Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden besluit aanpassing arbeidsduur militairen
Geldigheid:05-09-2005 t/m 01-09-2017Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden besluit aanpassing arbeidsduur militairen

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
23-08-00 DAVB  P/2000004450 06-09-00
29-03-06HDPP/2006000435Art. 1, 2 en 605-09-05

Artikel 1 Uitvoerende bevoegdheid

1. Aan de hoofden defensieonderdeel, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, wordt mandaat verleend om namens de Minister van Defensie de bevoegdheden uit oefenen, als bedoeld in het Besluit aanpassing arbeidsduur militairen, met uitzondering van de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van dat besluit.

2. De hoofden defensieonderdeel, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, kunnen het mandaat genoemd in het eerste lid schriftelijk geheel of gedeeltelijk in ondermandaat verlenen.

Artikel 2 Beleidsregels

Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend om namens de Minister van Defensie beleidsregels vast te stellen ten aanzien van de in artikel 1 gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 3 Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerde oefent de op grond van artikel 1 aan hem gemandateerde of in ondermandaat verleende bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door respectievelijk de minister of, in geval van verlening van de bevoegdheid in ondermandaat, de mandaatgever, die de bevoegdheid in ondermandaat heeft verleend.

Artikel 4 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 5 Voorleggen ter beslissing aan mandaatgever

De gemandateerde maakt geen gebruik van de hem in mandaat of ondermandaat verleende bevoegdheid in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandaatgever een beslissing moet nemen of een document moet ondertekenen.

Artikel 6 Afdoening bezwaarschriften

1. Aan de hoofden defensieonderdeel wordt mandaat verleend om namens de minister te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten, die als bedoeld in artikel 1, tweede lid, zijn genomen.

2. De hoofden defensieonderdeel kunnen de in het eerste lid gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat verlenen, waarbij gewaarborgd moet zijn dat de gemandateerde die beslist op een bezwaarschrift niet dezelfde autoriteit is, die op grond van artikel 1, tweede lid het besluit heeft genomen, waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Artikel 7 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat of ondermandaat worden ondertekend, het mandaat of ondermandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

De minister/staatssecretaris van defensie voor deze Functie van de betrokken gemandateerde Handtekening van de betrokken gemandateerde Naam van de betrokken gemandateerde

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Besluit aanpassing arbeidsduur militairen in werking treedt.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen.

Naar boven