Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden
Geldigheid:01-01-1998 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden

Gelet op artikel 147 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
19-12-97DAVB/P&SZP/9700867001-01-98

De Regeling processen-verbaal inzake aan militairen overkomen ongevallen blijft van kracht van ongevallen die voor 1 januari 1998 hebben plaatsgevonden.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. militair:de militair als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

b. eenheid:een schip of een inrichting der zeemacht, een zelfstandige formatie mariniers, een compagnie, batterij, eskadron, squadron, dienst, kazerne, bedrijf, brigade of een zelfstandig detachement dan wel een overeenkomstige eenheid;

c. commandant:de administratieve commandant van de eenheid, waartoe de militair behoort.

d. ongeval:een gekwetst worden door een onvoorziene omstandigheid, bepaald door een misgreep, een van buiten komende gebeurtenis of onverwacht geweld.

Artikel 2

1. Van elk ongeval dat aan een militair in werkelijke dienst tijdens de uitoefening van de dienst is overkomen, wordt zo spoedig mogelijk een proces-verbaal opgemaakt. De militair is verplicht, zodra hij daartoe redelijkerwijze in staat is, zijn commandant in kennis te stellen van een hem overkomen ongeval als hiervoor bedoeld.

2. Van elk ongeval dat aan de militair in werkelijke dienst is overkomen en waarvan niet reeds op grond van het eerste lid een proces-verbaal is opgemaakt, wordt op verzoek van de militair zo spoedig mogelijk een proces-verbaal opgemaakt. Indien de militair niet in staat is een dergelijk verzoek te doen, wordt door de commandant, indien hij van het ongeval kennis draagt, ambtshalve een proces-verbaal opgemaakt.

3. Indien een militair in werkelijke dienst tijdens de uitoefening van de dienst tengevolge van een hem overkomen ongeval overlijdt, wordt door de zorg van de commandant een proces-verbaal opgemaakt. Hetzelfde is van toepassing ingeval van vermissing van een militair in werkelijke dienst.

Artikel 3

1. De commandant wijst een functionaris aan, die belast wordt met het opmaken van het proces-verbaal.

2. De functionaris, bedoeld in het eerste lid, maakt inzake het ongeval een proces-verbaal op. Het proces-verbaal bevat de datum van opmaak en dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:

 1. van de militair die het ongeval is overkomen, dienen rang of stand, voorletter(s), naam, registratienummer of marinenummer, eenheid, indien van toepassing datum einde werkelijke dienst, alsmede huisadres en adres en telefoonnummer van de eenheid waartoe hij behoorde ten tijde van het ongeval te worden vermeld. Voorts dient te worden vermeld datum, tijdstip en plaats van het ongeval;
 2. het dient te bevatten een verklaring van de militair die het ongeval is overkomen, waarin opgenomen de omstandigheden waaronder en de mogelijke oorzaken waardoor het ongeval naar zijn mening is ontstaan. In geval de militair is overleden wordt in plaats van deze verklaring een aantekening van dat overlijden gemaakt;
 3. indien mogelijk dienen de verklaringen van twee ooggetuigen - onder vermelding van rang of stand, voorletters, naam, registratienummer of marinenummer te worden opgenomen. Uit deze verklaringen moet duidelijk blijken wat zij zelf uit eigen waarneming kunnen meedelen en eventueel wat hen uit inlichtingen door anderen of uit andere hoofde omtrent oorzaken en invloeden bekend is. Indien geen ooggetuigen aanwezig zijn geweest, moet dat nadrukkelijk worden vermeld. Voorts moet in dat geval worden vermeld of aan anderen omtrent het ongeval iets bekend is en zo ja, wat;

Artikel 4

De functionaris, belast met het opmaken van het proces-verbaal doet mededeling van zijn bevindingen, waarbij hij behalve al hetgeen hij nader ter zake meent te moeten opmerken, in ieder geval vermeldt:

a. of tijdens het ongeval sprake was van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden, waarbij onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden wordt verstaan:

 • staat van oorlog, staat van beleg, toestand van verhoogde waakzaamheid of burgerlijke uitzonderingstoestand;
 • het deelnemen aan vredesoperaties;
 • het verlenen van bijstand in het kader van handhaving van de openbare orde;
 • militaire oefening;
 • andere omstandigheden, die bijzonder van aard zijn, waarbij sprake is van een verhoogd risico en waarbij de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden toegepast, dan wel geheel of gedeeltelijk door de minister van defensie buiten werking zijn gesteld.

b. of er tijdens de omstandigheden als genoemd onder a tevens sprake was van uitoefening van de militaire dienst, waarbij onder uitoefening van de militaire dienst wordt verstaan:

 • de uitvoering van expliciet of impliciet gegeven dienstopdracht of dienstbevel;
 • het verrichten van handelingen of activiteiten in het kader van de algemene of bijzondere dienstverrichting;
 • activiteiten, die gezien het daaraan verbonden dienstbelang als uitoefening van de militaire dienst kunnen worden aangemerkt.

