Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd
Geldigheid:01-03-2013 t/m 01-01-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd

Gelet op: de Kaderwet militaire pensioenen  

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
14-01-02DAVBP/200200880001-01-02
07-08-13HDPBS/2013023564Art. 301-03-13

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. militair:

1° de beroepsmilitair; 2° de in werkelijke dienst zijnde reserve-militair; 3° degene die is aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijk verzorger werkzaam te zijn;

b. dubbeltelling: verdubbeling van pensioengeldige tijd van de militair voor de berekening van ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanwege deelname aan krijgsverrichtingen buiten Nederland;

c. maand: een aaneengesloten periode van dertig dagen;

d. VVHO: de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties.

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op de militair die deelneemt aan een voor dubbeltelling in aanmerking komende krijgsverrichting en die voor die krijgsverrichting uit andere hoofde dan bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen aanspraak verkrijgt op een pensioenuitkering.

Artikel 3

1. Voor de militair is sprake van dubbeltelling bij:

  1. inzet in tijd van oorlog, voor zover door de Minister bepaald, na beëindiging van de staat van oorlog door de Staten-Generaal;
  2. deelname aan een operatie genoemd in tabel 3 van de VVHO;
  3. deelname aan een humanitaire operatie genoemd in tabel 4 van de VVHO, tenzij er sprake is van een beslissing bedoeld in het derde lid.

2. Voor het bepalen van de aanvang, einde en duur van de aanspraak op dubbeltelling bij een operatie bedoeld in het eerste lid, onder b of c, is artikel 3 van de VVHO van toepassing, met dien verstande dat voor het vaststellen van de aanspraak op dubbeltelling voor deelname aan een humanitaire operatie, bedoeld in het eerste lid, onder c, de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

  1. De aanspraak op dubbeltelling ontstaat zodra de militair langer dan één maand aan de desbetreffende operatie heeft deelgenomen; alsdan geldt de aanspraak op dubbeltelling ook voor de deelname gedurende de eerste maand.
  2. Het gestelde onder a is ook van toepassing na onderbreking van het verblijf in het operatiegebied om andere redenen dan genoemd in artikel 3, derde en vierde lid van de VVHO.

3. De minister kan besluiten om een humanitaire operatie genoemd in tabel 4 van de VVHO vanwege de aard van die operatie niet voor dubbeltelling in aanmerking te laten komen. Zo´n besluit wordt niet genomen dan nadat daarover overeenstemming is bereikt met de Sectorcommissie Defensie.

4. Voor de militair die is veroordeeld voor een tijdens een krijgsverrichting met dubbeltelling begaan militair misdrijf genoemd in de titels I tot en met IV van het Tweede boek van het Wetboek van Militair Strafrecht, vervalt de aanspraak op dubbeltelling voor deelname aan de desbetreffende krijgsverrichting.

Artikel 4

De aan de Stichting Pensioenfonds ABP verschuldigde koopsom ter bekostiging van aanspraken op dubbeltelling komt voor rekening van het Ministerie van Defensie.

Artikel 5

De ministeriële regeling van 18 juni 2001, nummer P/2001003562 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 1 januari 2002. Deze regeling zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP). Van deze publicatie zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Naar boven