Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit medezeggenschap Defensie
Geldigheid:01-09-2008 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit medezeggenschap Defensie

Gelet op artikel 2a, 3, 4, 5, 7 en 8 van het Besluit medezeggenschap defensie 2008;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
07-08-08HDPP/2008019316 01-09-08

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. hoofd defensieonderdeel: de plaatsvervangend secretaris-generaal voor de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Commandant van het Commando DienstenCentra onderscheidenlijk de Directeur van de Defensie Materieelorganisatie voor dat gedeelte van de Defensie Materieelorganisatie dat geen deel uitmaakt van de bestuursstaf;

b. besluit: het besluit medezeggenschap Defensie 2008;

c. hoofdgebruiker: het hoofd defensieonderdeel dat door de Commandant der Strijdkrachten is aangewezen als hoofdgebruiker van de locatie;

d. operationeel commando: het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten onderscheidenlijk het Commando Luchtstrijdkrachten.

Artikel 2

Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend om namens de minister van Defensie nationale of internationale overheidsdiensten aan te wijzen als bedoeld in artikel 1, onder f juncto artikel 2a van het besluit waar werknemers in de zin van het besluit werkzaam zijn.

Artikel 3

Aan het hoofd defensieonderdeel wordt mandaat verleend om namens de minister van Defensie medezeggenschapscommissies in te stellen als bedoeld in artikel 3, 4, 5 en 7 van het besluit.

Artikel 4

1. Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend om namens de minister van Defensie een tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie in te stellen als bedoeld in artikel 7 van het besluit voor het overleg over een reorganisatie waarbij diensteenheden uit meerdere defensieonderdelen zijn betrokken.

2. De secretaris-generaal is gemachtigd de hem in het eerste lid in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat te laten uitoefenen door de Commandant der Strijdkrachten voorzover het een reorganisatie betreft waarbij uitsluitend diensteenheden van meerdere operationele commando’s zijn betrokken.

Artikel 5

Aan de hoofdgebruiker van een locatie wordt mandaat verleend om namens de minister van Defensie een locatie medezeggenschapscommissie in te stellen als bedoeld in artikel 8 van het besluit.

Artikel 6

De ingevolge de artikelen 2, 3, 4 en 5 bevoegde functionarissen zijn gehouden om het mandaat tot uitdrukking te laten komen in de ondertekening van stukken die op basis van het mandaat worden ondertekend.

Artikel 7

Het mandaatbesluit instellen medezeggenschapscommissies wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2008.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit medezeggenschap Defensie.

Naar boven