Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaatbesluit SCPL CZSK (i.o.) personele bevoegdheden BARD
Geldigheid:18-07-2005 t/m 01-09-2017Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaatbesluit SCPL CZSK (i.o.) personele bevoegdheden BARD

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Mandaatbesluit BDZ personele bevoegdheden BARD;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
11-07-05SCPL ???18-07-05

  Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. BARD: het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

b. bevelhebber: de bevelhebber der zeestrijdkrachten;

c. SCPL: de souschef personeelslogistiek commando zeestrijdkrachten (i.o.).

Artikel 2 Ondermandaat

1. Aan het hoofd personeel en organisatie koninklijke marine wordt ondermandaat verleend om namens de bevelhebber de bevoegdheden genoemd in de artikel 4 van de Regeling bevoegdhedentoedeling burgerlijke ambtenaren defensie (met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 87a van het BARD) uit te oefenen.

2. Aan het hoofd van het stafbureau rechtspositie commando zeestrijdkrachten (i.o.) wordt ondermandaat verleend om namens de bevelhebber de volgende bevoegdheden uit te oefenen: het financieel bijdragen in de kosten van kinderopvang, als bedoeld in de Regeling bijdrage kosten kinderopvang defensie juncto artikel 87a BARD.

Artikel 3 Het verlenen van ondermandaat

1. De autoriteiten genoemd in artikel 2 zijn gemachtigd de aan hen verleende bevoegdheden in ondermandaat te laten uitoefenen.

2. Het ondermandaat dient schriftelijk te worden verleend. Een afschrift van het ondermandaatbesluit dient aan SCPL te worden verzonden.

Artikel 4 Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerde oefent een aan hem gemandateerde of in ondermandaat verleende bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door respectievelijk SCPL, of in geval van verlening van een bevoegdheid in ondermandaat, de mandaatgever die de bevoegdheid in ondermandaat heeft verleend.

Artikel 5 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 6 Voorleggen ter beslissing aan mandaatgever

De gemandateerde maakt geen gebruik van een hem in mandaat of ondermandaat verleende bevoegdheid in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandaatgever een beslissing moet nemen of een document moet ondertekenen.

Artikel 7 Regelen en instructies

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de aan de uitoefening van het mandaat gestelde regelen en de daaraan verbonden instructies.

Artikel 8 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van besluiten en andere correspondentie die op basis van het mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te brengen door opneming van de volgende formule:

De bevelhebber der zeestrijdkrachten voor deze: Functie van de betrokken gemandateerde Handtekening van de betrokken gemandateerde Naam van de gemandateerde

Artikel 9 Afdoening bezwaarschriften

In besluiten die op grond van artikel 2 dan wel artikel 3 zijn genomen, dient de mogelijkheid van bezwaar als volgt te worden vermeld:

"Bezwaar tegen deze beslissing kan worden ingesteld bij de Minister/Staatssecretaris van Defensie door middel van een bezwaarschrift, dat binnen zes weken na uitreiking of verzending van de beslissing moet worden ingediend bij het dienstencentrum Juridische Zaken Personeel, postbus 20702, 2500 ES Den Haag."

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 juli 2005.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit SCPL CZSK (i.o). personele bevoegdheden BARD.

Naar boven