Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2020
Publicatiedatum:22-07-2020Geldigheid:22-07-2020 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20200722 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2020
De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. bestuur: het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;relaties0
  • b. De Staatssecretaris: de Staatsecretaris van Defensie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

De Staatssecretaris verleent aan het bestuur mandaat om namens hem besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de onderstaande regelingen:

relaties0relaties0

Artikel 3

Het bestuur legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van in artikel 2 genoemde defensieregelingen voor aan de Staatssecretaris indien:

  • a.het bestuur gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een regeling, genoemd in artikel 2 enrelaties0
  • b.het naar het oordeel van het bestuur een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.relaties0
  • c.het door de Staatssecretaris nader aan te wijzen gevallen betreft die van belang zijn voor de beleidsvorming dan wel in het kader van kwaliteitstoetsing en -verbetering.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4

De Staatssecretaris verleent mandaat aan het bestuur om te beslissen op bezwaarschriften aangaande ingevolge artikel 2 genomen besluiten. Een en ander met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg. Het gestelde in artikel 3 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

relaties0relaties0

Artikel 5

  • a.De Staatssecretaris verleent aan het bestuur bevoegdheid in rechte op te treden indien tegen een ingevolge artikel 2 dan wel artikel 4 genomen besluit beroep wordt ingesteld.relaties0
  • b.Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk financieel of rechtspositioneel belang, stelt het bestuur geen hoger beroep in dan na verkregen instemming van de Staatssecretaris met betrekking tot de gronden voor het hoger beroep. Het bestuur is in dat geval bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep in te stellen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6

relaties0relaties0

Artikel 7

Het bestuur houdt een register bij betreffende verleende ondermandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van het fonds die op basis van het ondermandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat. Het betreffende register en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld door het bestuur aan de Staatssecretaris kenbaar gemaakt.

relaties0relaties0

Artikel 8

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

Namens de Staatssecretaris van Defensie

de Stichting Pensioenfonds ABP,

voor deze,

... (handtekening en naam van de functionaris)

... (de functie van de ondertekenaar)

relaties0relaties0

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2020.

relaties0relaties0

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel 2, onderdelen o en p, terug tot en met 1 maart 2015.

relaties0relaties0

Dit besluit wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties van het Ministerie van Defensie en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
De Hoofddirecteur Personeel,
P.F.M.
Reesink
Schout-bij-nacht
Naar boven