Artikel 5

Indien geen sprake was van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden als bedoeld in artikel 4, onder a, doet de functionaris, belast met het opmaken van het proces-verbaal, mededeling van zijn bevindingen, waarbij hij in ieder geval vermeldt:

 1. wat was de aard van de opgedragen werkzaamheden;
 2. is de aard van die werkzaamheden als overwegende oorzaak van het ongeval aan te merken;
 3. was tijdens het ongeval sprake van bijzondere omstandigheden, waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht;
 4. was het ongeval te wijten aan eigen schuld dan wel onvoorzichtigheid.

Artikel 6

De militaire arts of tandarts, door of namens wie de militair werd behandeld, dient onder vermelding van plaats en tijdstip in de geneeskundige verklaring van het proces-verbaal - bij voorkeur in de Nederlandse taal - vast te leggen welk letsel de militair bij het ongeval heeft opgelopen. Tevens dient hij een toelichting te geven wanneer de diagnose niet in overeenstemming is met de eigen verklaring van betrokkene.

Artikel 7

1. De commandant vermeldt gemotiveerd op het proces-verbaal - mede gelet op de bevindingen van de functionaris, belast met het opmaken van het proces-verbaal - of het aan de militair overkomen ongeval naar zijn mening wel of geen verband houdt met het gestelde in artikel 4, dan wel artikel 5.

2. De commandant dient in geval van vermissing tevens te vermelden of er redenen bestaan -en zo ja, welke - om aan te nemen dat de vermiste is overleden.

Artikel 8

Voor het op te maken proces-verbaal dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van het model formulier opgenomen als bijlage I bij deze regeling.

Artikel 9

1. Het proces-verbaal wordt in viervoud opgemaakt ten behoeve van:

 1. de betrokken militair.
 2. de eenheid waartoe de betrokken militair behoort (zonder de geneeskundige verklaring bedoeld in artikel 6).
 3. het militair geneeskundig dossier van de betrokken militair.
 4. USZO-Defensie, Productgroep Invaliditeitspensioenen en Voorzieningen, (Processen-verbaal), Postbus 4490, 6401 CZ Heerlen.

2. Indien met betrekking tot het ongeval een proces-verbaal door de Koninklijke Marechaussee is opgemaakt, dient hiervan onder vermelding van het nummer en de betreffende brigade, mededeling te worden gedaan aan USZO-Defensie.

Artikel 10

1. Indien een militair in werkelijke dienst lijdende is aan een ziekte of gebrek welke niet rechtstreeks verband houdt met een ongeval, maar mogelijk wel in verband zou kunnen worden gebracht met de uitoefening van de militaire dienst, de bijzondere omstandigheden waaronder de dienst moest worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 4, dan wel de opgedragen werkzaamheden bedoeld in artikel 5, wordt een rapport van medische aangelegenheden opgemaakt.

2. Het rapport van medische aangelegenheden wordt al dan niet op verzoek van de militair opgemaakt door een arts, zijnde lid van een geneeskundige commissie als bedoeld in artikel 3 van het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen.

3. Het rapport van medische aangelegenheden bevat alle relevante gegevens en bevindingen met betrekking tot de ziekte dan wel het gebrek in relatie met het gestelde in artikel 4 dan wel 5 van deze regeling en bevat een uitspraak inzake de waarschijnlijkheid van verband met de uitoefening van de militaire dienst in de zin van artikel 4, dan wel de opgedragen werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

4. Het rapport van medische aangelegenheden wordt ondertekend door de opsteller en mede ondertekend door een ander lid, dan wel de voorzitter van de in het tweede lid genoemde geneeskundige commissie.

5. Voor het op te maken rapport van medische aangelegenheden dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van het model formulier opgenomen als bijlage II bij deze regeling.

6. Het rapport van medische aangelegenheden wordt in drievoud opgemaakt ten behoeve van:

 1. de betrokken militair,
 2. het militair geneeskundig dossier van de betrokken militair,
 3. het geneeskundig archief van de geneeskundige commissie genoemd in het tweede lid.

