Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling doorbetaling van bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid na ontslag
Geldigheid:01-01-1983 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling doorbetaling van bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid na ontslag

Regeling ter uitvoering van :

  • artikel 120 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Stb. 1982, 279)
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
21-09-82DMPZ/SoZaPS 82/065/4304C01-01-83

Artikel 1

Ter beoordeling, of ongeschiktheid bestaat voor het verrichten van naar aard en omvang soortgelijke arbeid als die, welke als militair werd verricht, kan de gewezen militair aan een onderzoek vanwege een der militair geneeskundige diensten worden onderworpen.

Artikel 2

In het geval de gewezen militair, ondanks zijn ongeschiktheid, tot het tijdstip van zijn ontslag zijn werkzaamheden voor ten minste 45% is blijven verrichten, wordt die geschiktheid geacht te zijn aangevangen op het tijdstip van ontslag uit de dienst.

Artikel 3

1. Ten aanzien van de gewezen militair, die op de dag, voorafgaande aan die van zijn ontslag buiten Nederland was geplaatst, wordt de bezoldiging berekend, alsof hij op die dag in Nederland was geplaatst.

2. Indien aanspraak op bezoldiging bestaat over een gedeelte van een maand, wordt de bezoldiging over dat gedeelte voor elke dag van de ongeschiktheid vastgesteld op een dertigste deel van de bezoldiging.

Artikel 4

1. De uitbetaling van de bezoldiging wordt gestaakt, indien en voor zolang de gewezen militair:

  1. weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek vanwege een der militair geneeskundige diensten, of na voor zulk een onderzoek te zijn opgeroepen zonder geldige reden niet verschijnt;
  2. zonder voldoende gronden nalaat zich onder geneeskundige behandeling te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften, hem door de behandelende geneeskundige gegeven, met dien verstande, dat voorschriften tot het verlenen van medewerking aan een ingreep van heelkundige aard zijn uitgezonderd;
  3. zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
  4. de behandelende geneeskundige niet machtigt een verklaring af te geven betreffende de aard van de ziekte, verwonding of het gebrek en de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid, wanneer die verklaring wordt verlangd.

2. Indien de uitbetaling van de bezoldiging op grond van het gestelde in het eerste lid wordt gestaakt, kan op grond van bijzondere omstandigheden het bedrag van de niet uitbetaalde bezoldiging geheel of gedeeltelijk aan anderen dan de gewezen militair worden uitgekeerd.

Artikel 5

De gewezen militair, die in aanmerking wenst te komen voor doorbetaling van bezoldiging, moet een daartoe strekkend verzoek indienen bij het hoofd van de afdeling sociale zaken van het ministerie van defensie.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 120 van het AMAR in werking treedt.

Naar boven