Onderwerp: Bezoek-historie

Algemene termijnenwet
Publicatiedatum:10-10-2010Geldigheid:10-10-2010 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20101010 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wet van 25 juli 1964, houdende berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

  • 1. Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.relaties0
  • 2. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door terugrekening vanaf een tijdstip of een gebeurtenis.relaties0
relaties0

Artikel 2

Een in een wet gestelde termijn van ten minste drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

relaties0relaties0

Artikel 3

  • 1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.relaties0
  • 2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld.relaties0
  • 3. Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze wet met de in het eerste lid genoemde gelijkstellen. Ons besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.relaties0
relaties0

Artikel 4

Deze wet geldt niet voor termijnen:

  • a.omschreven in uren, in meer dan 90 dagen, in meer dan twaalf weken, in meer dan drie maanden, of in een of meer jaren;relaties0
  • b.betreffende de bekendmaking, inwerkingtreding of buitenwerkingtreding van wettelijke voorschriften;relaties0
  • c.van vrijheidsbeneming.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5

Op in een algemene maatregel van bestuur gestelde termijnen zijn de artikelen 1-4 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij algemene maatregel van bestuur iets anders is bepaald.

relaties0relaties0

Artikel 5a

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze wet kan worden aangehaald als: Algemene termijnenwet.

relaties0relaties0

Artikel 7

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 1965.relaties0
  • 2. Zij kan voor termijnen, gesteld in door Ons, door plaatsing op een daartoe door Ons aangehouden lijst, aangewezen wetten en algemene maatregelen van bestuur, op door Ons te bepalen eerdere tijdstippen in werking treden.relaties0
relaties0

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Porto Ercole
25 juli 1964
JULIANA.
De Minister van Justitie,
Y. SCHOLTEN.
de dertiende augustus 1964.
De Minister van Justitie a.i.,
V. G. M. MARIJNEN.
Naar boven