Artikel 11

1. De Regeling processen-verbaal inzake aan militairen overkomen ongevallen (ministeriële regeling van 7 mei 1985, nr PZ 85/113/2195) wordt ingetrokken.

2. De in het eerste lid genoemde regeling blijft van kracht ten aanzien van ongevallen die voor 1 januari 1998 hebben plaatsgevonden.

Artikel 12

1. De Regeling criteria uitoefening militaire dienst (ministeriële regeling van 12 maart 1990, nr PZ 89/116/611) wordt ingetrokken.

2. De in het eerste lid genoemde regeling blijft van kracht ten aanzien van ongevallen die voor 1 januari 1998 hebben plaatsgevonden.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden.


Toelichting

Algemeen

In het voorstel van wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Wet OOW) zijn onder andere door middel van een wijziging van de Algemene militaire pensioenwet (Amp-wet) de resultaten neergelegd van de heroverweging van de militaire invaliditeitsaanspraken. Uitgangspunt van de besluitvorming ingevolge die heroverweging vormt de aanscherping van het criterium invaliditeit met dienstverband tot die situaties, waarin duidelijk sprake is van (in vergelijking met het burgerlijk overheidspersoneel) verhoogd risico als gevolg van de inzet als militair. Daarnaast wordt in de Amp-wet een aanvullende uitkering geïntroduceerd indien sprake is van arbeidsongeschiktheid met dienstverband ten gevolge van een ongeval in vredessituaties, zoals dat ook voorkomt in de rechtspositievoorschriften van het burgerlijk overheidspersoneel.

Samengevat kunnen afhankelijk van de oorzaak van de invalidering de volgende pensioenen ingevolge de Amp-wet tot uitbetaling komen:

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Dit pensioen komt tot uitbetaling indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan ten gevolge van omstandigheden die geheel geen relatie hebben met de uitoefening van de militaire dienst. Dit pensioen werkt aanvullend op de WAO-uitkering. Het gaat uit van het in het kader van de WAO vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. In dit aanvullende pensioen is o.a. de reparatie van het zogenaamde WAO-hiaat verwerkt. Daarnaast gaat deze aanvulling uit van een ongemaximeerd dagloon. Bij een volledige arbeidsongeschiktheid vult dit pensioen de WAO-uitkering van 70% van het maximum dagloon, indien betrokkene heeft gekozen voor reparatie van het WAO-hiaat, aan tot 70% van de laatstgenoten bezoldiging.

Verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen

Dit pensioen komt tot uitbetaling indien er sprake is arbeidsongeschiktheid met dienstverband die is ontstaan tengevolge van een ongeval tijdens vredessituaties. Dit verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen vult de WAO-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen, bij volledige arbeidsongeschiktheid, aan tot 90.02% van de laatstgenoten bezoldiging.

Invaliditeitspensioen

Het invaliditeitspensioen komt tot uitbetaling indien sprake is van invaliditeit met dienstverband ontstaan tijdens oorlogs- of vergelijkbare omstandigheden. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de medische invaliditeit. In voorkomend geval wordt dit pensioen verminderd met de WAO-uitkering, het arbeidsongeschiktheidspensioen en het verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen. Indien er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar wel van invaliditeit met dienstverband komt het invaliditeitspensioen in zijn geheel tot uitbetaling.

De nieuwe criteria met betrekking tot invaliditeit met dienstverband en arbeidsongeschiktheid met dienstverband zijn neergelegd in een vernieuwd artikel E 11 respectievelijk een nieuw artikel E 11a van de Amp-wet. Deze nieuwe criteria noodzaken tot een vernieuwing van de Regeling processen-verbaal inzake aan militairen overkomen ongevallen (ministeriële regeling van 7 mei 1985, nr. PZ 85/113/2195). De basis voor die regeling vormt artikel 147 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Dit artikel schrijft voor, dat van elk ongeval dat aan de militaire in werkelijke dienst tijdens de uitoefening van de dienst is overkomen, naar regelen door de minister te stellen, een proces-verbaal van ongeval wordt opgemaakt. Aan de hand van het proces-verbaal wordt beslist of het ongeval wordt geacht wel of niet in verband te staan met de uitoefening van de militaire dienst. Een dergelijk besluit heeft gevolgen voor de rechtspositionele aanspraken van de betrokken militair, zoals hierboven globaal is aangegeven.

