Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tijdelijke bindingsmaatregelen militair personeel en burgerpersoneel Koninklijke Luchtmacht
Geldigheid:01-06-2001 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op:

- artikel 12 Inkomstenbesluit militairen
- artikelen 19 en 24 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-06-01DPKLuB200102077 01-06-01

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. ambtenaar
de ambtenaar in de zin van artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, die in vaste dienst bij de Koninklijke Luchtmacht is aangesteld;

b. militair
de militair in de zin van artikel 1 eerste lid onderdeel c onder 1 van het Algemeen militair ambtenarenreglement die voor onbepaalde tijd is aangesteld bij het beroepspersoneel van de Koninklijke Luchtmacht ;

c. salaris
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2 onder a van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en in artikel 5 van het Inkomstenbesluit militairen;

d. Bevelhebber
de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten;

e. commandant:
de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten AMAR (Koninklijke Luchtmacht) respectievelijk de commandant als bedoeld in de Regeling bevoegdhedentoedeling burgerlijke ambtenaren Defensie (Koninklijke Luchtmacht). 

Artikel 2

1. De bevelhebber kan een bindingspremie als bedoeld in artikel 12 van het Inkomstenbesluit militairen, artikel 19 en artikel 24 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren Defensie toekennen aan een ambtenaar of militair waarvan, mede op basis van het functioneren, het behoud van de betrokkene voor de Koninklijke Luchtmacht onderscheidenlijk de Defensieorganisatie van groot belang wordt geacht.

2. De commandant kan een voordracht voor de toekenning van een bindingspremie voor een onder hem ressorterende militair of ambtenaar indienen bij de Bevelhebber ter attentie van de Directie Personeel, Hoofd van de Centrale Afdeling Personeelszaken. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het bij deze beleidsregel behorende format voor de voordracht en wordt na de beslissing over de toekenning namens de Bevelhebber de bindingsverklaring van de betrokken militair of ambtenaar gebruikt zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

3. De criteria voor het toekennen van een bindingspremie zijn:

  1. De militair kan worden gebonden tot de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin hij de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt. De ambtenaar kan worden gebonden tot de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin hij de leeftijd van 52 jaar heeft bereikt.
  2. Bindingspremies worden niet toegekend aan ambtenaren en militairen op wie reeds een maatregel met een bindende werking van toepassing is, zoals de verplichting om gedurende een bepaalde tijd deel uit te blijven maken van het beroepspersoneel (dienverplichting).
  3. De militair of de ambtenaar dient in het bezit te zijn van voor de Koninklijke Luchtmacht relevante kennis en ervaring en dient een organieke functie te vervullen die daarmee een directe relatie heeft, waarbij geldt dat bij een eventueel vertrek uit de Koninklijke Luchtmacht onderscheidenlijk de Defensieorganisatie niet in adequate vervanging kan worden voorzien zonder aanmerkelijke investeringen in opleiding of op te bouwen kennis en ervaring.
  4. Bij de afweging door de Bevelhebber een bindingspremie toe te kennen zal het oordeel van de commandant omtrent de wijze van functievervulling van de militair of de ambtenaar worden betrokken. Uit het oordeel van de commandant moet blijken van een zeer goed functioneren en een aanmerkelijke toegevoegde waarde van de betrokken militair of ambtenaar voor de organisatie op grond van zijn functioneren.

4. Incidenteel kan de Bevelhebber van de in het derde lid onderdeel a. genoemde leeftijd afwijken indien daartoe termen aanwezig zijn op grond van de bijzondere arbeidsmarktpositie van de betrokken militair of ambtenaar en het daaraan te relateren vertrekrisico.

Artikel 3

1. De bindingspremie heeft een tijdelijk karakter en wordt voor een periode van ten hoogste drie jaar toegekend. Het recht op de premie ontstaat eerst na afloop van de bindingsperiode. Tussentijdse jaarlijkse betaling alsmede voorschotbetalingen bij de toekenning van de bindingspremie zijn op aanvraag van de betrokken militair of ambtenaar mogelijk, onder voorbehoud van terugbetaling van ontvangen bedragen, indien binnen periode waarvoor de bindingspremie is toegekend, ontslag wordt verleend.

2. Indien de billijkheid dat vordert, kan de Bevelhebber tot gehele of gedeeltelijke ontheffing van de terugbetalingsverplichting besluiten.

3. Het is toegestaan om na ommekomst van de bindingsperiode opnieuw een bindingspremie toe te kennen.

Artikel 4

De premie bedraagt voor elk jaar ten hoogste 20 % van het in het betreffende jaar genoten salaris.

Artikel 5

Ingetrokken worden de navolgende brieven:

  1. Brief van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van 26 mei 1997, nr. P97032879 inzake bindingspremies voor LVB-personeel.
  2. Brief van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van 10 juli 1998 nr. P98045386 inzake bindingspremies voor ICT-personeel.
  3. Brief van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van 10 november 1999 nr. B1999021724 inzake verlenging bindingspremies voor ICT-personeel.
  4. Brief van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten van 27 juni 2000, nr. B2000.033.659 inzake bindingspremies en beloningen. 

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2001.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: "Beleidsregel tijdelijke bindingsmaatregelen KLu-personeel".

Bijlage

Voordracht door de commandant

Oordeel commandant (conform artikel 2 derde lid sub d Beleidsregel tijdelijke bindingsmaatregelen Klu-personeel):

 

 

(plaats)………………………(datum)……………, 20…………

(handtekening commandant/ directeur)
Naam:

Rang:


Oordeel Vakoudste

Afwijkende mening t.a.v. voordracht commandant: ja / nee

Nadere motivering:

 

(plaats)……………………(datum)…………, 20…………

(handtekening Vakoudste)

Naam:

Rang:


Bindingsverklaring en persoonlijke gegevens.

Naam:
Rnr:
Rang
Onderdeel:
Vakgebied:
Organieke functie:
Dienverplichting/andere maatregel met bindende werking: nee/ ja, t.w.
tot en met:

Opleiding:
Aanvang en einde van de bindingsperiode:

Gewenste betalingswijze bij toekenning premie:
Na 12 maanden tussentijdse betaling nee/ja

Voorschotbetaling bindingspremie : nee/ja


Verklaring (eerst in te vullen na principe toekenning door BDL/DP/CAPZ).

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en in te stemmen met de voorwaarden waaronder de bindingspremie zoals opgenomen in de Beleidsregel Tijdelijke Bindingsmaatregelen KLu-personeel wordt verleend en geeft hiermee tevens de verklaring dat tussentijds óf als voorschot ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald indien binnen de periode waarvoor de bindingspremie is toegekend
ontslag wordt verleend,


(plaats)…………………………, (datum)……….……….20


(Handtekening, naam)

Naar boven