Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen Koninklijke Luchtmacht (BBGKLu)
Geldigheid:01-04-1998 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen Koninklijke Luchtmacht (BBGKLu)

Doelstelling: bekendmaking beleid

Juridische grondslag: hoofdstuk 9 van het Algemeen militair ambtenarenreglement en artikel 9 van het Militair keuringsreglement

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-11-98DPKLu P9807100401-04-98

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. militairde militair aangesteld bij het beroepspersoneel van de Koninklijke luchtmacht die een functie als luchtvarende of bij de gevechtsleiding vervult, dan wel daartoe wordt opgeleid;

b. gegadigdehij die in aanmerking wenst te komen voor een aanstelling als militair.

Artikel 2 Geschiktheid

1. De geschiktheid van de gegadigde en de militair voor de opleiding tot onderscheidenlijk het vervullen van een functie als luchtvarende wordt vastgesteld met inachtneming van de bijzondere gezondheidseisen, zoals aangegeven in bijlage A van deze beleidsregel.

2. De geschiktheid van de gegadigde en de militair voor de opleiding tot onderscheidenlijk het vervullen van een functie bij de gevechtsleiding, wordt vastgesteld met inachtneming van de bijzondere gezondheidseisen, zoals aangegeven in bijlage A van deze beleidsregel.

Artikel 3 Bevoegdheid

1. Het Hoofd van de Afdeling Bedrijfs- en Luchtvaartgeneeskunde (HABLG) beslist namens de Inspecteur Geneeskundige Dienst Koninklijke luchtmacht (IGDKLu) omtrent de in artikel 2, eerste lid bedoelde geschiktheid.

2. Het Hoofd Staf Militaire Geneeskunde (HSMG) van het betreffend onderdeel beslist namens HABLG omtrent de in artikel 2, tweede lid bedoelde geschiktheid van de militair.

3. Het Hoofd van de Afdeling Bedrijfs- en Luchtvaartgeneeskunde (HABLG) beslist omtrent de in artikel 2, tweede lid bedoelde geschiktheid van de gegadigde.

II Geneeskundig onderzoek voor aanstelling

Artikel 4 Geneeskundig onderzoek voor aanstelling (art. 5, eerste lid onder b van het AMAR)

Alvorens wordt onderzocht of de gegadigde voldoet aan de bijzondere gezondheidseisen, dient te worden vastgesteld of hij voldoet aan de gestelde algemene eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid.

Artikel 5 Keuringinstituut

1. Het geneeskundig onderzoek naar de in artikel 2, eerste lid bedoelde geschiktheid van de gegadigde wordt verricht door de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum (NLRGC).

2. Het geneeskundig onderzoek naar de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de gegadigde, alsmede naar de in artikel 2, tweede lid bedoelde geschiktheid van de gegadigde wordt verricht door het NLRGC.

III Periodiek geneeskundig onderzoek

Artikel 6 Termijn PGO (art. 95 van het AMAR)

1. De controle op de in artikel 2, eerste lid bedoelde geschiktheid van de militair geschiedt door periodiek geneeskundig onderzoek telkenmale twaalf maanden na het vorige geneeskundig onderzoek.

2. In afwijking van het vorige lid geschiedt het periodiek geneeskundig onderzoek van de militair, die de functie van vlieger vervult en de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt, telkenmale zes maanden na het vorige geneeskundig onderzoek.

3. De controle op de in artikel 2, tweede bedoelde geschiktheid van de militair, geschiedt door periodiek geneeskundig onderzoek telkenmale vierentwintig maanden na het vorige geneeskundig onderzoek.

4. De commandant van het onderdeel, waar de militair is geplaatst dan wel waarbij hij zijn vliegvaardigheid onderhoudt, draagt er zorg voor dat de militair tijdig het periodiek geneeskundig onderzoek ondergaat. Aan het NLRGC dient uiterlijk de eerste dag van de maand voorafgaande aan de maand waarin de geldigheid van de uitslag van het vorige onderzoek verloopt, een opgave van de hiervoor in aanmerking komende militairen te worden verstrekt.

