Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel
Geldigheid:05-09-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel

Regeling ter uitvoering van:

artikel 66a van het Algemene Rijksambtenarenregelement.

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
29-08-89DBP/V&O PB 89/1634/4055 01-10-89
24-03-94  DAVB  PAV2003/9408887Artt. 1 en (nw) 4a  01-04-94
13-04-00  DAVB  P/2000001835 Art. 1  01-01-00
24-05-06HDPP/2006016331Art. 1, 2, 3 en 4a05-09-05
07-08-06HDPP/2006019494Art. 205-09-05

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. "ambtenaar"degene bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie werkzaam bij het Ministerie van Defensie;

b. "hoofd defensieonderdeel" het hoofd defensieonderdeel bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het BARD.

c. "opleidingskosten"de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan deelname aan een dienstopleiding en die ten laste komen van het Ministerie van Defensie, in voorkomend geval te vermeerderen met de reis- en verblijfkosten;

Artikel 2 Terugbetalingsverplichting

1. Het hoofd defensieonderdeel is bevoegd aan de aanwijzing van een ambtenaar voor het volgen van een dienstopleiding een plicht tot terugbetaling van de opleidingskosten te verbinden, in geval dat:

  1. de ambtenaar ontslag op verzoek wordt verleend voordat de opleiding is afgerond of binnen een door het hoofd defensieonderdeel nader te bepalen periode van maximaal vijf jaren vanaf het tijdstip dat de studie is voltooid;
  2. de ambtenaar de studie niet heeft afgerond, indien dit aan diens eigen schuld te wijten is.

2. In de schriftelijke opdracht tot het volgen van een dienstopleiding, welke voor aanvang van de dienstopleiding wordt uitgereikt aan de ambtenaar, dient tevens de terugbetalingsverplichting geregeld te worden.

3. De verplichting tot terugbetaling kan worden beperkt tot een bedrag dat evenredig is aan het aantal maanden ontbreekt aan de voor de desbetreffende ambtenaar bepaalde periode, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3 Hardheidsbepaling

De Minister kan, indien de billijkheid dit vordert, een ambtenaar op wie een terugbetalingsverplichting rust als bedoeld in artikel 2 geheel of gedeeltelijk van die verplichting ontheffen.

Artikel 4 Intrekking oude regeling; overgangsbepaling

1. Met ingang van datum van inwerkingtreding van de regeling wordt de "Regeling Aanwijzing Opleiding Burgerpersoneel Defensie 1972" ingetrokken.

2. Een nog bestaande terugbetalingsverplichting, voortvloeiende uit de regeling als bedoeld in het eerste lid, blijft onverkort gehandhaafd.

Artikel 4a Grondslag

Met ingang van 1 april 1994 berust deze regeling op artikel 86 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.

Artikel 5 Inwerkingtreding; citeertitel

1. Deze regeling treedt inwerking m.i.v. 1 oktober 1989.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel".

Naar boven