Onderwerp: Bezoek-historie

Transponeringstabel IBBAD en IRBAD
Geldigheid:01-04-1993 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inhoudsopgave en transponeringstabel IBBAD:

NieuwOud
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
Artikel 1 BegripsbepalingenBBAD art. 2
Artikel 2 Toepasselijkheid van dit besluitBBAD art. 1
Artikel 3 Buitengewone omstandigheden-
Artikel 4 Toekenningsautoriteit-
Artikel 5 Beëindiging van aansprakenBBAD art. 21, 27, BARD art. 127, 1e lid
Artikel 6 Vaststelling en uitbetaling van inkomstenBBAD art. 3
Artikel 7 Pensioengevend inkomenBBAD art. 3b
Hoofdstuk 2 Salaris  
Artikel 8 SalarisschaalBBAD art. 5, 26 lid 1 en 2
Artikel 9 FunctiewaarderingBBAD art. 6
Artikel 10 Salaris bij aanstellingBBAD art. 7
Artikel 11 SalarisverhogingBBAD art. 8
Artikel 12 DeeltijdaanstellingBBAD art. 9
Artikel 13 Jaaromzet en maandsalaris tandartsBBAD art. 9a, Salarisregeling burgertandartsen defensie
Artikel 14 Definitieve afrekening tandartsidem
Artikel 15 Overige bepalingen tandartsidem
Hoofdstuk 3 Overige bezoldiging  
Artikel 16 Toelage minimumloonBBAD art. 14
Artikel 17 WaarnemingstoelageBBAD art. 13, Regeling waarnemings toelagen burg. ambtenaren def.
Artikel 18 Wervings- en behoudtoelageBBAD art. 19
Artikel 19 Toelage hfd tandheelkundig centrumSalarisregeling burgertandartsen def.
Artikel 20 Toelage onregelmatige dienstBBAD art. 15
Artikel 21 Aflopende toelage onregelmatige dienstBBAD art. 17, Regeling aflopende toelage artikel 17 BBAD;
Artikel 22 VerschuivingstoelageBBAD art. 16
Artikel 23 ConsignatietoelageBBAD art. 18
Artikel 24 Toelage brandweerdienstenRegeling vergoeding brandweerdiensten defensie
Hoofdstuk 4 Bezoldiging tijdens ziekte  
Artikel 25 DefinitiesBARD art. 54a
Artikel 26 Bezoldiging tijdens ziekteBARD art. 59
Artikel 27 Samenloop van bezoldigingBARD art. 59a
Artikel 28 Geen aanspraak op bezoldigingBARD art. 60a
Artikel 29 SanctiesBARD art. 61a
Artikel 30 Begrip bezoldigingBARD art. 67
Artikel 31 Tijdelijke ambtenarenBARD art. 69
Hoofdstuk 5 Bezoldiging tijdens bijzondere situaties  
Artikel 32 Non-activiteitsweddeBARD art. 21
Artikel 33 Vergaderingen publiekrecht. collegesBARD art. 41, Regeling taakduur lidmaatschap publiekrecht. colleges b.a.d.
Artikel 34 Verrichten van enkele dienstenBARD art. 20
Artikel 35 Bezoldiging bij opzettelijke nalatigheidBARD art. 19
Artikel 36 Bezoldiging bij schorsingBBAD art. 10a
Artikel 37 Nevenwerkzaamheden tijdens diensttijdRegeling vermindering bezoldiging bij nevenwerk tijdens diensttijd
Artikel 38 Zwangerschaps- en bevallingsverlofBARD art. 46a
Artikel 39 Bezoldiging tijdens adoptieverlofBARD art. 46b
Artikel 40 Samenloop inkomsten en WAZBARD art. 46e: lid 5 - 7, art 47: lid 3 -5
Artikel 41 Samenloop met militaire inkomstenBARD art. 22 t/m 26, 28, Regeling begrip militaire beloning
Artikel 42 Overige samenloopbepalingenBARD art. 27, 29
Hoofdstuk 6 Overige inkomsten  
Artikel 43 Vakantie-uitkeringBBAD art. 22, 23
Artikel 44 EindejaarsuitkeringBBAD art. 21a
Artikel 45 BeloningenBBAD art. 11
Artikel 46 FunctioneringstoelageBBAD art. 12a
Artikel 47 BindingspremieBBAD art. 24, Beleidsregel toekenning bindingspremies burg. ambtenaren def.
Artikel 48 Samenloop beloningen en premieBBAD art. 20a
Artikel 49 Vergoeding voor overwerkBBAD art. 25
Artikel 50 OefentoelageRegeling oefentoelage burgerpersoneel defensie
Artikel 51 VervangingstoelageBBAD art. 29a
Artikel 52 Overige inkomsteno.a. BBAD art. 12, BARD art. 88
Hoofdstuk 7 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering  
Artikel 53 BegripsbepalingenInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 1, 2
Artikel 54 Aanspraak op tegemoetkomingInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 3
Artikel 55 Aanspraken bij deeltijdaanstellingInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 7
Artikel 56 Samenloop met aanspraken eldersInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 4
Artikel 57 Bedrag van de tegemoetkomingInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 5,12
Artikel 58 Uitbetaling van de tegemoetkomingInterimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 8, 9, 10
Hoofdstuk 8 Verschuldigde bedragen  
Artikel 59 Verschuldigde bedragen kost, inwoningBesluit betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 2
Artikel 60 Verschuldigde bedragen woningBesluit betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie, art. 3
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen  
Artikel 61 HardheidsclausuleBBAD art. 20
Artikel 62 Inwerkingtreding-
Artikel 63 Citeertitel-