Artikel 7 Geneeskundige dienst

1. Het periodiek geneeskundig onderzoek naar de in artikel 2, eerste lid bedoelde geschiktheid van de militair geschiedt beurtelings door of vanwege de geneeskundige dienst van het desbetreffende onderdeel en door het NLRGC.

2. Het periodiek geneeskundig onderzoek naar de in artikel 2, tweede lid van de Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen KLu bedoelde geschiktheid van de militair geschiedt door of vanwege de geneeskundige dienst van het desbetreffende onderdeel.

3. De commandant stelt de datum vast waarop een periodiek geneeskundig onderzoek bij het NLRGC plaatsvindt. Indien een periodiek geneeskundig onderzoek op het onderdeel plaatsvindt stelt de commandant de datum vast.

Artikel 8 Verplichte medewerking PGO

De militair is verplicht medewerking te verlenen aan het periodiek geneeskundig onderzoek op de door hem vastgestelde datum, welke in principe onherroepelijk is.

Artikel 9 Ongeschiktheid (art. 5 van het AMAR)

Indien de in art. 3 bedoelde geschiktheid niet is vastgesteld binnen de in art. 6 genoemde termijn, wordt de militair geacht niet geschikt te zijn.

IV Incidenteel geneeskundig onderzoek

Artikel 10 IGO (art. 96 van het AMAR)

Een incidenteel geneeskundig onderzoek naar de in artikel 2 van de Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen KLu bedoelde geschiktheid van de militair vindt plaats indien HABLG dit noodzakelijk acht:

 1. na een ongeval;
 2. bij geconstateerde gebreken;
 3. na een vliegverbod langer dan 30 dagen;
 4. bij verplaatsing naar of terugkeer uit het buitenland.

Artikel 11 Dispensatie (art. 5 van het AMAR)

Indien de militair na een geneeskundig onderzoek niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2, doch naar het oordeel van HABLG het zijn functie al dan niet met beperkingen kan vervullen, kan door HABLG dispensatie worden verleend.

IV Hernieuwd geneeskundig onderzoek

Artikel 12 Bezwaarprocedure

Indien de militair zich niet kan verenigen met de uitslag van een in art. 6 en artikel 9 genoemd onderzoek, kan hij daartegen binnen een termijn van zes weken een verzoek tot heroverweging indienen.

Artikel 13 Hernieuwd geneeskundig onderzoek

1. Indien een bezwaarschrift niet reeds aanstonds voldoende gegrond wordt geacht, wordt binnen dertig dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een hernieuwd geneeskundig onderzoek ingesteld door een commissie, bestaande uit drie door de IGDKLu aan te wijzen officier-artsen.

2. De samenstelling van de commissie geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 1. ten minste twee leden dienen in het bezit te zijn van het brevet voor militair-vliegmedische bekwaamheid;
 2. één van de onder a genoemde leden wordt tevens benoemd tot voorzitter;
 3. niet tot leden kunnen worden benoemd de officier-arts die hebben deelgenomen aan het voorafgaande onderzoek;
 4. aan de commissie kunnen burgerartsen als adviseur worden toegevoegd.

Artikel 14 Verzameling stukken/horen

1. De commissie kan alle gegevens opvragen die zij nodig acht voor het hernieuwd geneeskundig onderzoek, al dan niet onder het stellen van een termijn waarbinnen de gegevens aan haar moeten worden verstrekt.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de gegevens en motiveringen die tot de bestreden beslissing hebben geleid, kan de commissie de volgende personen zo vaak als nodig horen:

 1. de arts die aan het voorafgaande geneeskundig onderzoek heeft deelgenomen;
 2. HABLG;
 3. anderen van wie naar het oordeel van de commissie de getuigenis van invloed kan zijn op het uit te brengen rapport;

3. Personeelsleden van Defensie zijn verplicht aan de commissie de gegevens te verstrekken die de commissie nodig acht voor de beoordeling van de in artikel 2 bedoelde geschiktheid van de militair.

