Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling goedkeuring verblijf van gezinsleden van militairen buiten Nederland
Geldigheid:01-01-2006 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling goedkeuring verblijf van gezinsleden van militairen buiten Nederland

Regeling ter uitvoering van:

 • het Verplaatsingskostenbesluit militairen;
 • de Regeling tegemoetkoming incidentele reizen;
 • de Regeling vergoeding en tegemoetkoming in de kosten overbrengen stoffelijk overschot bij overlijden buiten Nederland;
 • Regeling ziektekostenverzekering militairen;
 • artikel 4 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel;
 • artikel 29, eerste lid van de Regeling uitrusting militairen zeemacht 1985;
 • artikel 26, eerste lid van de Regeling uitrusting militairen land- en luchtmacht 1985;
 • artikel 118 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Stb.1982, 279).
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
23-04-87DPAM/AMPPP 87/018/218116-04-87
10-07-87DPAM/AMPPP 87/018/3453 art. 1, 3 en 410-07-87
12-08-91DAVB 91.2400art. 1, 301-10-91
26-09-95DAVB PAV7135/95018201art. 1, onder a01-01-95
18-01-96DAVB PAV6011/96000856art. 1, onder a01-01-96
11-07-96DAVB P/96002576art. 215-07-96
18-09-97DAVB P/97006137art. 6a (nw)01-01-95
Art. 6a01-01-96
08-09-99DAVB P/99005510Art. 401-09-99
23-08-06HDPP/2006026203Art. 1, 3 en 401-01-06
04-07-07HDPP/2007013224Art. 101-01-06

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. regelingen

 1. het Verplaatsingskostenbesluit militairen;
 2. vervallen
 3. Hoofdstuk 2 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel;
 4. de Regeling uitrusting militairen zeemacht 1985, respectievelijk de Regeling uitrusting militairen land- en luchtmacht 1985;
 5. Regeling vergoeding en tegemoetkoming in de kosten overbrengen stoffelijk overschot bij overlijden buiten Nederland;
 6. Regeling tegemoetkoming incidentele reizen;

b. EuropaEuropa inclusief Turkije.

Artikel 2

1. Aanspraken krachtens één of meer van de in artikel 1 genoemde regelingen heeft een buiten Nederland geplaatste militair, ter zake van het vertrek naar, het verblijf in en de terugkeer uit een buiten Nederland gelegen gebied van zijn gezinsleden, indien de Minister van Defensie aan het verblijf van die gezinsleden in dat gebied zijn goedkeuring heeft gehecht.

2. De aanspraken, bedoeld in het eerste lid, bestaan niet voor zover op de militair de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties van toepassing is.

Artikel 3

1. Indien de militair is geplaatst buiten Nederland doch binnen Europa, waarbij:

 1. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op tenminste zes maanden, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar ten minste drie maanden zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in de regelingen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 3, 5 en 6;
 2. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op ten minste een jaar, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste een jaar zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in de regelingen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 3, 5 en 6; In dat geval bestaat tevens aanspraak op vergoeding van de kosten van vervoer van zijn gezinsleden van de woonplaats in Nederland naar de woonplaats in het gebied buiten Nederland en terug en vergoeding van de kosten van vervoer en verzekering tegen schade ten gevolge van of in verband met dat vervoer van de bagage van zijn gezinsleden tot ten hoogste de kosten van vervoer per schip van een hoeveelheid van 1 m3 voor de echtgenote/levenspartner en een ½ m3 voor elk medeverhuizend gezinslid;
 3. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op tenminste anderhalf jaar, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar ten minste een jaar zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in de regelingen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 1, 3, 5 en 6.

2. Indien de militair is geplaatst buiten Europa, waarbij:

 1. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op ten minste zes maanden, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar ten minste veertien dagen zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in de regelingen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 2, 3, 5 en 6;
 2. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op ten minste een jaar, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste een jaar zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in de regelingen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 2, 3, 5 en 6;

In dat geval bestaat tevens aanspraak op:

1. een tegemoetkoming in de kosten van vervoer van zijn gezinsleden van de woonplaats in Nederland naar de woonplaats in het gebied buiten Europa en terug;

2. een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en verzekering tegen schade ten gevolge van of in verband met dat vervoer van de bagage van zijn gezinsleden tot ten hoogste de kosten van vervoer per schip van een hoeveelheid van 1 m3 voor de echtgenote/levenspartner en een ½ m3 voor elk overig medeverhuizend gezinslid;

c. de tijdsduur van zijn plaatsing is vastgesteld op ten minste twee jaar, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaar zal bestaan, wordt aan het verblijf van zijn gezinsleden aldaar de goedkeuring verleend als bedoeld in alle regelingen, genoemd in artikel 1.

3. De goedkeuring bedoeld in artikel 2 wordt verleend onverminderd de vorige door de Minister van Defensie gestelde (bijzondere) voorwaarden ter zake.

Artikel 4

1. Indien de militair, bij beëindiging van zijn plaatsing buiten Nederland, zijn gezin aldaar moet achterlaten kan de commandant operationeel commando, op verzoek van de militair, de in artikel 2 bedoelde goedkeuring verlengen tot het tijdstip waarop - naar het oordeel van de commandant operationeel commando - voor het gezin gelegenheid bestaat de militair te volgen dan wel naar Nederland terug te keren.

2. De goedkeuring als bedoeld in de regeling, genoemd in artikel 1, onderdeel a, ten 5 en 6, wordt -ingeval het in het vorige lid bedoelde verzoek wordt afgewezen- niettemin verlengd tot ten hoogste dertig dagen na dagtekening van de beslissing op dat verzoek mits dit vóór de beëindiging van de plaatsing is ingediend, tenzij de militair zijn gezin uitsluitend in verband met het doorbrengen van een vakantie tijdelijk buiten Nederland in het betreffende gebied heeft achtergelaten.

Artikel 5

De Minister van Defensie kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven:

 1. de in artikel 2 bedoelde goedkeuring onthouden;
 2. in afwijking van de in deze regeling gestelde regelen ten gunste van de militair beslissen.

Artikel 6

De ministeriële beschikking van 3 april 1974, nr. P 130.371/4D wordt ingetrokken.

Artikel 6A

Deze regeling berust met ingang van 1 januari 1996 op:

 • Artikel 10 van het Verplaatsingskostenbesluit militairen;
 • de Regeling tegemoetkoming incidentele reizen;
 • de Regeling vergoeding en tegemoetkoming in de kosten overbrengen stoffelijk overschot bij overlijden buiten Nederland; (Red. Deze is ingetrokken. Zie nu de Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking, artikel 6)
 • de Regeling ziektekostenverzekering militairen;
 • artikel 4 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel;
 • artikel 29, eerste lid van de Regeling uitrusting militairen zeemacht 1985;
 • artikel 26, eerste lid van de Regeling uitrusting militairen land- en luchtmacht 1985 en
 • artikel 118 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Stb. 1982, 279).

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 16 april 1987.

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling goedkeuring verblijf gezinsleden van militairen buiten Nederland".

Naar boven