Niet alleen voor defensie maar met name ook voor de betrokken militair is het van groot belang dat het proces-verbaal alle gegevens bevat om tot besluitvorming te komen. Alle gegevens om tot een beslissing te komen dienen derhalve feitelijk correct in het proces-verbaal van ongeval worden opgenomen.

Het wordt hier nogmaals benadrukt, dat aan de inhoud van het opgemaakte proces-verbaal door de betrokken militair geen rechten kunnen worden ontleend. Ingevolge artikel 147 van het AMAR vindt besluitvorming op het proces-verbaal van ongeval plaats door de Minister, i.c USZO-Defensie, die tot het nemen van die beslissing is gemandateerd. Tegen die beslissing kan, indien de betrokken militair het niet eens is met die beslissing, langs de daartoe gebruikelijke weg bezwaar worden ingediend.

De onderhavige ministeriële regeling geeft de betreffende commandant een opdracht ter zake en stelt daarbij minimumregels waaraan een dergelijk proces-verbaal moet voldoen. Het betreft dan met name de inhoud van artikel 4, respectievelijk artikel 5. Daarnaast wordt in artikel 10 van de regeling een rapport van medische aangelegenheden geïntroduceerd. Dit rapport, opgesteld door een arts, bevat een uitspraak inzake de waarschijnlijkheid van verband met de uitoefening van de militaire dienst in die situaties waarin geen sprake is van een ongeval, maar van een ziekte dan wel gebrek niet direct ontstaan tengevolge van een ongeval. Hiermee wordt tevens beoogd te voorzien in de behoefte om eventueel in een later stadium alsnog een verband tussen een ziekte of gebrek en de militaire dienst aan te kunnen tonen, wat in de huidige tijd soms tot grote problemen leidt omdat er vaak een hele lange tijd overheen gegaan is.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4

In dit artikel zijn de punten vermeld waaraan de functionaris, die door de commandant belast is met het opmaken van het proces-verbaal, in ieder geval aandacht moet besteden. Ingevolge het gestelde onder a dient vermeld te worden of het ongeval plaatsvond tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daaronder wordt in de eerste plaats bedoeld de staat van oorlog, de staat van beleg dan wel de toestand van verhoogde waakzaamheid en burgerlijke uitzonderingstoestand. In de tweede plaats valt het deelnemen aan operaties ter bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde onder dit begrip. Met andere woorden het deelnemen aan vredesmissies. Op de derde plaats valt onder dit begrip het verlenen van bijstand aan bv. de politie, in het kader van handhaving van de openbare orde, of tijdens rampen. Op de vierde plaats valt ook de militaire oefening onder dit begrip. Gezien de partiële uitzondering van de toepasselijkheid van de Arbeidsomstandighedenwet tijdens, direct voor en direct na oefeningen kan de militair in die situatie aan een hoger risico worden blootgesteld. Ingevolge de Nota van Toelichting op het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb.1997, 60) dient onder direct voor en direct na een oefening te worden verstaan de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden bij een oefening. Genoemde Nota van Toelichting geeft dat als volgt aan: "de werkzaamheden die worden verricht zijn bijvoorbeeld de opbouw van logistieke voorzieningen, het beladen dan wel gereedstellen van materieel, verplaatsingen, het inrichten van locaties, het innemen van posities en het voorbereiden van verbindingen. Deze voorbereidingen kunnen een oefenaspect op zich vormen, zonder direct als oefening te worden aangemerkt. Dit is afhankelijk van het uitvoerende niveau; voor een infanterie-eenheid gelden andere oefenaspecten dan voor een brigade, een divisie of een legerkorpsstaf. Na het bereiken van het oefendoel wordt de oefening afgesloten met "end lex" ofwel einde oefening. Vervolgens zullen de eenheden beginnen alle voorzieningen voorafgaand aan en tijdens de oefening aangebracht, te verwijderen, op te ruimen dan wel af te breken. Bij deze werkzaamheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het afbreken van de bij een rivierovergang gebruikte vlotten.

Ook de verplaatsingen terug, maken niet altijd deel uit van de oefening, Deze afsluitende werkzaamheden worden bedoeld met de zinsnede direct na de oefening".

