Onderwerp: Bezoek-historie

Overgangsregeling voormalige FLO-functies defensie
Geldigheid:01-04-2003 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Overgangsregeling voormalige FLO-functies defensie

Gelet op:

  • de artikelen 88 en 119 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (Bard);
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
28-03-03DAVBP/200300188301-04-03

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder voormalige FLO-functie: een functie waarvoor tot een peildatum (datum die door het bevoegd gezag als zodanig is bepaald) een leeftijdsgrens gold in de zin van artikel 119, eerste of tweede lid, van het Bard.

Artikel 2 Behoud aanspraken

Op de ambtenaar die op een bepaalde peildatum werkzaam is op een voormalige FLO-functie blijven, ongeacht de functie die hij sindsdien binnen Defensie bekleedt of gaat bekleden, de leden 3 tot en met 6 van artikel 119 van het Bard van overeenkomstige toepassing, indien hij:

  1. ten aanzien van een functie waarbij een leeftijdsgrens gold bedoeld in het eerste lid van artikel 119, op de peildatum de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;
  2. ten aanzien van een functie waarbij een leeftijdsgrens gold bedoeld in het tweede lid van artikel 119, op de peildatum de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.

Artikel 3 Gedeeltelijk behoud aanspraken

Op de ambtenaar die op een bepaalde peildatum werkzaam is op een voormalige FLO-functie blijven, ongeacht de functie die hij sindsdien binnen Defensie bekleedt of gaat bekleden, de leden 4 tot en met 6 van artikel 119 van het Bard van overeenkomstige toepassing en wordt hem volgens een van de onderstaande tabellen met de met zijn leeftijd op de peildatum corresponderend aantal maanden later dan de oorspronkelijk van toepassing zijnde leeftijd ontslag verleend, indien hij:

  1. ten aanzien van een functie waarbij een leeftijdsgrens gold als bedoeld in het eerste lid van artikel 119, op de peildatum de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt doch jonger is dan 50 jaar:
 Leeftijd op peildatumOntslag
 49½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 2 maanden
 49 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 4 maanden
 48½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 6 maanden
 481e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 8 maanden
 47½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 10 maanden
 47 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 12 maanden
 46½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 14 maanden
 461e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 16 maanden
 45½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 18 maanden
 451e v/d maand volgend op de leeftijd van 55 + 21 maanden
  1. ten aanzien van een functie waarbij een leeftijdsgrens gold als bedoeld in het tweede lid van artikel 119, op de peildatum de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt doch jonger is dan 55 jaar:
 Leeftijd op peildatumOntslag
 54½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 2 maanden
 541e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 4 maanden
 53½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 6 maanden
 531e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 8 maanden
 52½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 10 maanden
 521e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 12 maanden
 51½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 14 maanden
 511e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 16 maanden
 50½1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 18 maanden
 50 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 21 maanden

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Overgangsregeling voormalige FLO-functies defensie.


Toelichting

Algemeen

FLO-functies zijn functies die oorspronkelijk geacht werden zodanige eisen te stellen aan de fysieke of psychische draagkracht van werknemers dat “een juiste vervulling ervan tot het 65e jaar in het algemeen niet kan worden verwacht”. Rechtspositioneel zijn deze functies ondergebracht in artikel 119 van het Bard en kennen zij een ontslagleeftijd van 55 jaar (eerste lid) of 60 jaar (tweede lid). Tegenwoordig spreekt men van ‘substantieel bezwarend’. De term ‘substantieel bezwarend’ verwijst naar een disbalans tussen de fysieke en mentale capaciteiten (de belastbaarheid) van functionarissen en de eisen die de functie aan hen stelt (de belasting). Bij Defensie komen FLO-functies voornamelijk nog voor in de functiecategorieën van brandweer (KL en KM), bewaking (Marine Bewakings Corps), aan boord van diverse vaartuigen van de KM. Enige jaren geleden is Defensie gestart met het inventariseren en kritisch tegen het licht houden van de aanwezige FLO-functies. Achtergrond hiervan was en is de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen. Enerzijds leidt dit ertoe dat functies worden geschrapt van de lijst van FLO-functies. Dit kan het geval zijn bij functies waarvan inmiddels kan worden vastgesteld dat zij, vanwege technische / ergonomische of andere ontwikkelingen, niet meer als substantieel bezwarend kunnen worden gezien. Ook kan om andere reden worden geconcludeerd dat de oorspronkelijke leeftijdsgrens niet meer van toepassing is, bijvoorbeeld omdat een bepaalde functiecategorie wordt opgeheven. Anderzijds betekent dit dat, in het kader van Leeftijdsbewust Personeelsbeleid, maatregelen worden genomen om te bereiken dat, zeker in die gevallen waarin functies nog wel substantieel bezwarend kunnen worden geacht, werknemers meer mogelijkheden hebben bijvoorbeeld om op enig moment tot een verandering in hun loopbaan te komen (met toepassing van scholings- en mobiliteitsbeleid en individueel maatwerk) dan wel dat op andere wijze preventieve maatregelen worden genomen. Een recent voorbeeld van een situatie waarin, in dat geval door onderzoek, is gebleken dat de ratio om een ontslagleeftijd als bedoeld in artikel 119 van het Bard te hanteren is komen te vervallen, betreft de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (mivd, voorheen: MID). In het geval van de mivd bleken 17 van de 31 onderzochte functies niet (meer) als substantieel bezwarend te kunnen worden aangemerkt. Voor deze personeelsleden van de mivd, die op de peildatum werkzaam waren op dergelijke voormalige FLO-functies, wordt het onderhavige overgangsrecht voor het eerst gehanteerd. De overgangsregeling is tevens bedoeld voor andere personeelsleden die momenteel functies vervullen die zijn opgenomen in artikel 119 van het Bard, en waarbij in de toekomst wordt beslist dat de geldende leeftijdsgrens niet meer van toepassing is, dan wel wordt vervangen door een andere leeftijdsgrens.

Artikelsgewijs

Artikel 1

De overgangsregeling is van toepassing op voormalige FLO-functies. In dit artikel wordt bepaald wat wordt verstaan onder het begrip ‘voormalige FLO-functie’. Onder een voormalige FLO-functie wordt hier verstaan een functie waarvoor tot een bepaalde peildatum een leeftijdsgrens gold in de zin van artikel 119, eerste of tweede lid, van het Bard. Voor de mivd is de peildatum de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling. In toekomstige gevallen zal die datum steeds afzonderlijk bepaald moeten worden.

Artikel 2 en 3

De artikel 2 en 3 bepalen welke personeelsleden aanspraak kunnen blijven maken op toepassing van de oorspronkelijk voor hen geldende ontslag- en uitkeringsvoorwaarden. Het betreft personeelsleden die 5 respectievelijk 10 jaar of korter van hun oorspronkelijke ontslagleeftijd verwijderd zijn.  

Naar boven