Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling HIV-test bij deelname aan het Security Assistance Training Program
Geldigheid:23-06-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling HIV-test bij deelname aan het Security Assistance Training Program

Gelet op:

  • artikel 98 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
23-06-05HDPP/200500888023-06-05

Artikel 1 Bepaling doelgroep

1. Militairen, die deelnemen aan een training in het kader van het Security Assistance Training Program (SATP) in de Verenigde Staten (VS) worden voor deelname aan deze training onderworpen aan een test op aanwezigheid van Human Immunodeficiency Virus (HIV) antistoffen in het bloed.

2. De in het vorige lid bedoelde test vindt slechts plaats, indien de betrokken militair zich vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard met afname van bloed ten behoeve van de screening op HIV-antistoffen middels invulling van een formulier waarvan een model als bijlaqe 1 is opgenomen.

3. Voordat de in het vorige lid bedoelde akkoordverklaring wordt gevraagd, dient een duidelijke voorlichting plaats to vinden m.b.t. de reden van de test, de wijze van uitvoering ervan en de medische gevolgen van een eventuele positieve testuitslag.

Artikel 2 Bloedafname

1. Ten behoeve van de in het vorige artikel bedoelde test wordt in het kader van het geneeskundig onderzoek voor vertrek naar de VS bij het voor deelname aan een training in SATP-verband voorgedragen personeel dat een akkoordverklaring als bedoeld in het vorig artikel heeft getekend een buisje bloed afgenomen. Dit bloed wordt vervolgens door de zorg van de onderdeelsarts naar een huisartsen- of klinisch-chemisch laboratorium gestuurd.

2. De in het vorige lid bedoelde bloedafname vindt plaats op een tijdstip gelegen tussen 12 weken en 9 weken voor de datum van vertrek naar de VS.

Artikel 3 Testuitslag

1. Indien de aan de onderdeelsarts gezonden testuitslag positief luidt, wordt de betrokken militair hiervan door de onderdeelsarts in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld waarbij onder andere overlegd wordt over de wijze waarop verdere medische begeleiding zal plaatshebben.

2. De testuitslag vormt een medisch geheim gegeven. Bij positief testresultaat wordt dan ook volstaan met een mededeling aan de betrokken personeelsautoriteiten dat de militair niet voldoet aan de gestelde criteria voor deelname aan het SATP, zonder nadere specificatie.

Artikel 4 Weigering medewerking

Bij weigering aan de HIV-test mee te werken, ongeacht de vraag of de betrokken militair reeds eerder een verklaring van geen bezwaar heeft getekend, wordt, voorzover dit nog niet eerder is geschied, aan de betrokken personeelsautoriteiten meegedeeld dat de militair niet voldoet aan de voor deelname aan het SATP gestelde criteria.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van datum van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling HIV-test bij deelname aan het Security Assistance Training Program".


Bijlage 1

Ministerie van Defensie Akkoordverklaring (model)

ondergetekende,

naam:

werknemer id PeopleSoft: registratienummer:

werkzaam bij:

verklaart hierbij geen bezwaar te maken tegen de afname van bloed ten behoeve van onderzoek op Human Immuno-deficiency Virus (H.I.V.) antistoffen als onderdeel van het geneeskundig onderzoek voor uitzending naar de Verenigde Staten in verband met deelname aan een training in het kader van het Security Assistence Training Program (SATP).

Ondergetekende is geinformeerd over reden en inhoud van het onderzoek en de bij eventueel positieve uitslag te volgen procedures.

Plaats     Datum     Handtekening

Naar boven