Tenslotte kunnen er zich bijzondere omstandigheden voordoen, niet vallende onder de hiervoor genoemde omstandigheden, waarbij sprake is van een verhoogd risico. Dit kan zich voordoen bij het verblijf om dienstredenen in het buitenland, anders dan in verband met een oefening dan wel een vredesmissie, aangezien de Arbeidsomstandighedenwet in beginsel niet buiten de grenzen van Nederland van toepassing is. Daarnaast kunnen er zich situaties voordoen waarbij de nor- male veiligheidsmaatregelen geheel of gedeeltelijk door de minister van defensie buiten werking zijn gesteld, zoals bedoeld in afdeling 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Als voorbeelden kunnen worden genoemd het inzetten van militair personeel bij reddingsactiviteiten in vredestijd, het uitoefenen van politie taken in vredestijd onder gevaarlijke omstandigheden zoals die zich kunnen voordoen bij het verrichten van aanhoudingen dan wel arrestaties van verdachten.

Indien sprake is van een van de hiervoor vermelde omstandigheden dient te worden vermeld of er tijdens die omstandigheden sprake is van uitoefening van de militaire dienst, zoals genoemd onder b van dit artikel.

Artikel 5

Indien geen sprake is van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden als bedoeld in artikel 4, maar er is sprake van een ongeval tijdens vredesomstandigheden dient de functionaris, die door de commandant is belast met het opmaken van het proces-verbaal in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende aspecten, zodat vastgesteld kan worden of:

 • het ongeval is ontstaan tijdens het verrichten van de dienst,
 • er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en het verrichten van de dienst als zodanig,
 • het ongeval in overwegende mate veroorzaakt is door de dienst, en
 • het ongeval al dan niet te wijten is aan eigen schuld dan wel onvoorzichtigheid.

Nadere aanwijzingen voor de beantwoording van deze vragen zijn opgenomen in de circulaire dienstongeval burgerlijke ambtenaren (MP33-206/B101), die voor het militair personeel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is.

Zonder de intentie uitputtend te zijn wordt in de gevoegde bijlage III een aantal casusposities vermeld, waarbij aangegeven wordt wanneer sprake kan zijn van een ongeval tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden, dan wel een ongeval tijdens vredessituaties. De genoemde casusposities zijn zeker niet volledig en bieden slechts een indicatie. Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat aan de genoemde voorbeelden geen rechten kunnen worden ontleend. De individuele omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvindt, kan een ander licht op de zaak werpen. Het blijft altijd een individuele beoordeling die achteraf, na het ongeval plaatsvindt. Zoals onder het algemeen gedeelte van de toelichting al is vermeld vindt besluitvorming op het proces-verbaal plaats namens de Minister door USZO-Defensie. Tegen die beslissing kan bezwaar worden aangetekend.

Artikel 6

Zoals in het algemeen gedeelte reeds is opgemerkt is het van belang dat alle relevante omstandigheden in het proces-verbaal van ongeval worden opgenomen. Aangezien aan de hand daarvan een beslissing wordt genomen die verschillende rechtspositionele gevolgen voor betrokkene kan hebben. Tevens dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat er nadere correspondentie noodzakelijk is tussen degene die de beslissing terzake neemt en de opsteller van het proces-verbaal. Het is daarom van belang dat de arts dan wel tandarts een toelichting vermeld indien zijn diagnose afwijkt van de eigen verklaring van betrokkene.

Artikel 10

Voor ziekten of gebreken die niet direct veroorzaakt zijn door een ongeval bestaat er op dit moment alleen de formele procedure ingevolge het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen om vast te stellen of er sprake is van causaal verband tussen die ziekten of gebreken en het uitoefenen van de militaire dienst. Nadeel van deze formele procedure is dat gezien de doelstelling van genoemd besluit de betreffende militair onderzocht en beoordeeld moet worden, hetgeen voor zowel betrokkene als de organisatie belastend kan zijn en uiteindelijk zelfs de kans loopt dienstongeschikt te worden verklaard. Het is zowel in belang van de militair zelf als van de organisatie dat er een procedure is die tot een registratie komt van de ziekte of het gebrek, niet ten gevolge van een ongeval, zonder dat direct de formele procedure van het hiervoor vermelde besluit in gang moet worden gezet. Een dergelijke registratie is voor de militair in werkelijke dienst van belang in verband met zijn rechtspositionele aanspraken gedurende zowel zijn verblijf in werkelijk dienst als eventueel daarna. Het gaat daarbij met name of de bezoldiging van de militair na 18 maanden ziekte al dan niet moet worden teruggebracht naar 80% en of hij in aanmerking kan worden gebracht voor een voorziening ingevolge de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

Om die redenen wordt er in dit artikel een procedure neergelegd voor deze medische aangelegenheden. De arts doet in zijn op te stellen rapport een uitspraak over de waarschijnlijkheid van verband met de uitoefening van de militaire dienst. Daarbij dient evenals bij het proces-verbaal van ongeval te worden aangegeven onder welke omstandigheden de ziekte dan wel het gebrek is ontstaan. Met andere woorden is dit ontstaan tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden als bedoeld in artikel 4, of tijdens vredesomstandigheden als bedoeld in artikel 5. Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het gaat om een uitspraak over de waarschijnlijkheid van verband met de uitoefening van de militaire dient, welke geen gevolgen heeft voor de pensioenaanspraken van betrokkene. Daartoe dient het meer genoemde Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen.