Artikel 15 Rapport/ advies

1. De commissie brengt schriftelijk rapport uit aan de IGDKLu omtrent het gehouden hernieuwd geneeskundig onderzoek. Dit rapport wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht, doch uiterlijk binnen drie maanden na de dag, waarop de leden van de commissie zijn aangewezen.

2. De IGDKLu brengt vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na de dag, waarop het rapport van de commissie is ontvangen, een schriftelijk en met redenen omkleed advies uit aan de minister.

Artikel 16 Bekendmaking

1. De beslissing omtrent de geschiktheid van de gegadigde wordt met inachtneming van art. 1, eerste lid van het in bijlage B gevoegde procedurevoorschrift bekend gesteld aan:

 1. de DPKLu t.a.v. het Hoofd van de Afdeling Centrale Personeelszaken, dan wel, indien het een gegadigde voor de functie van legerluchtwaarnemer betreft, de DPKL;
 2. het archief van de Afdeling Bedrijfs- en Luchtvaartgeneeskunde, indien het een gegadigde voor de functie als luchtvarende betreft.

2. De in artikel 3 bedoelde beslissing omtrent de geschiktheid van de militair wordt met inachtneming van art. 1, tweede lid van het in bijlage B gevoegde procedurevoorschrift bekend gesteld aan:

 1. de DPKLu t.a.v het Hoofd van de Afdeling Centrale Personeelszaken;
 2. de Commandant Commando Tactische Luchtstrijdkrachten t.a.v. de Sectie Operatiën;
 3. de commandant van het betreffende onderdeel;
 4. de HSMG van het betreffende onderdeel;
 5. de militair;
 6. het archief van de Afdeling Luchtvaartgeneeskunde, indien het een militair betreft die een functie als luchtvarende vervult;
 7. de IGDKLu, indien het een militair in de functie van legerluchtwaarnemer betreft.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum waarop de actualisering van de bevoegdhedentoedeling en invoering van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt en werkt, indien deze datum is gelegen na 1 april 1998, terug tot en met 1 april 1998.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als de Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen Koninklijke Luchtmacht (BBGKLu).


Bijlage A, Bijzondere gezondheidseisen luchtvarenden KLu

1. Voor het hanteren van de bijzondere gezondheidseisen voor luchtvarenden KLu dient onderstaande categorie-indeling te worden aangehouden:

 1. vliegmedische categorie I: functies in relatie met een veilige vlucht-uitvoering, respectievelijk bediening van het luchtvaartuig (vlieger, boorwerktuigkundige, boordmonteur-redder, boordmonteur-loadmaster);
 2. vliegmedische categorie 2: functies aan boord van een vliegtuig, doch niet direct gerelateerd aan veilige vlieguitvoering, respectievelijk bediening van het vliegtuig (Gevechtsleider, Loadmaster, Steward, Helicopter Sensor Operator, AWACS personeel, Medisch personeel belast met bewaking / verzorging inzittenden);
 3. vliegmedische categorie 3: incidenteel meevliegend personeel zonder taak gerelateerd aan veilige vluchtuitoefening (Vliegerarts, Vliegerpsycholoog, Luchtfotograaf).

2. De medische eisen waaraan de onder punt 1 genoemde klassen dienen te voldoen zijn vastgelegd in het Voorschrift keuringseisen en keuringsmethodieken luchtvarenden (het VGDKLu, deel D).


Bijlage B, Procedurevoorschrift

Artikel 1 Bekendmaking

1. De beslissing omtrent de geschiktheid van de gegadigde conform het gestelde in art. 16 van de Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen KLu wordt met gebruikmaking van Luform 7901 bekend gesteld.

2. De in artikel 3 bedoelde beslissing omtrent de geschiktheid van de militair conform het gestelde in art. 16 van de Beleidsregel bijzondere gezondheidseisen KLu wordt met gebruikmaking van Luform 7901 bekend gesteld.

Naar boven