bedrijfshulpverlener met specialisatie: € 134,04;relaties0
 • b.voor de bedrijfshulpverlener die tevens als ploegleider is aangewezen: € 150,12;relaties0
 • c.voor de bedrijfshulpverlener met specialisatie die tevens als ploegleider is aangewezen: € 284,18;relaties0
 • d.voor het hoofd bedrijfshulpverlening: € 294,89.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Toelage eerste medische bijstand

 • 1. Aan de EHBO-er die ten minste 190 werkdagen daadwerkelijk inzetbaar is geweest, wordt door de commandant eenmaal per kalenderjaar een toelage eerste medische bijstand van € 250 toegekend.relaties0
 • 2. De toekenning van de toelage eerste medische bijstand geschiedt jaarlijks in de maand december met betrekking tot het lopende kalenderjaar, tenzij de aanwijzing eerder eindigt.relaties0
 • 3. Indien een militair of ambtenaar in enig kalenderjaar voor een kortere periode dan 12 maanden was aangewezen als EHBO-er, worden het aantal werkdagen en de toelage eerste medische bijstand vastgesteld in evenredigheid met het aantal maanden dat hij in dat kalenderjaar was aangewezen als EHBO-er.relaties0
 • 4. Voor de EHBO-er die als deeltijder werkt, worden het aantal werkdagen en het bedrag evenredig vastgesteld.relaties0
relaties0

Artikel 7 Jubileumgratificatie

Aan de bedrijfshulpverlener en de EHBO-er die gedurende een bepaald aantal achtereenvolgende jaren aanspraak heeft gehad op de toelage bedrijfshulpverlening of de toelage eerste medische bijstand, wordt door de commandant een jubileumgratificatie toegekend volgens onderstaand schema:

na 5 jaar: € 268,09;
na 10 jaar: € 321,71;
na 15 jaar: € 375,33;
na 20 jaar: € 428,93;
na 25 jaar: € 482,56;
na 30 jaar: € 482,56;
na 35 jaar: € 482,56;
na 40 jaar: € 482,56.
relaties0relaties0

Artikel 8 Gratificatie wegens een bijzondere prestatie

 • 1. Bij een buitengewone prestatie op het gebied van het verrichten van bedrijfshulpverleningstaken, kan door de commandant een gratificatie worden toegekend.relaties0
 • 2. Deze gratificatie kan worden toegekend aan:
  • a.een bedrijfshulpverlener;relaties0
  • b.een EHBO-er;relaties0
  • c.een ontruimingsfunctionaris;relaties0
  • d.een hoofd bedrijfshulpverlening waarbij het leidinggeven aan alle andere bedrijfshulpverleners deel uitmaakt van zijn normale werkzaamheden.relaties0
  relaties0
 • 3. Deze gratificatie bedraagt € 246,64 netto.relaties0
 • 4. In afwijking van artikel 2 komen de verschuldigde loonheffing en inhoudingen over deze gratificatie voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0

Artikel 9 Overgangsbepaling EHBO-toelage

Voor de ambtenaar waaraan een toelage bedrijfshulpverlening dan wel een toelage eerste medische bijstand als bedoeld in de artikelen 3 of 6 is toegekend, vervalt de aanspraak op een EHBO-toelage op basis van artikel 13, derde lid, van de Overgangsregeling BBRA 1984.

relaties0relaties0

Artikel 10 Intrekking

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a.de Regeling bedrijfshulpverlening defensie;relaties0
 • b.de Beleidsregels bedrijfshulpverlening Koninklijke Marine;relaties0
 • c.de Beleidsregel bedrijfshulpverlening Koninklijke Marechaussee.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

relaties0relaties0

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.

relaties0relaties0

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

De
Staatssecretaris
van Defensie,
voor deze:
de
Directeur-Generaal Personeel en Materieel
,
B.H.J.J.M.
Völkers
Naar boven