Artikel 12

Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting is aangegeven houdt de introductie van de onderhavige regeling verband met de invoering van de heroverweging van de militaire invaliditeitspensioenen. In de Amp-wet zijn de nieuwe criteria neergelegd met betrekking tot invaliditeit met dienstverband en arbeidsongeschiktheid met dienstverband, respectievelijk in een vernieuwd artikel E 11 en een nieuw artikel E 11a van de Amp-wet. Met het onderhavige artikel wordt de uitvoeringsregeling met betrekking tot de nadere uitwerking van het oude artikel E 11 ingetrokken. Deze uitvoeringsregeling blijft echter van kracht voor de beoordeling van ongevallen welke hebben plaatsgevonden voor het van kracht worden van het vernieuwde artikel E 11, i.c. 1 januari 1998.

Hoewel in het vernieuwde artikel E 11 en het nieuwe artikel E 11a van de Amp-wet de bevoegdheid is neergelegd om met betrekking tot het gestelde in die artikelen bij ministeriële regeling nadere regelen te geven, wordt van die bevoegdheid vooralsnog geen gebruik gemaakt. De criteria waaraan moet worden getoetst zijn, zoals dat er nu naar uit ziet voldoende duidelijk neergelegd in de genoemde artikelen. Mocht na invoering van die artikelen vanuit b.v. de uitvoeringspraktijk toch behoefte bestaan aan nadere regelgeving, dan zal die nadere regelgeving alsnog worden ingevuld.

Bijlage I PROCES-VERBAAL betreffende een ongeval overkomen aan een militair (DF 100)

Aanwijzingen voor het opmaken van het proces-verbaal.

1. Het verdient aanbeveling om, alvorens dit proces-verbaal op te maken, de voorschriften daaromtrent, welke zijn opgenomen in de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden (Bundel MP 31-109/1150), te raadplegen.

2. Indien bij een ongeval meer dan een militair is betrokken, moet ten aanzien van iedere militair die hiervoor in aanmerking komt, een afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.

3. Wijzigingen in het proces-verbaal moeten door de functionaris, belast met het opmaken, worden gewaarmerkt.

4. Het proces-verbaal wordt in viervoud opgemaakt en verzonden (zie verzendlijst blad 5-4).

5. Indien met betrekking tot een ongeval een proces-verbaal door de Koninklijke Marechaussee is opgemaakt, dient daarvan, onder vermelding van het nummer en de betreffende brigade, mededeling te worden gedaan aan USZO-Defensie.

Op heden heb ik ondergetekende

in opdracht van de commandant voor mij bij in leven zijn doen verschijnen:

a. De betrokken militair zelf

naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
rang of standcategorie

BOT BBT RES

datum einde werkelijke dienst
Krijgsmachtdeel

KM KL KLu KMAR

ingedeeld bij onderdeeltelefoonnummer (P.T.T.)
kazerne/eenheidpostbuspostcode en plaatsMPC
huisadrespostcode en woonplaats
plaats van het ongevaldatum en tijdstip

verklaring van betrokkene (1)

handtekening betrokkene

......................................................


Ingeval de militair is overleden wordt, in plaats van een verklaring, hiervan aantekening gemaakt.

Aankruisen wat van toepassing is.

Ex. bestemd voor USZO-DEFENSIE 1- 4

a. De betrokken militair zelf
naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
b. Getuige 1
naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
rang of standcategorie

BOT BBT RES

verklaring van getuige 1 (2)

Handtekening getuige 1

.....................................

c. Getuige 2
naam en voorletter(s) registratienummermarinenummer
rang of standcategorie

BOT BBT RES

verklaring van getuige 2 (2)

Handtekening getuige 2

.....................................


Indien geen ooggetuigen aanwezig zijn geweest, moet dat nadrukkelijk worden vermeld. Voorts moet in dat geval worden vermeld of aan anderen omtrent het ongeval iets bekend is en zo ja, wat.

Aankruisen wat van toepassing is.

