Onderwerp: Bezoek-historie

Vacaturemeldingsplicht t.a.v. extern te werven personeel
Geldigheid:22-10-1987 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vacaturemeldingsplicht t.a.v. extern te werven personeel

Circulaire van de Staatssecretaris van Defensie van 22 oktober 1987, nr. PB87/1559/5034.

Circulaire ter aanvulling op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 februari 1986, nr. AP86/46, betreffende "Verbetering interdepartementale herplaatsing".

Naar aanleiding van de decentralisatie van de werving naar de departementen, (hierover zijn de met werving belaste functionarissen onlangs ingelicht), heeft de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) de meldingsplicht bij vacaturevervulling nogmaals benadrukt. Gelet hierop vraag ik Uw aandacht voor het volgende.

De Rijks Psychologische Dienst (RPD) heeft in haar takenpakket de interdepartementale herplaatsing van prioriteitgenietenden (wachtgelders). Om de herplaatsingskansen van deze groep te optimaliseren, is het noodzakelijk dat er bij de RPD een volledig beeld bestaat van de vraag naar extern te werven personeel.

Hiertoe is reeds in 1958 het Besluit Coördinatie Rijkspersoneelsaangelegenheden van kracht geworden.

Dit besluit houdt in dat alle vacatures die via de externe arbeidsmarkt vervuld worden, vooraf bij de RPD gemeld worden zodat bezien kan worden of interdepartementaal te herplaatsen ambtenaren geschikt zijn de vakante functie te vervullen.

Door de RPD is geconstateerd dat de departementen zich niet dan wel slecht houden aan deze meldingsplicht. Vaak wordt voor wat betreft lagere functies direct vanuit de arbeidsmarkt in de vacature voorzien. Juist in deze tijd waarin verwacht wordt dat het aanbod van interdepartementaal te herplaatsen ambtenaren sterk zal toenemen, dient de meldingsplicht strikt nageleefd te worden. Ik verzoek U, wellicht ten overvloede, nu de decentralisatie van de werving zijn beslag heeft gekregen gevolg te geven aan de door de minister van Binnenlandse Zaken bij de brief van 3 februari 1986, nr. AP86/46 gestelde meldingsverplichting.

De melding kan zowel telefonisch als schriftelijk geschieden. Ten aanzien van extern te publiceren vacatures (advertenties) zal voor melding zorg worden gedragen door de afdeling Personeelsvoorziening. Ten aanzien van meldingen van op andere wijze extern te vervullen vacatures kunt U rechtstreeks contact opnemen met de RPD, contactpersoon, mw. P. Gerritsen, telefoon 070-518634 of de heer J. Douma, telefoon 070-518660, adres: Postbus 20013, 2500 EA Den Haag. Binnen twee dagen na ontvangst van de melding zal worden medegedeeld of potentieel geschikte kandidaten aanwezig zijn en zal eventueel voordracht plaatsvinden.

Bekendstelling van de vacature zal in een dergelijke situatie opgeschort dienen te worden.

Aan U is de bepaling van de geschiktheid van de aangeboden functionaris. Omtrent de beslissing dient U de RPD in te lichten (i.a.a. de afdeling Personeelsvoorziening). Bij een geschil met de RPD t.a.v. de geschiktheid van een voorgedragen kandidaat voor een bepaalde functie zal de kwestie om advies worden voorgelegd aan de Commissie Herplaatsing (commissie ingesteld door de minister van BiZa).

Met de RPD is afgesproken dat van incidentele melding kunnen worden uitgesloten vacatures waarvoor de volgende diploma-eisen worden gesteld:

  • Wetenschappelijk Onderwijs: studierichtingen bouwkunde, electrotechniek, informatica, lucht-/ruimtevaarttechniek, metaalkunde, technische natuurkunde, scheepsbouwkunde, vliegtuigbouwkunde, werktuigbouwkunde.
  • HTS: studierichtingen autotechniek, bedrijfskunde, bouwkunde, chemische techniek, electrotechniek, informatica, metaalkunde, technische natuurkunde, scheepsbouwkunde, scheepsbouwkunde, scheepswerktuigkunde, textiel, vliegtuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde.
  • MTS: studierichtingen autotechniek, bouwkunde, electronica, electrotechniek, informatica, meet- en regeltechniek, metaalkunde, scheepsbouwkunde, scheepswerktuigkunde, vliegtuigbouwkunde, werktuigbouwkunde.
  • LTS: studierichtingen electrotechniek, metaalbewerking, motorvoertuigtechniek, schilderen.

Potentieel geschikte kandidaten voor mogelijke vacatures met de hiervoor genoemde opleidingseisen worden door de RPD via de Directie Burgerpersoneel i.c. de afdeling Personeelsvoorziening in voorkomend geval aan U voorgedragen.

Naar boven