Inhoudsopgave en transponeringstabel IRBAD:

NieuwOud
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
Artikel 1 Begripsbepalingen-
Artikel 2 CommandantBijlagen bij de Regeling bevoegdhedentoedeling burgerlijke ambtenaren defensie
Artikel 3 Vaststelling pensioengevend inkomen-
Hoofdstuk 2 Diverse inkomsten  
Artikel 4 DistortietoeslagRegeling compensatietoeslag
Artikel 5 Toelage bezwarende arbeidsomstandighedenBeloning bezwarende arbeidsomstandigheden burgerpersoneel defensie
Artikel 6 Duiktoelage Korps Marine BrandweerRegeling duiktoelage Korps Marine Brandweer
Artikel 7 Toelage meerdaagse dienstreis ZZFRegeling toelage meerdaagse dienstreizen burgerlijke ambtenaren defensie
Hoofdstuk 3 Uitkeringen  
Artikel 8 DiensttijdgratificatieBBAD art. 12, Regeling gratificatie bij ambtsjubileum burgerlijke ambtenaren defensie
Artikel 9 Proportionele diensttijdgratificatieidem
Hoofdstuk 4 Kostentegemoetkomingen  
Artikel 10 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering Regeling uitvoering IZBAD
Artikel 11 Tegemoetkoming in de kosten van representatieRegeling representatiegelden burgerlijke ambtenaren defensie
Artikel 12 Tegemoetkoming in de kosten van receptiesidem
Artikel 13 Maaltijdvergoeding bij overwerkBesluit maaltijdvergoeding bij overwerk burgerlijke ambtenaren defensie
Artikel 14 TelefoonkostenvergoedingTelefoonkostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
Hoofdstuk 5 Verschuldigde bedragen  
Artikel 15 WoningenRegeling verrekeningsbedragen ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijke ambtenaren defensie
Artikel 16 Kost en inwoningidem
Artikel 17 Gebruik van water en energieidem
Hoofdstuk 6 Anticumulatie PAS  
Artikel 18 Anticumulatie PASAnticumulatieregeling PAS defensie
Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen  
Artikel 19 Inwerkingtreding-
Artikel 20 Citeertitel-
Naar boven