Ex. bestemd voor USZO-DEFENSIE 2- 4

a. De betrokken militair zelf
naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
d. Bevindingen van de functionaris belast met het opmaken van het proces-verbaal
naam en voorletter(s)rang of standdatum

Onderstaande vragen dienen te worden beantwoord:

1. Was er tijdens het ongeval sprake van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden?

a. uitzonderingstoestand Ja Neen

b. vredesoperaties Ja Neen

c. oefeningen Ja Neen

d. verlening van bijstand Ja Neen

e. gevallen van bijzondere aard, waarbij de gebruikelijke veiligheidsmaat-

regelen buiten werking zijn gesteld Ja Neen

Toelichting op beantwoording:

2. Indien een van de situaties vermeld onder 1 met "ja" is beantwoord, dienen de onderstaande vragen te worden beantwoord:

Was er sprake van uitoefening van de militaire dienst?

a. dienstopdracht Ja Neen

b. algemene of bijzondere dienstverrichtingen Ja Neen

c. dienstbelang Ja Neen

Toelichting op beantwoording:

Indien alle situaties vermeld onder 1 met "neen" zijn beantwoord, dan rubriek 3 invullen.

Aankruisen wat van toepassing is.

Ex. bestemd voor USZO-DEFENSIE 3- 4

a. De betrokken militair zelf
naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
d. Bevindingen van de functionaris belast met het opmaken van het proces-verbaal
naam en voorletter(s)rang of standdatum

3. Indien geen sprake was van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden als bedoeld onder 1, doet de functionaris mededeling van zijn bevindingen, waarbij hij in ieder geval vermeldt:

a. wat de aard van de opgedragen werkzaamheden was.

b. of de aard van de werkzaamheden als overwegende oorzaak van het ongeval zijn aan te merken.

c. of ten tijde van het ongeval sprake was van bijzondere omstandigheden, waaronder de werkzaam-

heden moesten worden verricht.

d. of het ongeval te wijten was aan eigen schuld dan wel onvoorzichtigheid.

handtekening functionaris

.....................................

e. Advies van de commandant (3)
naam commandantrang of standdatum

ondergetekende is van mening dat het betrokkene overkomen ongeval wel geen verband houdt met het gestelde in artikel 4 dan wel artikel 5 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden, aangezien

handtekening functionaris

.....................................


Aankruisen wat van toepassing is.

Ex. bestemd voor USZO-DEFENSIE 4- 4

a. De betrokken militair zelf
naam en voorletter(s)registratienummermarinenummer
f. Geneeskundige verklaring (4)
naam en voorletter(s)rangdatum

a. op welke datum en tijdstip heeft de militair zich na het ongeval voor het eerst onder geneeskundige behandeling gesteld?

b. datum constatering van het letsel.

c. welk letsel heeft de militair bij het ongeval opgelopen?

d. geef indien nodig een toelichting wanneer de diagnose niet in overeenstemming is met de eigen verklaring van betrokkene.

handtekening functionaris

.....................................


Verzendlijst

1. USZO-Defensie, Productgroep Invaliditeitspensioenen en Voorzieningen (Processen-verbaal) Postbus 4490, 6401 CZ Heerlen

2. Medisch Geheim

3. Betrokkene

4. Archief eenheid

Ex. bestemd voor USZO-DEFENSIE 5- 4


Bijlage II  Commissie Geneeskundige onderzoek militairen Koninklijke Marine/Landmacht/Luchtmacht

Rapport van Medische aangelegenheden  Conform art. 10 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden

Aangaande het op:

Ingesteld geneeskundig onderzoek

Op verzoek van:

ten aanzien van:

Naam :

Voorna(a)m(en) :

Registratienummer :

Rang/Stand :

Status (BBT/BOT/RES) :

Krijgsmachtdeel :

Onderdeel :

Einddatum contract :

Huisadres :

Postcode en woonplaats :

Telefoonnummer :

Geneeskundig onderzoek

A.1. Aanleiding:

 

A.2. Omschrijving van omstandigheden, voor zover omschreven in artikel 4 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden, waaronder de ziekte of het gebrek voor de eerste maal tot uiting is gekomen.

 

 

A.3. Omschrijving van omstandigheden, voor zover omschreven in artikel 5 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden, waaronder de ziekte of het gebrek voor de eerste maal tot uiting is gekomen.

