Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur defensie (BFAD)
Geldigheid:05-09-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur defensie (BFAD)

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
16-01-04DAVBP/200300890116-01-04
24-05-06HDPP/2006016331Artikel 105-09-05

Doelstelling: Bekendmaking van beleid m.b.t. de toepassing van de flexibilisering van de arbeidsduur bij Defensie

Juridische grondslag:

 • Artikel 54d, 54e en 54f Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)
 • Artikel 30da, 30db en 30dc Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD)

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. De begripsbepalingen, zoals opgenomen in de artikelen 1 en 54a AMAR en artikel 30a BARD, zijn van toepassing op deze beleidsregel.

2. Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder: commandant: de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 2 Tijdelijke verlenging van de arbeidsduur (artikel 54d, lid 3, AMAR ; artikel 30da, lid 3, BARD)

1. Een aanvraag voor een aanspraak op een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur, wordt door de commandant afgewezen, indien

 1. naar het oordeel van de commandant voor betrokken militair of ambtenaar geen of onvoldoende werkzaamheden voorhanden zijn die in redelijkheid aan hem kunnen worden opgedragen;
 2. door deze toewijzing de door een hogere commandant toegewezen formatieruimte wordt overschreden.

2. Onder formatieruimte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt verstaan de voor een bepaald kalenderjaar maximum toegestane begrotingssterkte, uitgedrukt in aantal formatieplaatsen (VTE’n van 38 uur).

Artikel 3 Moment van ontstaan en vervallen van de aanspraak bij functiewisseling (artikel 54d, lid 4, en 54e, lid 6, AMAR; artikel 30da, lid 4, en 30db, lid 5, BARD)

Indien de datum van plaatsing op een nieuwe functie voor de militair of ambtenaar niet valt op de eerste dag van de kalendermaand, dan geldt het navolgende:

 1. de bestaande aanspraak op een tijdelijke verkorting of verlenging van de arbeidsduur van het rooster die de militair of ambtenaar geniet op de oude functie, vervalt op de eerste dag van de maand volgend op de datum van plaatsing op de nieuwe functie;
 2. een nieuwe aanspraak op een tijdelijke verkorting of verlenging van de arbeidsduur van het rooster die de militair of ambtenaar gaat genieten op de nieuwe functie, gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van plaatsing op de nieuwe functie.

Artikel 4 Datum indiening aanvraag voor aanspraak bij indiensttreding ambtenaar, eerste functievervulling militair, en bereiken leeftijd van 30 jaar BBT-militair (artikel 54d, lid 2, en 54e, lid 3, AMAR; artikel 30da, lid 2, en 30db, lid 3, BARD)

1. Een aanvraag voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster dient in de regel vóór 1 oktober, voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar waarvoor de aanvraag geldt, te worden ingediend bij de commandant. In aanvulling hierop geldt het navolgende.

2. De ambtenaar die bij Defensie in dienst treedt, kan, in de maand waarin hij in dienst treedt een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, indienen. Indien met de aanvraag wordt ingestemd, gaat deze aanspraak in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop hij in dienst is getreden.

3. De militair die na voltooiing van zijn initiële opleiding wordt geplaatst op zijn eerste functie, kan in de maand waarin hij wordt geplaatst op die functie een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, indienen. Indien met de aanvraag wordt ingestemd, gaat deze aanspraak in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop hij op die functie is geplaatst.

4. De militair die voor bepaalde tijd is aangesteld bij het beroepspersoneel, kan, in de maand waarop hij de leeftijd van 30 jaar bereikt, een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, indienen. Indien met de aanvraag wordt ingestemd, gaat deze aanspraak in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop hij de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.

Artikel 5 Directe verroostering van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur (artikel 54e, lid 5, AMAR)

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een aanvraag van een militair voor een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur, in de vorm van directe verwerking in het rooster, door de commandant toegestaan. Een dergelijke aanvraag wordt door de commandant getoetst aan het dienstbelang. Bij deze toetsing zal het met name gaan om de vraag in hoeverre het mogelijk is de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week in te passen in de bedrijfsvoering van het betreffende organisatieonderdeel. Het werkaanbod in relatie met de personele capaciteit is hierbij sturend.

Artikel 6 Samenloop van aanspraak met uitzending (artikel 54d Amar)

1. Voor de militair die wordt uitgezonden in het kader van een operatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, VVHO, en die een aanspraak geniet op:

 • een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur, waarbij die verkorting direct wordt verwerkt in het voor de betrokken militair geldende rooster,
 • of een aanspraak geniet op een tijdelijke verlenging van de arbeidsduur,

wordt zijn aanspraak voor de duur van de uitzending opgeschort. Voor hem wordt, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van uitzending tot de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer van uitzending, de korting, hetzij de toeslag op het inkomen stop gezet.

2. Voor de militair die wordt uitgezonden in het kader van een operatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, VVHO, en die een aanspraak geniet op een tijdelijke verkorting van de arbeidsduur, waarbij die verkorting wordt gerealiseerd in de spaarvariant, blijft de aanspraak op spaaruren gedurende de periode van uitzending in stand. De daarbij behorende korting op het inkomen wordt voortgezet.

Artikel 7 Samenloop van aanspraak met ziekte en cursus

De aan de militair of ambtenaar verleende aanspraak op een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster blijft, in het geval van ziekte of een cursus, voor zover dit bij de aanvang van de cursus niet gepaard gaat met een functiewisseling, gedurende het kalenderjaar in stand.

Artikel 8 Aanvraagtermijn voor de opname spaarurentegoed (artikel 54f, lid 5, AMAR)

Een aanvraag voor een gehele of gedeeltelijke opname van het spaarurentegoed dient ten minste 6 maanden voorafgaand aan de gewenste datum van aanvang van de opnameperiode te worden ingediend. Deze aanvraagperiode geldt niet in situaties waarbij, gezien het moment van bekendstellen van de plaatsingsdatum, niet meer kan worden voldaan aan de 6-maandentermijn.

Artikel 9 Intrekking

De navolgende beleidsregels worden ingetrokken.

 1. Beleidsregel tijdelijke verlenging van de arbeidsduur Koninklijke Landmacht (BTVAKL);
 2. Beleidsregel tijdelijke verlenging en verkorting van de arbeidsduur KMar;
 3. Beleidsregel werk- en rusttijden Koninklijke Luchtmacht (BWRTKLu);
 4. Tijdelijke beleidsregels flexibilisering arbeidsduur zeemacht;
 5. Beleidsregel werk- en rusttijden van de Centrale Organisatie.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling van deze beleidsregel.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur defensie” (BFAD) en wordt gepubliceerd in de MP-32 serie (militair en burgerpersoneel).

Naar boven