Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling opsporing tuberculose
Geldigheid:23-06-2006 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling opsporing tuberculose

Regeling ter uitvoering van:

  • artikelen 91, 94, 96 en 97 van het Algemeen militairen ambtenarenreglement (Stb. 1982, 691);
Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
15-07-88DGP/DMGDPG 88/667/89915-07-88
13-06-06DJZ/W&R Stcrt. 2006, nr. 140C/2006016234Art. 1, lid 423-06-06

Artikel 1

1. De militair in werkelijke dienst wordt zo spoedig mogelijk na opkomst onderworpen aan een onderzoek naar de reactie van Mantoux.

2. De militair in werkelijke dienst die in de directe omgeving heeft verbleven van een lijder aan een besmettelijke vorm van tuberculose wordt zo spoedig mogelijk onderworpen aan een onderzoek naar de reactie van Mantoux.

3. De militair in werkelijke dienst waarbij een tuberculose-infectie wordt vermoed wordt zo spoedig mogelijk onderworpen aan een onderzoek naar de reactie van Mantoux.

4. Het in de vorige leden bepaalde vindt geen toepassing indien het gaat om een militair, die:

  • ooit een BCG-vaccinatie heeft ondergaan, ofwel
  • ooit een tuberculose-infectie heeft doorgemaakt.

Artikel 2

1. De militair in werkelijke dienst die een positieve reactie van Mantoux vertoont wordt onderworpen aan een specialistisch onderzoek.

2. De militair in werkelijke dienst, die ingevolge het bepaalde in het vierde lid van het vorige artikel niet wordt onderworpen aan een onderzoek naar een reactie van Mantoux, wordt aan een specialistisch onderzoek onderworpen, indien:

  • hij in de directe omgeving heeft verbleven van een lijder aan een besmettelijke vorm van tuberculose, ofwel
  • bij hem een tuberculose-infectie wordt vermoed.

3. Van het in de vorige leden bedoelde specialistisch onderzoek kan onder andere deel uit maken een röntgenologisch onderzoek.

Artikel 3

Onder militair wordt in deze regeling de dienstplichtige mede begrepen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Naar boven