 

 

A.4. Verklaring van belanghebbende, d.d.:

 

A.5. Verklaringen van derden:

 

 

A.6. Tijdstip waarop de ziekte of het gebrek zich geopenbaard heeft:

 

A.7. Datum eerste dag huidige verzuimperiode:

 

Geneeskundig gedeelte

B.1. Inleiding:

 

B.2. Relevante voorgeschiedenis:

 

B.3. Relevante anamnese:

 

B.4. Relevant lichamelijk onderzoek: Status localis:

 

B.5. Aanvullend specialistisch onderzoek/verkregen nadere informatie:

 

B.6. Medisch-registratieve gegeven: Zie de bijlagen A t/m

 

 

C. Diagnose:

D. Beschouwing:

 

E. Conclusie: Medische diagnose(n) met mogelijk dienstverband cf. art. 4 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden.

 

 

Medische diagnose(n) met mogelijk dienstverband cf. art. 5 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden.

 

 

Medische diagnose(n) zonder mogelijk dienstverband cf. art. 4 cq. 5 van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden.

 

 

F. Advies:

De Commissie Geneeskundig Onderzoek Militairen Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht

Ondertekening (2)

Bijlage III Casusposities

als bedoeld in de toelichting op de artikelen 4  en 5 

Casusposities waarbij is aangegeven wanneer sprake kan zijn van een ongeval tijdens buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden in de zin van artikel 4, dan wel een ongeval tijdens vredesomstandigheden in de zin van artikel 5. De genoemde casusposities zijn zeker niet volledig en bieden slechts een indicatie. Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat aan de genoemde voorbeelden geen rechten kunnen worden ontleend. De individuele omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvindt, kan een ander licht op de zaak werpen met als gevolg dat een nee een ja wordt dan wel andersom.

artikel 4 

artikel 5

1verdedigen vaderland in tijd van oorlog

ja

nee

2militaire acties tijdens vredesoperaties

ja

nee

3onderhoud voertuigen tijdens vredesoperaties

ja

nee

4dienstreis tijdens vredesoperaties

ja

nee

5beschieting tijdens slapen in het kader van vredesoperatie

ja

nee

6

deelnemen aan van dienstwege georganiseerde sport tijdens vredesoperaties

ja

nee

7wachtlopen tijdens vredesoperatie

ja

nee

8

ongeluk met militair voertuig ten gevolge van grove onvoorzichtigheid tijdens vredesmissie

ja

nee

9dienstsport tijdens vredesoperatie

ja

nee

10vrijwillige sportbeoefening tijdens vredesoperatie

ja

nee

11recuperatie in het kader van vredesmissie

ja

nee

12strikte privé-activiteiten tijdens vredesoperatie

nee

nee

13inzet bij watersnood

ja

nee

14reddingswerkzaamheden met helikopter

ja

nee

15vliegen en varen in operationeel verband

ja

nee

16

onschadelijk maken munitie onder reguliere omstandigheden

ja

nee

17politie werkzaamheden in het kader van bijstandsverlening

ja

nee

18

politie werkzaamheden, onder bijzondere omstandigheden, zoals het verrichten van aanhoudingen in gevaarlijke situaties

ja

nee

19inzet arrestatieteam

ja

nee

20dienstreis per motor 

nee

ja

21politie werkzaamheden onder reguliere omstandigheden

nee

ja

22dienstsport onder oefenomstandigheden

ja

nee

23

activiteiten die algemeen gebruikelijk zijn in de persoonlijke levenssfeer c.q. uitsluitend dienen tot verzorging van de persoon c.q. tot onderhoud van strikt persoonlijke zaken tijdens oefeningen

nee

nee

24Gasalarm tijdens activiteiten vermeld onder 23

ja

nee

25schietoefeningen in vredestijd 

ja

nee

26

ongeluk met militair voertuig ten gevolge van grove onvoorzichtigheid tijdens routine verplaatsing onderreguliere omstandigheden

nee

nee

27onderhoud voertuigen op reguliere werkplaats

nee

ja

28dienstreis in gewone werksituatie

nee

ja

29dienstsport onder reguliere omstandigheden

nee

ja

30

vrijwillig deelnemen aan van dienstwege georganiseerde sport

nee

ja

31vrijwillige sportbeoefening tijdens reguliere omstandigheden

nee

nee

32gebruikelijke kantoorwerkzaamheden

nee

nee

33opleidingsactiviteiten in opleidingscentra

nee

nee

34woon-werkverkeer in vredesomstandigheden

nee

nee

35

passagieren tijdens roostervrij onder reguliere omstandigheden

nee

nee

36corveewerkzaamheden op de kazerne

nee

nee

Naar boven