Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling herkeuring adspirant-burgerlijke ambtenaren defensie
Geldigheid:01-04-1994 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling herkeuring adspirant-burgerlijke ambtenaren defensie

Gelet op artikel 11, vierde lid van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 8a van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;

Gezien het raamconvenant Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst en het Ministerie van Defensie van 23 februari 1993, nr. AG 92/1031;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
24-03-94 DAVB  PAV3065/94008889 01-04-94

Artikel 1

De aanvraag tot herkeuring moet binnen twee weken na ontvangst van de uitslag van de keuring door de gekeurde schriftelijk worden gericht aan de autoriteit, die hem deze uitslag heeft meegedeeld, onder bijvoeging van een bewijs van storting van ƒ 10,- op de girorekening van de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (hierna te noemen: de RBB).

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde autoriteit zendt de daar bedoelde stukken terstond door aan de directeur van de RBB.

Artikel 3

De herkeuring vindt plaats door een commissie van drie leden, waarin zitting hebben:

  1. de directeur van de RBB of diens plaatsvervanger als voorzitter;
  2. een geneeskundige van de RBB, die niet de keuring heeft verricht;
  3. een door de voorzitter aangezochte geneeskundige, voorkomende op een door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde lijst van niet in rijksdienst of in dienst van het Ministerie van Defensie zijnde geneeskundigen.

Artikel 4

1. De commissie is bevoegd zich te doen voorlichten door speciale deskundigen en hoort op diens aanvraag een door de gekeurde voor zijn rekening aangewezen geneeskundige.

2. De commissie kan de gekeurde bij de RBB voordragen ter observatie in een ziekenhuis voor rekening van het Ministerie van Defensie.

Artikel 5

De uitslag van de herkeuring wordt door de voorzitter van de commissie schriftelijk meegedeeld aan de in artikel 1 bedoelde autoriteit, die de gekeurde van deze uitslag schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling herkeuring adspirant-burgerlijke ambtenaren defensie.

Naar boven